Den 1. april 2019 trådte en lovændring i kraft, der giver mulighed for, at forældre, der ikke bor sammen, kan aftale, at deres børn har delt bopæl.

Det er vigtigt at bide mærke i, at delt bopæl alene er noget, der kan aftales, og det forudsætter derfor, at forældrene er enige om det. En aftale om delt bopæl kræver ikke, at man har en 7/7-samværsordning for barnet.

Hvis forældrene på et senere tidspunkt bliver uenige om noget vedrørende barnet, skal aftalen om delt bopæl ophæves for, at man kan få hjælp ved Familieretshuset. Dette gælder også, selvom forældrene er enige om at spørge Familieretshuset om hjælp, fx til at bestemme, hvem af forældrene, der har barnet henover julen.

En aftale om delt bopæl kan til enhver tid ophæves ensidigt og uden varsel af hvilken som helst af forældrene. Aftalen vil dog fortsat være gældende, indtil forældrene har indgået en ny aftale, eller der er truffet afgørelse om bopæl og/eller samvær.

En aftale om delt bopæl har alene betydning mellem forældrene selv, og der skal stadig angives én folkeregisteradresse for barnet. Aftalen kan registreres i CPR-registeret, men dette har ingen betydning for udbetaling af offentlige ydelser mv., der stadig sker til den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse. Hvis aftalen ikke længere skal være gældende, kan forældrene anmode Familieretshuset om, at registreringen fjernes.

En aftale om delt bopæl har således ingen juridisk betydning, men kan være en måde for forældre at føle sig ligeværdige omkring børnene, når de ikke længere bor sammen.

Aftale om at blive boende inden for et bestemt geografisk område

Det er dog ikke helt uden konsekvenser at indgå en aftale om delt bopæl, og som forældre skal man være særligt opmærksomme, hvis man laver aftaler med betingelser om, at begge skal blive boende inden for et bestemt geografisk område.

Hvis man har indgået en aftale om delt bopæl med sådan en betingelse, og bopælsforælderen flytter uden for det aftalte område, så overgår barnets bopæl automatisk til den anden forælder, der har overholdt aftalen. Det kræver dog, at den anden forælder ophæver aftalen om delt bopæl inden for 1 måned efter, at bopælsforælderen flyttede uden for det aftalte område.

Da en aftale om delt bopæl ikke kræver, at der er deleordning eller andre bestemte samværsordninger for barnet, kan det betyde, at et barn med fx en 11/3 ordning, ved bopælsforælderens flytning automatisk vil få bopæl hos den forælder, barnet hidtil kun har haft samvær med i 3 ud af 14 dage.

Har man indgået en aftale om delt bopæl med betingelse om at blive boende inden for et bestemt geografisk område, bør man derfor ophæve aftalen inden man flytter, så barnets bopæl ikke automatisk overgår til den anden forælder. Aftalen om delt bopæl gælder herefter stadig, indtil den afløses af en ny aftale eller afgørelse, så man skal vente med at flytte, til en ny aftale eller afgørelse er på plads.

Automatisk delt bopæl de første 3 måneder efter samlivsophævelse

Hvis man som forældre går fra hinanden, uanset om man er gift eller ej, kan man nu ikke få behandlet en bopælssag ved Familieretshuset inden for de første 3 måneder efter samlivsophævelsen.

Det betyder, at barnet automatisk har delt bopæl i de første 3 måneder efter forældrene har ophævet samlivet, medmindre forældrene kan blive enige om barnets bopæl.

Barnet vil dog ikke få automatisk delt bopæl, hvis der er afgørende hensyn til barnets bedste, der taler imod det, eller hvis begge forældre flytter fra det sted, hvor barnet har folkeregisteradresse. I disse situationer, kan forældrene også indlede en sag om bopæl ved Familieretshuset i de første 3 måneder efter samlivsophævelsen, hvis de ikke kan blive enige om barnets bopæl.

Kontakt NJORD

Har du spørgsmål til de nye regler eller brug for hjælp omkring skilsmisse, samlivsophævelse, børn, samvær, forældremyndighed med videre, så er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialiserede famlieretsadvokater.

Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?