Hvad er et værgemål og hvornår bruges det?
I nogle situationer kan det blive nødvendigt at blive underlagt værgemål, hvis du mister evnen til at tage vare på dig selv – fx ved alvorlig sygdom eller ulykke. 


I de tilfælde kan det være nødvendigt for dig eller dine pårørende at overveje, om en anden person skal handle på dine vegne gennem et værgemål. Uanset årsagen kan det blive påkrævet, at en anden træffer beslutninger for dig og varetager et eller flere aspekter i dit liv for at sikre, at dine interesser bliver varetaget på bedst mulig vis.  

Værgemål bliver typisk relevant i tilfælde af fremskreden demens, alvorlige hjerneskader eller ulykker, hvor det bliver udfordrende at varetage ens egne interesser. I sådanne situationer indebærer værgemålet, at en anden person retligt set handler på den berørtes vegne. Dette vil være ved at administrere økonomiske anliggender, underskrive dokumenter, forhandle lejekontrakter eller ejendomssalg og kommunikere med offentlige myndigheder vedrørende sociale ydelser

Hvad betyder 'værgemål'?

Værgemål indebærer, at en person helt eller delvist fratages sin retlige handleevne. Når man er under værgemål, er der en anden person, der handler på ens vegne, enten i alle retsforhold eller kun på specifikke områder som fx indgåelse af bebyrdende aftaler eller administration af økonomiske anliggender.

I de fleste tilfælde er personen fortsat myndig, og der etableres derfor et delvist værgemål for at beskytte vedkommende mod udnyttelse eller indgåelse af ugunstige økonomiske aftaler. Selv under et delvist værgemål kan personen fx stadig stemme ved folketingsvalg.

I mere alvorlige tilfælde mister man sin retlige handleevne fuldstændigt i alle aspekter og bliver umyndiggjort. Ved et fuldstændigt værgemål kan personen ikke længere indgå aftaler, herunder optagelse af lån eller foretagelse af større køb. Den umyndige mister også stemmeretten ved folketingsvalg, men bevarer muligheden for at stemme ved kommunalvalg, regionrådsvalg og valg til Europa-Parlamentet.

Alle personer under 18 år er automatisk under værgemål.

Samværgemål - Et mindre indgribende værgemål

Samværgemålet udgør den mildeste form for værgemål og kan etableres, når der er behov for støtte til at træffe økonomiske beslutninger vedrørende ens privatøkonomi. Samværgemålet omfatter derfor kun de økonomiske forhold.

Personer under samværgemål får tildelt en værge, som de skal samarbejde med. Dette er forudsat, at personen er velfungerende nok til at deltage i dette samarbejde med værgen.

Det er kun den person, der har behov for samværgemål, der kan ansøge om det hos Familieretshuset. Samværgemålet forudsætter alene, at personen ikke kan administrere sin økonomi grundet uerfarenhed, svækket helbred eller lignende tilstande.

Hvornår bliver værgemål relevant?

Værgemål bliver relevant, når en person lider af sindssygdom, svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller andre alvorlige helbredsmæssige tilstande, der gør vedkommende ude af stand til at varetage sine egne interesser, herunder handle fornuftigt i personlige eller økonomiske forhold.

Det bliver ofte nødvendigt med værgemål, når personen ikke længere kan træffe nødvendige beslutninger eller udføre handlinger selv. Dette kan være i forbindelse med følgende:

 • Bolig: Personen er ikke i stand til at håndtere salg af bolig eller indgåelse/opsigelse af lejekontrakter.
   
 • Formueforvaltning: Personen er ikke i stand til at administrere en formue på over 75.000 kr.
   
 • Kontakt med myndigheder: Personen er ikke i stand til at ansøge om sociale ydelser eller klage over afslag på disse.
   

Hvis du eller en af dine nærmeste oplever en eller flere af disse forhold, kan det være hensigtsmæssigt at overveje at indlede en sag om værgemål hos Familieretshuset.

Hvem kan søge om værgemål?

Flere parter har mulighed for at søge om etablering, ændring eller ophævelse af værgemål, enten for sig selv eller for en anden person. Disse inkluderer:

 • Personen selv
   
 • Ægtefællen eller samleveren
   
 • Børn, forældre, søskende
   
 • Andre nære pårørende
   
 • En fremtidsfuldmægtig eller en tilsynsførende for denne
   
 • Kommunalbestyrelsen
   
 • Regionsrådet
   
 • Politidirektøren
   

Det kan være en vanskelig beslutning for pårørende at søge om værgemål for en af deres nærmeste, men det kan være nødvendigt af hensyn til personens bedste. Vi i NJORD opfordrer dig til at kontakte en familieadvokat med ekspertise inden for værgemål, hvis du overvejer at søge om værgemål for en person eller dig selv. Kontakt vores familieadvokat her for at få vejledning.

