Nyhed

Fondsmæglerselskaber modtager påbud eller påtaler for mangelfulde periodiske oversigter

I denne opdatering kigger vi på Finanstilsynets fokusområder ved inspektioner, som alle kapitalforvaltere bør være opmærksomme på – og eventuelt bør foretage en intern kontrol af. Finanstilsynets konklusioner er relevante for alle kapitalforvaltere (værdipapirhandlere) og ikke kun for fondsmæglerselskaber.

I et tidligere nyhedsbrev beskrev vi, hvad Finanstilsynets inspektioner går ud på, og hvilke reaktionsmuligheder Finanstilsynet kan tage i brug ved manglende overholdelse af reglerne.

Af de seneste offentliggjorte redegørelser fra Finanstilsynet fremgår det, at Finanstilsynet sidste år gennemførte en række undersøgelser af 13 udvalgte fondsmæglerselskabers periodiske oversigter til detailkunder. Fondsmæglerselskaberne var forpligtet til at levere disse som led i skønsmæssig porteføljepleje. Finanstilsynets undersøgelser havde særlig fokus på, om de periodiske oversigter levede op til den dagældende bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (”Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen”).

Finanstilsynets konklusioner understreger, at kapitalforvaltere skal have større fokus på rapporteringen til kunder, som fondsmæglerselskaber skal levere ifølge national regulering og ”level II regulering”[1]. Fondsmæglerselskaber bør derfor overveje, om gennemgangen af rapporteringsmaterialet – herunder særligt en vurdering af, om indholdet lever op til de gældende regler – skal indgå som en fast del af complianceprogram og rapporteringen på det ordinære bestyrelsesmøde.

Finanstilsynets konklusioner

Fem fondsmæglerselskaber fik enten påbud eller en påtale fra Finanstilsynet for mangelfulde periodiske oversigter. Nedenfor opsummeres årsagerne til Finanstilsynets reaktioner:

  • Tre fondsmæglerselskaber gav ikke deres kunder tilstrækkelige oplysninger i de periodiske oversigter om porteføljeplejen. Dette medførte, at kunderne ikke var tilstrækkeligt oplyste om udviklingen i porteføljerne. Finanstilsynet gav derfor påbud til fondsmæglerselskaberne, for at få dem til at give de relevante oplysninger i de periodiske oversigter som minimum hver sjette måned. Ifølge de nugældende regler, der trådte i kraft i starten af 2018, skal fondsmæglerselskaber nu som udgangspunkt give deres porteføljeplejekunder periodiske oversigter hver tredje måned.
  • To fondsmæglerselskaber har i deres periodiske oversigter til detailinvestorer ikke inkluderet oplysninger om gebyrernes samlede størrelse. De periodiske oversigter skal som minimum angive gebyrerne for porteføljepleje og de samlede udgifter til udførelsen af ordrer. Derudover skal de indeholde en meddelelse om, at der ved anmodning kan gives en mere detaljeret opdeling. Finanstilsynet gav derfor fondsmæglerselskaberne en påtale for mangelfulde periodiske oversigter til detailinvestorerne.

Investorbeskyttelsesbekendtgørelsens regler for rapportering til kunder

Ifølge den nuværende investorbeskyttelsesbekendtgørelse er værdipapirhandlere også forpligtet til at rapportere til deres kunder om de ydelser, som de udfører for kunden. Det indebærer herunder f.eks. skønsmæssig porteføljepleje, investeringsrådgivning eller udførelse af ordrer. Det fastsættes, at rapporterne skal omfatte periodiske meddelelser ud fra de involverede finansielle instrumenters type, kompleksitet og karakteren af den leverede tjenesteydelse. Derudover skal man, hvor det er relevant, informere kunden om omkostninger i forbindelse med de transaktioner og tjenesteydelser, der er gennemført for kundens regning.

Endvidere gælder der et særligt krav vedrørende rapportering til detailkunder, hvor en værdipapirhandler har indgået aftale om levering af skønsmæssig porteføljepleje. Rapporten skal i givet fald indeholde en ajourført erklæring om egnethed, hvori værdipapirhandleren beskriver, hvordan investeringen passer til kundens præferencer og mål, og er tilpasset kundens forhold. Det samme gør sig gældende, når værdipapirhandleren i forbindelse med udøvelse af investeringsrådgivning har underrettet en detailkunde om, at værdipapirhandleren vil gennemføre en periodisk vurdering af egnetheden.

[1] Herved tænkes primært på Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?