Nyhed

Lavere skat på personers aktie- og kapitalindkomst vil styrke investeringsvilkår

I en længere periode har de danske skatteregler for investeringsforeninger (UCITS), kollektive investeringsinstitutter i øvrigt og deres investorer været genstand for debat og kritik. Den 6. november 2015 offentliggjorde Skatteministeriet så den længe ventede analyse af netop dette tema.

Analysen havde blandt andet til formål at afklare, om der er behov for at foretage en justering af skattereglerne for at styrke dansk eksport af investeringsprodukter og konkurrencen på det danske marked.

Hovedanbefalingen i analysen lyder, at hvis målet er at styrke rammevilkårene for danskeres investeringer i aktier og obligationer, bør det ikke ske ved at tilpasse de specifikke skatteregler for investeringsinstitutter og investorer. Skatteministeriet mener, at målet i stedet skal nås ved en generel nedsættelse af beskatningen af personers aktie- og kapitalindkomst.

Gældende regler for opgørelse af minimumsindkomsten udgør ikke en afgørende markedsbarriere

For danske investorer gælder, at investeringer i minimumsbeskattede (udloddende) investeringsinstitutter, hvor mere end halvdelen af porteføljen er obligationer eller aktier, beskattes på samme måde som en direkte placering i en obligation eller en aktie – altså som kapitalindkomst eller aktieindkomst. Problemet opstår således i de tilfælde, hvor et kollektivt investeringsinstitut – navnlig alternative investeringsfonde – ikke opfylder kravene til at opnå status som en investeringsforening med minimumsbeskatning og dermed i stedet får status som investeringsselskab. Det medfører, at beskatningen bliver mindre lempelig, end hvis investeringerne var foretaget via et minimumsbeskattet institut.

Trods Skatteministeriets anerkendelse af de administrative udfordringer ved at opnå status som minimumsbeskattet institut, som i øvrigt har været gjort til genstand for kraftig kritik fra de udenlandske kollektive investeringsinstitutter, mener Skatteministeriet ikke, at gældende regler for opgørelse af minimumsindkomsten udgør en afgørende markedsbarriere for udenlandske investeringsinstitutter. Dette begrundes bl.a. med, at reglerne for minimumsbeskattede institutter næppe kan forenkles yderligere, såfremt der fortsat skal være rimelig neutralitet mellem investering via minimumsbeskattede institutter og direkte investering i de underliggende instrumenter.

Analysen afdækker også, hvorvidt de danske beskatningsregler forhindrer, at der kan etableres et internationalt marked for forvaltning af værdipapirfonde, som det siden 2012 har været muligt at etablere i Danmark. Her går kritikken bl.a. på den skattemæssige kvalifikation af værdipapirfonde og det forhold, at værdipapirfonde registreret i udlandet kan være skattepligtige til Danmark, hvis de administreres af et dansk forvaltningsselskab.

Endelig fremhæver analysen, at værdipapirfonde er selvstændige skattesubjekter, der som udgangspunkt vil være skattepligtige i Danmark, hvis de administreres af et dansk investeringsforvaltningsselskab. Det grundlæggende argument er, at såfremt en værdipapirfond administreres fra Danmark, er ledelsens sæde i Danmark. Analysen konkluderer, at ”en særregel, der fritager sådanne værdipapirfonde fra at være skattepligtige i Danmark, vil i realiteten have samme konsekvens som at ophæve beskatningen af udbytter fra investeringsinstitutter til udenlandske investorer.”

Kan kollektive investeringsinstitutter gøres mere attraktive for udenlandske investorer?

Analysen berører også spørgsmålet om, hvorvidt kollektive investeringsinstitutter kan gøres mere attraktive for udenlandske investorer ved at lempe reglerne om udbyttebeskatning, idet det vedholdende har været gjort gældende, at det ikke er attraktivt for udenlandske investorer at foretage investeringer i danske kollektive investeringsinstitutter.

Dette skyldes, at man i Danmark – sammenlignet med andre lande – indeholder udbytteskat, når der udbetales udbytter til udenlandske investorer. Skatteministeriet anfører, at det er et bærende princip, at man beskatter udbytter, der føres ud af landet, for at begrænse mulighederne for skatteplanlægning med sigte på at undgå dansk beskatning af investeringer ind i Danmark. Skatteministeriet mener tillige, at fuldkommen skattefritagelse af udbytter fra danske UCITS til udenlandske investorer potentielt vil kunne have store negative provenumæssige konsekvenser, som det er vanskeligt at sætte præcise tal på.

Ulemperne er ikke tilstrækkeligt store

Overordnet peger analysen på, at Skatteministeriet fortsat ikke mener, at de nuværende regler for beskatning af UCITS er uhensigtsmæssige set i forhold til danske institutters udbud af produkter i udlandet og omvendt. Ulemperne ved de nugældende regler anses ikke for at være store nok til at kunne legitimere en ændring af den måde, man beskatter UCITS på.

Der er ingen tvivl om, at Skatteministeriets fokus på at undgå eller risikere skatteunddragelse m.v. for danske investorer overstiger ministeriets interesse i at styrke konkurrencen på det danske marked og øge dansk eksport af danske investeringsprodukter – hvilket i og for sig ikke er overraskende i forhold til ministeriets udtrykkelige ressortansvar. Det ændrer imidlertid ikke synspunktets validitet og det faktum, at beskatningsreglerne har en væsentlig og direkte målbar effekt på netop disse forhold.

NJORD Law Firm følger nøje udviklingen på området.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?