Nyhed

Asset Management Update: Ny bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter til detailkunder

Finanstilsynet har den 9. november 2021 sendt udkast til revideret bekendtgørelse om krav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter til detailkunder i høring. Bekendtgørelsen er pr. den 15. juni 2022 vedtaget og træder i kraft i 2023.

Asset Management Update: Ny bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investerings-rådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter til detailkunder

Ændringerne i hovedtræk

Den nye bekendtgørelse nr. 1037 af 15. juni 2022 (”Bekendtgørelsen”) har primært til formål at indføre en mere ensartet terminologi ved risikoopdelingen af investeringsprodukter, således at denne afspejler ordvalget i MiFID II [1]. Tidligere blev investeringsprodukter i dansk ret kategoriseret som enten rød, gul eller grøn. Dette fulgte af bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter, som bliver afskaffet som følge af Bekendtgørelsen.

Den nye klassificering indebærer, at investeringsprodukterne fremadrettet skal kategoriseres som enten komplekse og ikke-komplekse investeringsprodukter. Bekendtgørelsen indeholder en henvisning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel vedr. regler om ”ren ordreudførelse/execution only”, hvor der i § 14, stk. 1, litra a-f, er en positiv opregning af, hvad der skal kategoriseres som ikke-komplekse produkter.

Såfremt en virksomhed rådgiver eller formidler information om andre produkter end oplistet i ovennævnte bestemmelse (dvs. komplekse produkter), skal dennes ansatte bestå en prøve, hvilket også har været tilfældet i forhold til røde og gule investeringsprodukter. Prøven vil fortsat skulle udbydes af en af Finanstilsynet godkendt prøveudbyder for at kunne leve op til kravene. Prøven tester den ansattes viden i relation til spørgsmålet om, hvorvidt den ansatte besidder de fornødne kompetencer til at rådgive om et eller flere komplekse produkter.

De ovenfor anførte ændringer, der følger af den nye bekendtgørelse om kompetencekrav, indebærer den praktiske konsekvens, at virksomheder skal overveje at foretage visse justeringer i relevante forretningsgange, procedurer, politikker el.lign., således at disse afspejler den risikoklassifikation/terminologi som Bekendtgørelsen tager udgangspunkt i.

Endvidere er konsekvensen af ændringerne, at henvisningen til bekendtgørelse om risikomærkning fjernes.

Ændringerne træder, som nævnt, i kraft den 1. januar 2023, hvorimod bestemmelserne vedrørende prøveudbydere og kravene hertil allerede er trådt i kraft pr. den 1. juli 2022.

Hvis du vil vide mere om Bekendtgørelsens indhold, eller hvordan du på bedste vis kan implementere ændringerne i dine procedurer, når Bekendtgørelsen træder i kraft, står NJORDs team for bank og finans klar til at hjælpe dig.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?