Nyhed

Hvem skal betale for vinterforanstaltninger?

Vintersæsonen er nu over os, og der skal foretages de nødvendige foranstaltninger, for at byggerierne kan udføres forsvarligt på trods af sne og kulde. Dette betyder udgifter, men hvem skal betale? – BygTek har udgivet NJORDs guide, der giver dig et overblik over, hvem der har ansvaret for udgifterne ved vinterarbejde.

Vinterforanstaltninger dækker over de foranstaltninger, der er nødvendige, for at et byggeri kan udføres forsvarligt i vinterperioden, som løber fra 1. november til 31. marts.

To former for vinterforanstaltninger:

  • Årstidsbestemte foranstaltninger, såsom etablering af arbejdsbelysning, frostsikring og afdækning. Disse kan med høj sikkerhedsgrad forudsiges og dermed prisfastsættes i et tilbud.
  • Vejrligsbestemte foranstaltninger, såsom snerydning, fjernelse af islag og opvarmning.

Disse er svære at forudsige og prisfastsætte.

Hvilke byggerier er omfattet af reglerne om vinterforanstaltninger?
Offentligt byggeri med et bruttoareal over 500 m2, indendørs arbejder og anlægsarbejder over 4 mio. kr.

Hvad bestemmer bekendtgørelsen?
Arbejder, der ikke er afsluttet inden 1. november, skal fortsætte, medmindre vinterforanstaltninger i normalt omfang ikke er tilstrækkelige til at holde arbejderne i gang.

Bekendtgørelsen udstikker retningslinjer for, hvordan udbud kan udformes, men ikke præcise regler for, hvem der skal betale for vinterforanstaltningerne, da det bl.a. afhænger af udbud og entrepriseform.

Hvem skal betale?

Det afhænger ofte af udbuddet, om det er bygherren eller entreprenøren, der skal dække udgifterne. Ved totalentreprise, eller når udbuddet angiver, at vinterforanstaltninger skal være indeholdt, skal entreprenøren som udgangspunkt bære alle omkostninger til vinterforanstaltninger. Undtagelsen er, hvis der opstår ekstra udgifter til vinterforanstaltninger som følge af bygherrens forhold.

Det er ofte hensigtsmæssigt (også efter udbuddet) at indgå en aftale om priser for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, så der ikke opstår tvist om denne del.

Steffen Hebsgaard Muff har udformet følgende skema, der beskriver, hvad der gælder, når udbuddet ikke indeholder bestemmelser om vinterforanstaltninger.

VIL DU VIDE MERE?
Hvad kan vi gøre for dig?