Mange søger om familiesammenføring i Danmark for at få dansk opholdstilladelse til deres nærmeste, der kommer fra udlandet uden europæisk statsborgerskab. Familiesammenføring er ofte den eneste måde, hvor ægtefæller, kærester, børn eller forældre kan opnå dansk opholdstilladelse.
 

Vores familieadvokater er her for at guide dig gennem processen og besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have. Vores mål er at give dig en klar forståelse af processen og sikre, at du føler dig tryg gennem hele ansøgningsforløbet. Har du spørgsmål om familiesammenføring i Danmark? Så er vores familieadvokater klar til at hjælpe dig her.

KONTAKT NJORDS FAMILIE- OG ARVERETSADVOKATER

Tlf. 33 12 45 22
E-mail: familieretsadvokaten@njordlaw.com

GRUNDBETINGELSERNE FOR AT OPNÅ FAMILIESAMMENFØRING

Når man søger om familiesammenføring er der fire vigtige grundbetingelser, som skal være opfyldt før der kan gives tilladelse til familiesammenføring:

 1. Boligkravet: En central faktor for familiesammenføring er at have en passende bolig. Boligen skal have tilstrækkelig plads til mindst to personer og må ikke være beliggende i et udpeget "ghetto" område. Der skal være et beboelsesrum til hver person og mindst 20m2 til hver.
   
 2. Herboende opholdsstatus: For at kunne ansøge om familiesammenføring skal den person, som allerede er bosat i Danmark, enten have dansk indfødsret eller have haft opholdstilladelse i mindst tre år.
   
 3. 24-års-reglen: Begge ægtefæller skal være mindst 24 år gamle for at søge om familiesammenføring. Det er dog tilladt at indsende ansøgningen, når man er 23½ år gammel. Tilladelsen udstedes imidlertid først, når den yngste ægtefælle når en alder af 24 år, for at forebygge tvangsægteskaber.
   
 4. Økonomisk sikkerhed: Det kræves, at den herboende part stiller sikkerhed for et beløb på 113.823,30 kr. på en deponeringskonto (2024). Dette beløb er beregnet til at dække eventuelle fremtidige omkostninger i forbindelse med familiesammenføringen.
   

Disse grundlæggende betingelser er vigtige for ansøgningsprocessen for familiesammenføring og skal være opfyldt. Det er dog vigtigt at bemærke, at der også er andre betingelser og faktorer, der vil blive vurderet i forbindelse med ansøgningen.

1. NÆRMERE OM BOLIGKRAVET

Når du ansøger om familiesammenføring i Danmark, er det afgørende at opfylde boligkravene. Disse betingelser skal være opfyldt for at din ansøgning kan godkendes:

 • Boligstørrelse: Din bolig skal have tilstrækkelig plads til alle de personer, du søger familiesammenføring for. Dette indebærer mindst to personer, hvor der skal være mindst ét beboelsesrum per to beboere, og et minimumsareal på 20 m² per beboer. Det typiske krav er to værelser eller mindst 40 m².
   
 • Rådighed over boligen: Du behøver ikke eje boligen, men du skal have rådighed over den. Dette kræver en gyldig lejekontrakt eller skøde med dit navn på.
   
 • Ghettoområde: Ifølge et nyt krav fra 2018 må boligen ikke være beliggende i et såkaldt ghettoområde.
   
 • Antal beboere: Det er vigtigt ikke at have for mange beboere i boligen. Ideelt set bør der være et værelse til hver person.
   
 • Separat indgang: Hvis du bor sammen med dine forældre, skal der være en separat indgang til boligen.

 

2. NÆRMERE OM HERBOENDE OPHOLDSSTATUS

For at kunne ansøge om familiesammenføring i Danmark skal den person, der allerede er bosat i landet, opfylde visse krav til lovligt ophold. Disse krav inkluderer:

 • Dansk indfødsret: Den herboende person skal enten have dansk indfødsret og besidde et dansk pas, også kendt som dansk statsborgerskab eller,
   
 • Nordisk statsborgerskab: Alternativt kan den herboende person have statsborgerskab i et af de øvrige nordiske lande eller,
   
 • Opholdstilladelse i henhold til lov: Det er også acceptabelt at have opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8 eller,
   
 • Treårig dansk opholdstilladelse: Det er muligt at opnå familiesammenføring, hvis den herboende person har haft dansk opholdstilladelse i mindst tre år ifølge udlændingelovens § 7, stk. 3 eller,
   
 • Permanent ophold i Danmark: hvis den herboende person har haft permanent ophold i Danmark i mindst tre år.
   

