Nyhed

ESMA: Retningslinjer for fit and proper-vurderingen

ESMA og EBA har den 2. juli 2021 offentliggjort deres endelige opdaterede retningslinjer vedrørende vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner under MiFID II. Retningslinjerne trådte i kraft den 31. december 2021.

kvinde ledelse

Retningslinjerne i hovedtræk

De opdaterede retningslinjer søger at skabe mere ensartethed med hensyn til de betingelser, som medlemmer af ledelsesorganet og nøglepersoner skal opfylde for at være egnede til at bestride det pågældende hverv i den finansielle sektor. Retningslinjerne finder anvendelse på kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansielle holdingselskaber (”institutter”), men anvendes i praksis også af tilsynsmyndigheder, når de skal vurdere, om en kandidat er egnet til at bestride et givent hverv inden for den finansielle sektor.

De opdaterede retningslinjer afspejler de seneste udviklinger på området, herunder de ændringer i vurderingen af egnetheden for medlemmer af ledelsesorganer, der følger af det nye kapitalkravsdirektiv (”CRD V”) og direktiv (EU) 2019/2034 om tilsyn med investeringsselskaber ("IFD"). ESMA og EBA angiver i retningslinjerne, at institutter bør tage foranstaltninger og fastsætte politikker, som sikrer, at der tages hensyn til en balance i kønsfordelingen, når der vælges kandidater til ledelsesstillinger. Desuden bør institutterne sikre en rimelig repræsentation af alle køn i ledelsesorganet.

Retningslinjerne opstiller desuden kriterier for at vurdere den pågældende kandidats viden, evner og erfaring til posten som ledelsesmedlem og for at vurdere dennes gode omdømme, hæderlighed, integritet og selvstændighed. Det er væsentligt at bemærke, at retningslinjerne inddrager hvidvaskkrav i fit and proper-vurderingen. Retningslinjerne angiver, at institutter og myndigheder bør være opmærksomme på den negative effekt på instituttets sikkerhed og forsvarlighed, som kunne opstå i tilfælde af, at et ledelsesmedlem eller en nøgleperson er involveret i hvidvask eller finansiering af terrorisme. De opdaterede retningslinjer understreger i den forbindelse, at evnen til at forstå og håndtere hvidvaskrisici er en del af vurderingen af den pågældende kandidats egnethed til at bestride hvervet som ledelsesmedlem eller andre nøglefunktioner.

Endelig fastsætter de opdaterede retningslinjer, at uddannelse og erfaring er afgørende for at sikre den indledende og løbende egnethed af ledelsesmedlemmer. Derfor skal institutter fastsætte politikker for træning og kurser og afsætte de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer til at sikre uddannelse og løbende træning af ledelsesmedlemmer.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?