Nyhed

Nye midlertidige regler for indsendelse af årsrapport – mest om generalforsamlinger

Den 18. marts 2020 blev der indført forbud mod afholdelse og deltagelse i arrangementer med mere end 10 personer for at afbøde effekten af COVID-19. Dette forbud kan have stor betydning for virksomheder, der i den kommende tid skal afholde generalforsamling, hvor virksomhedens årsrapport skal godkendes, hvorfor der er blevet indført en række midlertidige regler, der skal bidrage til at løse problemerne i forbindelse hermed.

Nye midlertidige regler for indsendelse af årsrapport – mest om generalforsamlinger

Lovændringer

Den 12. marts 2020 blev forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme hastevedtaget. Ændringen giver blandt andet mulighed for, at der kan fastsættes regler om forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.

På baggrund af lovændringen og med henblik på at hindre spredningen af COVID-19 udstedte sundheds- og ældreministeren den 18. marts 2020 bekendtgørelse nr. 224 af 17. marts 2020[1], som indførte et forbud mod afholdelse og deltagelse i arrangementer med mere end 10 personer.

Udfordringer for forestående generalforsamlinger

Da et stort antal virksomheder snart afholder ordinær generalforsamling, hvor virksomhedens årsregnskab skal godkendes, kan forbuddet få stor betydning for de virksomheder, der har flere end 10 kapitalejere, og som skal afholde generalforsamling, mens der er forbud.

I forlængelse heraf har sundheds- og ældreministeren, derfor udnyttet bemyndigelsen til at udstede bekendtgørelse nr. 223 af 17. marts 2020[2] for at imødekomme det problem, at flere virksomheder, grundet forbuddet, ikke lovligt vil kunne afholde en ordinær generalforsamling og derfor ikke vil kunne indsende årsrapporten inden for den almindelige frist.

Tidsfrist for indsendelse af årsrapport forlænges

De nye midlertidige regler indebærer blandt andet, at virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven (”ÅRL”), uanset § 138, stk. 1, 3. pkt. i ÅRL, kan indsende årsrapporter senest otte uger efter ophør af forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.

Førend denne dispensationsadgang kan anvendes, stilles der dog ydermere krav om, at virksomheden

  1. ikke allerede har afholdt generalforsamling, hvor årsrapporten blev godkendt
  2. har flere kapitalejere, end der lovligt må deltage i forsamlinger som følge af forbuddet, dvs. 10 kapitalejere
  3. på grund af manglende bestemmelser i vedtægten ikke kan afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling, som skal godkende årsrapporten.

Virksomheder, der ikke har flere end 10 ejere, skal dermed fortsat følge de almindelige frister for indsendelse af årsrapport.

Gælder for finansielle virksomheder samt investeringsforeninger og alternative investeringsfonde

Den ovennævnte mulighed for at forlænge fristen for indsendelse af årsrapporter gælder, som nævnt, kun for virksomheder, der er omfattet af ÅRL § 138. Finanstilsynet kan fravige indsendelsespligten for eksempelvis finansielle virksomheder, investeringsforeninger eller alternative investeringsfonde, såfremt det vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for disse virksomheder at opfylde pligten.

I den forbindelse har Finanstilsynet den 18. marts 2020 udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at Finanstilsynet ønsker at bidrage til at løse de praktiske problemer, og hvor finansielle virksomheder opfordres til at kontakte Finanstilsynet, hvis de støder på praktiske eller administrative problemer grundet COVID-19[3].

I kølvandet på pressemeddelelsen fra 18. marts har Finanstilsynet udsendt en ny pressemeddelelse[4] d.d. hvorefter det præciseres, at Finanstilsynets praksis for dispensation svarer til Erhvervsstyrelsens praksis for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Med bekendtgørelse nr. 223 af 17. marts 2020 har Finanstilsynet fået mulighed for at dispensere for fristerne for indsendelse af årsrapporter for virksomheder omfattet af § 195, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, § 94, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., § 70, stk. 1, i lov om firmapensionskasser og § 13, stk. 1, i bekendtgørelse generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde.

Der er med andre ord herefter generel adgang til at udsætte generalforsamlinger, og betingelserne for dispensation er identiske med § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 223 af 17. marts 2020.

[1]https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/224
[2]https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/223​​​​​​​
[3]https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2020/…
[4]https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2020/…

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?