Såfremt den herboende person opfylder et af ovenstående kriterier for opholdstilladelse, kan der søges om familiesammenføring forudsat, at alle andre betingelser er opfyldt.

 

3. NÆRMERE OM 24-ÅRS-REGLEN

I forbindelse med ansøgning om familiesammenføring skal både den herboende ansøger og partneren, der søges om familiesammenføring med, opfylde følgende alderskrav:

 • Minimumalder: En udlænding, der ønsker familiesammenføring med en ægtefælle eller partner fra Danmark, skal være mindst 24 år gammel.
   
 • Fælles alderskrav: Begge parter skal være mindst 24 år gamle.
   
 • Ansøgningsfrist: Ansøgninger om familiesammenføring kan kun indsendes, når ansøgeren er mindst 23 ½ år gammel.
   
 • Aldersgrænse: Selvom ansøgninger kan indgives ved 23 ½ år, kan opholdstilladelsen kun tildeles, når ansøgeren fylder 24 år.
   
 • Forebyggelse af tvungne ægteskaber: 24-års-reglen findes for at modvirke tvangsægteskaber og stemmer overens med politiske bestræbelser på at forhindre sådanne hændelser.

 

4. NÆRMERE OM ØKONOMISK SIKKERHED

Ved ansøgning om familiesammenføring skal ansøgeren stille økonomisk sikkerhed. Dette indebærer, at et beløb indsættes på en deponeringskonto og låses som sikkerhed for udgifter til den udenlandske part.

 • Beløbskrav: Den herboende person skal stille en økonomisk sikkerhed på 113.823,30 kr. for at dække potentielle fremtidige offentlige udgifter til den udenlandske part, herunder kontanthjælp.
   
 • Deponeringskonto: Pengene skal indsættes på en deponeringskonto hos en bank, og et bankdokument skal sendes til Udlændingestyrelsen som bevis.
   
 • Nedsættelse af sikkerheden: I kan søge om at få sikkerheden nedsat med 22.764,66 kr. (2024) når du har bestået en danskprøve på niveau A1. Sikkerheden kan nedsættes med yderligere 11.382,33 kr. (2024)
   
 • Frigivelse af sikkerheden: Permanent opholdstilladelse eller ophold på andet grundlag giver mulighed for frigivelse. Efter en 10 års sikkerhedsperiode kan den frigives, hvis den oprindelige sikkerhed ikke er udløbet. Ved udløbet, bortfald, inddragelse eller afslag på forlængelse af opholdstilladelse, dokumenteres frigivelse ved rejse fra Danmark eller død. Adskillelse eller separation med ægtefælle/samlever berettiger ikke til frigivelse. Hvis du består danskprøven før tildeling af opholdstilladelse, reduceres sikkerhedsbeløbet.
   

9 SUPPLERENDE BETINGELSER FOR FAMILIESAMMENFØRING

En dansk opholdstilladelse kan normalt blive tildelt når man opfylder grundbetingelserne, medmindre der er særlige grunde, hvor hensynet til familiens enhed taler afgørende imod familiesammenføring. Dette indebærer følgende kriterier:

Integrationserklæring: Ansøgeren, den herboende, skal underskrive en erklæring om aktivt og efter bedste evne, at deltage i dansk uddannelse og integration i det danske samfund. Det gælder både for ansøgeren og eventuelt medfølgende udenlandske børn.

 1. Forsørgelsespligt: Den herboende person skal kunne dokumentere evnen til at forsørge ansøgeren ved at fremvise arbejdskontrakt og indtægtsdokumentation (lønsedler) for de sidste tre måneder.
   
 2. Offentlig støtte: Den herboende person må ikke have modtaget kontanthjælp i de sidste tre år, medmindre det er enkeltstående ydelser i form af boligindskud eller andet. Man må gerne have modtaget SU eller dagpenge.
   
 3. Tilknytningskrav: Kravet om tilknytning til Danmark vurderes ud fra forskellige faktorer. Disse er tid i landet, familieforhold, herboende børn, uddannelse i Danmark og danske sprogfærdigheder. Det kan også have betydning, hvad man laver til dagligt i Danmark.
   
