Uudised

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Algoritmid on pea igas elu- ja majandusvaldkonnas end sisse seadnud. Personalitöös ja personali värbamisel on samuti erinevad automatiseeritud programmid saanud osaks protsessist, seejuures siis vastavalt, kas suurandmete analüüsiga või ilma. Selliste tehnoloogiate kasutamisel värbamisel või ka tööprotsesside hindamisel üldiselt, tuleb arvestada nii isikuandmete kaitsega kui ka diskrimineerimise vältimisega.

Värbamisel tuleb rakendada võrdse kohtlemise põhimõtteid, mis tähendab, et tuleb vältida igasugust diskrimineerimist rahvuse ja etnilise kuuluvuse, rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel.

Kindlasti ei ole lubatud algoritme selliselt programmeerida, et diskrimineerimine oleks n-ö teadlikult ettevalmistatud. Samas tuleb tähelepanu pöörata, et programm ei asuks iseseisvalt kandidaate diskrimineerivalt lahterdama. Otsuste tegemisel lähtub programm andmetest. Arvestades asjaolu, et tehisintellekt on iseõppija ja lähtub talle antud või muud moodi kättesaadavatest andmetest, siis iseõppimise moment otsuste tegemisel võib aja jooksul muuta kriteeriumeid ja tulemusi. Seega tuleb alati kaaluda, kas andmete rohkus aitab programmil vältida valede või lausa ebaseaduslike otsuste tegemist.

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 22 sätestab, et andmesubjektil on õigus nõuda, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa andmesubjekti puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab andmesubjektile märkimisväärset mõju. Nimetatut ei pea kohaldama kui mh on automatiseeritud töötlus vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks või põhineb andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul. Lepingu sõlmine ja täitmine või andmesubjekti nõusolek ei vabasta tööandjat vastutava töötlejana kohustusest rakendada asjakohaseid meetmeid, et kaitsta töötajate ja kandidaatide õigusi võrdsele kohtlemisele ja vaidlustuste esitamiseks.

Asjaolu, et värbamisel on kasutatud tehnoloogiaid, ei vabasta tulevast tööandjat ja värbamise läbiviijat vastutusest, mis kaasneb võrdse kohtlemise põhimõtete rikkumisega.

Soovid rohkem infot?
Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

Tööõnnetus

(Töö)õnnetus, mida keegi ei näinud – tagantjärgi tarkuseterad

Tööaeg

Summeeritud tööaeg ja riigipühad – millest lähtuda tööajaarvestusel?

Employee rights

Täieneb töötaja õiguste nimekiri ja töölepingu ülesütlemise piirangute loetelu

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööleping

Kuidas palgata Ukraina sõjapõgenikke?

work

Millal on välismaalastel õigus Eestis lühiajaliselt töötada?

proovitöö

Proovitöö, tööolukorra matkimine või katseaeg?

Kohtukulud

Isegi kohtuvaidluse võidu korral võib tööandja olla kohustatud menetluskulud tasuma

Töökeskkonna ohutus

Andmekaitsereeglid ei takista töökohal tööohutuse tagamist

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

NJORD Estland: Ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen!

Мы не хотим идти на работу!

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Kas tööandja võib kehtestada rõivastusstiili?

Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?

Kas töötaja vestlused sotsiaalmeedias on tööandjale siduvad?

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

Kas hüvitis Sinu endisele töötajale on maksustatav?

Neli olulist maksunõuannet välisspetsialistide palkamiseks!

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Kuidas eristada töölepingut muudest teenuse osutamise lepingutest?

Ebavajalikuks osutunud konkurentsikeeld tasub lõpetada

Alati ei pea sõlmima töölepingut!

Millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida?

Riigipühad ei vähenda summeeritud tööajaarvestusega töötaja tööaega

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada!

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni

Aitame teil leida parima lahenduse