Hvem kan blive værge?

Når et værgemål iværksættes af Familieretshuset, bliver der samtidig beskikket en værge. Den beskikkede værge er ofte et familiemedlem eller en person med nære tilknytninger til den, der kommer under værgemål. Dette sikrer, at personens interesser bliver varetaget på bedst mulig vis.

I visse tilfælde kan det dog ske, at den person, der kommer under værgemål, ikke har en egnet værge i sin omgangskreds, eller at der opstår uenighed blandt de pårørende om, hvem der skal være værge. I sådanne situationer kan Familieretshuset udpege en værge, i form af en advokat eller en revisor, som modtager betaling for sit arbejde, typisk fra den person, der er under værgemål.

Der kan kun udpeges én værge, og hvis der opstår uenighed blandt pårørende om valget af værge, må de forsøge at nå til enighed. Ingen kan pålægges at være værge for en person – det er frivilligt at påtage sig denne rolle. Værger modtager ikke vederlag for deres arbejde.

Hvad indebærer det at være værge for en anden?

Som værge for en person under værgemål er det din opgave at varetage den pågældendes interesser. Du skal handle på vegne af personen i de anliggender, som værgemålet omfatter, såsom økonomiske forhold.

Det er vigtigt at bemærke, at værgen ikke kan handle ubegrænset og skal have Familieretshusets forudgående godkendelse ved visse økonomiske dispositioner.

Desuden må værgen ikke indgå aftaler med sig selv på vegne af den person, værgemålet er iværksat for. Værgen må heller ikke handle på vegne af vedkommende, når værgen har modstridende interesser. Dette er for at sikre, at værgen handler i den pågældendes bedste interesse og undgår eventuelle interessekonflikter.

Hvad er betingelserne for at komme under værgemål?

1. Betingelser for ansøgning om værgemål, hvis man ikke selv kan ansøge

 • Når en person ikke selv kan ansøge om værgemål, gælder de strengeste betingelser.
   
 • Kravet er en sindssygdom, svær demens, psykisk udviklingshæmning eller alvorligt svækket helbred, der forhindrer selvstændige beslutninger.
   
 • Aktuelt behov for værge er afgørende, da ikke alle med helbredsproblemer har behov for værgemål.
   

2. Betingelser for ansøgning om værgemål, hvis man selv kan ansøge

 • Når personen selv søger værgemål, er betingelserne mindre strenge.
   
 • Familieretshuset kan iværksætte værgemål, hvis personen er uegnet til at administrere sin økonomi på grund af sygdom eller svækket tilstand.
   
 • Værgemålet dækker kun økonomiske forhold, og et aktuelt behov for en værge er stadig en forudsætning.
Skal vi hjælpe dig med værgemål?

Hvis du overvejer, om værgemål er den rette løsning for dig, eller hvis du føler, at en af dine nærmeste har behov for værgemål, kan en af vores specialiserede advokater give dig rådgivning og bistand i forbindelse med en potentiel ansøgning om værgemål. Vi guider dig gennem den komplekse proces og sikrer, at du eller den pågældende får en ansvarlig værge.

Hos NJORD Law Firm kan vi også bistå dig, hvis du bliver udpeget som værge. Vi kan give dig rådgivning om dine rettigheder og pligter i din rolle som værge. Vores erfarne advokater vil vejlede dig gennem processen og sikre, at du er godt klædt på til at varetage dine opgaver som værge på en ansvarlig måde. Kontakt vores advokater for at få den nødvendige bistand og rådgivning.

Ansøgning om værgemål

For at iværksætte et værgemål kræver det en ansøgning til Familieretshuset. Familieretshuset træffer afgørelser i sager, der ikke indebærer fratagelse af den retlige handleevne.

Hvis der ønskes fratagelse af den retlige handleevne for den pårørende, behandles sagen af domstolene.

Man ansøger om værgemål elektronisk på Familieretshusets hjemmeside, medmindre man er fritaget for digital post. Er man fritaget for digital post, kan man ansøge om værgemål via almindelig post.

Når ansøgningen om værgemål er modtaget af Familieretshuset, så underrettes vedkommende, og Familieretshuset vil undersøge sagen nærmere.

Tidshorisonten for Familieretshusets sagsbehandling af værgemålsansøgninger er typisk 6-7 måneder.

Vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie