Nyhed

Nye retsafgifter på dødsboområdet

Den nye retsafgiftslov er trådt i kraft den 1. oktober 2021, hvilket har betydet flere vigtige ændringer på flere retsområder, herunder navnlig i civile sager og nye retsafgifter for dødsboer.

Der er sket ændringer grundet et behov for at forenkle reglerne og fastlægge flere faste retsafgiftssatser.

På dødsbobehandlingens område har retsafgifterne allerede været fastsat ud fra faste satser, hvorfor ændringerne på dette område ikke er store, men om ikke andet fortsat meget vigtige.

Nye retsafgifter

Nye retsafgifter for dødsboer

Indtil nu har retsafgiftsreglerne på dødsbobehandlingens område betydet, at der skulle betales kr. 2.500 i retsafgift til skifteretten, når dødsboet er blevet udleveret.

Hvis arvebeholdningen herefter har udgjort mere end kr. 1 mio., blev der opkrævet yderligere kr. 6.500.

Dødsboer, der har været udleveret til forenklet privat skifte, hvor der på forhånd har været kendskab til, at beholdningen har været af en sådan størrelse, at der ikke skulle udarbejdes en boopgørelse, har alene skulle betale kr. 1.000.

De nye regler for retsafgifter i forbindelse med behandlingen af dødsboer findes i retsafgiftslovens kapitel 10.

Heraf fremgår det, at skifteretten nu vil opkræve kr. 1.500, når boet udleveres til privat skifte eller behandles ved bobestyrer, herunder også forenklet privat skifte, jf. lovens § 27.

Hvis arvebeholdningen i boet dog viser sig at overstige kr. 1.5 mio., vil skifteretten herefter opkræve yderligere kr. 9.000, jf. lovens § 28.

Således vil de større boer nu skulle betale retsafgift til skifteretten på sammenlagt kr. 10.500, mens mindre boer alene skal af med kr. 1.500. Regelændringen betyder på den måde, at dødsbobehandlingen bliver billigere for de mindre boer, med undtagelse af dødsboer udleveret til forenklet privat skifte, men samtidig dyrere for de større boer.

Afgiften for notarialforretning, i forbindelse med bl.a. påtegning af notartestamente og fremtidsfuldmagt, er ikke blevet ændret, hvorfor denne fortsat udgør kr. 300, jf. lovens § 33.


HVORNÅR TRÆDER ÆNDRINGERNE I KRAFT:

Ændringerne er officielt trådt i kraft pr. 1. oktober 2021.

Dette betyder dog ikke, at reglerne gælder for samtlige dødsboer, der er eller har været under behandling den 1. oktober 2021, idet det af lovens § 51 fremgår, at loven ikke finder anvendelse, når afgiftspligten efter de hidtil gældende regler er indtrådt før lovens ikrafttræden.

En sådan afgiftspligt indtræder fortsat ved boets udlevering fra skifteretten, jf. lovens § 29. Med andre ord er de dødsboer, som er blevet udleveret inden 1. oktober 2021 ikke omfattet af de nye retsafgiftsregler, mens boer udleveret på eller efter den 1. oktober er det.


KAN REGELÆNDRINGERNE VÆRE RELEVANTE FOR DIG?


Området for dødsbobehandling og arv er et juridisk område, som næsten alle kommer til at stifte bekendtskab med igennem deres liv, og det gør ikke desto mindre området meget betydeligt.

Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til ovenstående, kan du altid rette henvendelse til advokat Karen Marie Jespersen.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE