Nyhed

Ændringer til finansielle love, herunder lov om investeringsforeninger m.v.

Erhvervsministeren har den 6. oktober 2021 fremsat forslag til ændring af en række kernelove på det finansielle område. I denne artikel fokuserer vi nærmere på de ændringer, som lovforslaget gennemfører, herunder i reglerne for kollektive investeringsinstitutter m.v.

lov om investeringsforeninger

Generelt om lovforslaget

Formålet med lovforslaget er at gennemføre ændringer i den finansielle lovgivning med henblik på at sikre et tilsyn med den finansielle sektor, der følger med udviklingen og understøtter forbrugernes og investorernes tillid til de finansielle markeder. Behovet for et stærkt finansielt tilsyn er stadigt mere krævende som følge af nye teknologier og produkter på de finansielle markeder. 

Med ændringerne sikres f.eks. et dansk tilsyn med udenlandske betalingssystemer, der er af afgørende betydning for den danske betalingsinfrastruktur, herunder f.eks. ift. udbetaling af løn og pension, betaling for køb af varer og betaling af regninger. Derudover indeholder forslaget en justering af processen for udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter i Danmark, idet der inddrages flere indikatorer, der kan påvirke et instituts systemiskhed.

Forslaget medfører også ændringer på området for bæredygtig finansiering, hvorved Finanstilsynet skal påse overholdelsen af taksonomiforordningens regler om finansielle produkter i Danmark. Med forslaget bliver ATP omfattet af disclosureforordningen, der fastsætter krav til at integrere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG-faktorer) i investeringsbeslutningstagning og i rådgivningsprocesser.

Desuden foretager lovforslaget ændringer på området for crowdfunding, hvor projektejere, der som led i crowdfunding modtager midler, får mulighed for at modtage indlån og andre midler fra offentligheden uden banklicens.

Ændringsloven forventes at træde i kraft den 1. juli 2022, og enkelte bestemmelser træder i kraft allerede den 17. december 2021. Lovforslaget er på nuværende tidspunkt ved at undergå 3. behandling. 

Ændringer med relevans for danske investeringsforeninger (UCITS)

PRIIP-forordningen
Blandt ændringerne til lov om investeringsforeninger m.v. sker der en tilpasning af loven i forhold til de begreber, der følger forordning nr. 1286/2014/EU af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (”PRIIP-forordningen”). 

I medfør af de nye ændringer tillægges Finanstilsynet kompetence til at føre tilsyn med og påse overholdelsen af PRIIP-forordningen. Som tilsynsmyndighed fører Finanstilsynet tilsyn med opfyldelsen af kravene til central information for de UCITS, der er omfattet af PRIIP-forordningen. Finanstilsynet kan udstede et påbud om lovliggørelse eller anmelde overtrædelse af PRIIP-forordningen til politiet.

Det nye lovforslag angiver desuden, at Finanstilsynet skal modtage dokumenter med central information (”CI-dokument” eller ”KIID”) senest 3 hverdage inden det offentliggøres på PRIIP-producentens hjemmeside. 

Der stilles ikke krav om godkendelse af CI-dokument, men Finanstilsynet kan forbyde eller begrænse markedsføringen, hvis produktet giver problemer med investorbeskyttelsen. Dette er en direkte konsekvens af bortfald af undtagelsesbestemmelsen i PRIIP-forordningen, som UCITS indtil nu har kunnet støtte ret på. Der var således tale om en overgangsordning, hvorefter det var tilladt at anvende CI-dokumenter udarbejdet i henhold til ældre lovgivning, der dog ikke indeholder de samme oplysninger, som er påkrævet af PRIIP-forordningen, og derved ikke giver samme investorbeskyttelse. 

Spredningsreglerne
Kapitel 15 i lov om investeringsforeninger m.v. indeholder regler om risikospredning, som skal sikre, at afdelinger i danske UCITS opnår en tilstrækkelig diversificering af deres investeringer. 

UCITS-direktivet indeholder en undtagelse til spredningsreglerne, hvorefter nyligt oprettede investeringsinstitutter kan fravige UCITS-direktivets spredningsregler i 6 måneder fra godkendelsesdatoen under overholdelse af et princip om risikospredning.

Denne undtagelse er ikke implementeret fuldt ud i dansk ret, idet afdelinger i danske UCITS kun kan fravige spredningsreglerne ved at placere formuen i indskud og likvide midler. 
Dette ændres dog ved det nye lovforslag, som foreslår en ny ordning, hvorefter Finanstilsynet kan give tilladelse til at fravige de fastsatte spredningsregler for nye afdelinger, hvis den pågældende UCITS gradvist vil tilpasse formuen fra fuld likvid formue til en fuldt diversificeret portefølje. 

Ændringerne medfører, at nyoprettede afdelinger i danske UCITS, som ønsker at fravige spredningsreglerne i op til 6 måneder fra tilladelsen, skal ansøge Finanstilsynet herom. Ansøgningen kan indsendes til Finanstilsynet i forbindelse med, at afdelingen søger om tilladelse. 

Disclosureforordningen
Forordning 2019/2088/EU af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”disclosureforordningen”) stiller krav om integration af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (”ESG”) i de oplysningsforpligtelser, der gælder for finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere.

Aktørerne skal f.eks. oplyse, om deres produkt er et såkaldt artikel 8- eller artikel 9-produkt, og oplysningerne skal gives til slutinvestorer forud for indgåelse af en aftale.

Det nye lovforslag indsætter en definition af bæredygtighedsrisiko i § 2 i lov om investeringsforeninger m.v. i overensstemmelse med definitionen i disclosureforordningens artikel 2, nr. 22. 

Derudover indsættes et nyt stk. 2 i § 63 i lov om investeringsforeninger m.v., hvorefter investeringsforeninger skal tage hensyn til bæredygtighedsrisici i deres virksomhedsstyring.
 

Vil du vide mere?
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?