 4. Kravet kan også omfatte, at en udlænding skal have besøgt Danmark mindst én gang, før de kan søge om familiesammenføring. Dette kan dog være vanskeligt at opfylde, især hvis man tidligere har fået afslag på familiesammenføring eller turistvisum.
   
 5. Fætter-kusine ægteskab: Ægteskab mellem fætre og kusiner og nært beslægtede kan medføre tvivl om ægteskabets ægthed - medmindre særlige grunde taler for familiens enhed. Det vil ofte føre til Udlændingestyrelsens afslag, medmindre ægtefællerne kan godtgøre at ægteskabet er indgået efter egne ønsker.
   
 6. Proformaægteskab: Ægteskab indgået udelukkende med det formål at opnå opholdstilladelse betragtes som proformaægteskab og medfører afslag. Manglende samliv på fælles bopæl eller manglende evne til at kommunikere på samme sprog vil ofte føre til afslag på familiesammenføring.
   
 7. Kriminalitet og gæld: Ubetinget fængselsstraf over 1 ½ år eller vold mod tidligere ægtefæller eller børn inden for de sidste 10 år kan medføre afslag. Man må ikke have en gæld til SKAT eller kommunen på over 129.715,65 kr. (2024), medmindre man har fået henstand med betaling. Dog kan ganske særlige grunde tale for, selvom kravet ikke er opfyldt, hvis alle andre betingelser er opfyldt.
   
 8. Ægteskab eller samlivsforhold: Ægteskab skal kunne anerkendes efter dansk ret og dokumenteres med en oversættelse af vielsesattesten til dansk eller engelsk. Og samlevende skal dokumentere et fast sammenhængende samliv i mindst 1 ½ til 2 år. Man kan blive gift i Danmark, hvis man opfylder de danske ægteskabsbetingelser. Ofte anerkendes vielsesattester fra ustabile lande som Syrien og Somalia ikke, og vil medføre afslag på familiesammenføring.
   
 9. Fælles bopæl: Parterne skal have fælles bopæl i Danmark, og hvis partneren bor i udlandet, skal I bo på samme danske adresse efter familiesammenføringen.
   
OPDATERET TILKNYTNINGSKRAV VED FAMILIESAMMENFØRING

For at opnå familiesammenføring er der nu krav om at opfylde fire ud af seks betingelser, herunder:

Krav til ansøgeren bosat i Danmark:

 • Ufravigeligt krav: Beståelse af en danskprøve (enten tredje prøve eller gennemført 9./10. klasse).
   
 • Arbejde: Lovligt ophold i Danmark i mindst fem år og mans skal have haft beskæftigelse i Danmark.
   
 • Uddannelse: Gennemførelse af mindst et års kompetencegivende fuldtidsuddannelse ud over grundskolen.
   

Krav til udlændinge, der søger familiesammenføring i Danmark:

 • Sprog: Beståelse af danskprøve 1 (PD1) eller engelskprøve på B1 niveau.
   
 • Arbejde: Fuldtidsbeskæftigelse eller egen virksomhed i mindst tre af de seneste fem år.
   
 • Uddannelse: Igangværende uddannelse svarende til dansk videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse i mindst et år.
   

FÅ STYR PÅ GEBYRERNE I FORBINDELSE MED FAMILIESAMMENFØRING I 2024

Ansøgning om familiesammenføring pålægger et gebyr på 8.575,00 kr., mens forlængelse af familiesammenføring koster 4.035,00 kr. Opnår du permanent opholdstilladelse efter familiesammenføring, forventes et gebyr på 5.545,00 kr. Husk også, at der vil være omkostninger til advokatbistand, som beregnes per time.

 

VORES ADVOKATER HJÆLPER MED FAMILIESAMMENFØRING

Vores erfarne advokater er specialiserede i familieret og står klar til at hjælpe med alle aspekter af familiesammenføring. Med årelang erfaring sikrer vi en problemfri ansøgningsproces og korrekt dokumentation, så du kan føle dig tryg i hele forløbet. Udover familiesammenføring hjælper vi også med spørgsmål vedrørende ægtepagter, separation og skilsmisse, børn, forældremyndighed og samvær, samt eventuelle børnebidrag eller ægtefællebidrag. Vores team af advokater står klar til at lytte til dine behov og vejlede dig gennem hele processen.

vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE