Nyhed

Forslag til ny EU-hvidvaskpakke fra Kommissionen, der skal styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering

I øjeblikket forhandler EU-landende den kommende hvidvaskpakke, der den 20. juli 2021 blev fremsat af EU-Kommissionen. NJORD Law Firm danner et overblik over indholdet af hvidvaskpakken, samt en kommentar af betydning for den nuværende retstilstand.

hvidvask

overblik over hvidvaskpakken

Formålet med pakken, og dermed de udfordringer der søges løst, er bl.a. samarbejdet mellem finansielle kontrolorganer på tværs af landegrænserne samt et ønske om en øget harmonisering af reglerne på området. Nedenfor beskrives de forskellige dele af hvidvaskpakken.

Forslag til en ny forordning om en fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed

Med et håb om et bedre grænseoverskridende samarbejde mellem de nationale hvidvasktilsyn, ønsker kommissionen at nedsætte et fælles EU-hvidvasktilsyn. Formålet er her at nedsætte en central aktør på tværs af det europæiske tilsynssystem, der kan harmonisere det grænseoverskridende element i hvidvasktilsynet på tværs af EU. Det fælles tilsyn har samtidig ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i samarbejde med nationale tilsynsmyndigheder.

Forslag til en ny hvidvaskforordning (”Anti-Money Laundering Regulation” – AMLR – ”single rule book”)

Forslaget indebærer bl.a., at dele af de eksisterende direktiver skal overføres til denne forordning for at sikre en øget harmonisering af reglerne. Derudover indeholder forordningen specificerede krav til kundekendskabs-området og giver hjemmel til, at det fælles EU-hvidvasktilsyn kan fastsætte nærmere regler på bestemte områder.

Forslag til et nyt hvidvaskdirektiv (Anti-Money Laundering Directive – AMLD6)

Direktivet er en overbygning på de allerede gældende direktiver (AMLD4 og AMLD5). AMLD6 bygger således på forslaget om en fælles EU-tilsynsmyndighed. Direktivet indeholder en indberetningspligt for nationale tilsynsmyndigheder til den nye fælles EU-myndighed samt en præcisering af myndighedernes tilsyn med egnetheds- og hæderlighedskrav for ledelsesmedlemmer og reelle ejere.

Endelig indeholder hvidvaskpakken en udvidelse af den gældende pengeoverførselsforordning, så forordningen nu også omfatter overførsler af kryptoaktiver foretaget af kryptoaktivtjenester.

NJORD Law Firm er af den opfattelse, at et øget samarbejde på tværs af de europæiske tilsynsmyndigheder vil styrke den samlede kamp mod hvidvask og terrorfinansiering, og udveksling af information på tværs af landegrænser er et centralt element heri. Derudover ser vi positivt på en fælles myndighed, der kan agere mellemmand mellem de forskellige nationale tilsynsmyndigheder

Finanstilsynet forventer, at det samlede regelsæt vil træde i kraft i 2025/26, hvorefter det nye direktiv skal implementeres i dansk lov.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?