I forbindelse med en skilsmisse, skal der tages stilling til, hvad der skal ske med et evt. fælles hus. Skal huset sælges eller skal den ene ægtefælle overtage huset? 
Skriftlig overdragelsesaftale

Hvis den ene ægtefælle skal overtage det fælles hus, er det vigtigt at sørge for, at der udarbejdes en skriftlig aftale – ofte kaldet et skilsmisseskøde. 

Den skriftlige aftale bør indeholde alle vilkår for overdragelsen. F.eks. bør det fremgå, at begge ægtefæller er enige om prisen for huset, hvordan prisen er fastsat, overtagelsesdagen, hvem der må blive boende i huset frem til overtagelsesdagen, og hvordan de løbende faste udgifter betales frem til overtagelsesdagen. Hvad med evt. skjulte fejl og mangler på ejendommen? Indhentes der tilstandsrapporter, og hvordan sker der evt. betaling for andelen med videre?

Den skriftlige overdragelsesaftale skal tinglyses, så det sikres, at det fremover kun er den ene ægtefælle, som er fremtidig ejer af huset, og så det sikres, at ejerskabet fremgår af tingbogen. Når en bolig skal overdrages mellem tidligere ægtefæller med formuefællesskab (også kaldet delingsformue), og der i forbindelse med tinglysningen fremlægges en separationsbevilling, skilsmissebevilling eller dom, er man ikke underlagt de sædvanlige regler om tinglysningsafgift (1.750 kr. + 0,6% af købesummen eller den offentlige ejendomsvurdering) som ved almindelige skøder. Man kan slippe med at betale en fast afgift på 1.750 kr. for tinglysningen.

Det er også vigtigt at huske på at få den anden ægtefælle slettet som meddebitor på lånene i huset, så den frasælgende ægtefælle fritages for gældsansvaret, og der sker en endelig økonomisk adskillelse af ægtefællerne fremadrettet.

Kontakt NJORD

Hvis du har spørgsmål om skilsmisse og overdragelse af fast ejendom, er du velkommen til at kontakte NJORDs familieretsteam på tlf. 33 12 45 22 eller e-mail familieretsadvokaten@njordlaw.com

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE