Nyhed

Nye skatteregler på vej på kryptovalutaområdet?

I en pressemeddelelse af 8. juni 2021 oplyser Skatteministeriet, at Skattelovrådet anmodes om at se nærmere på reglerne for kryptovaluta.

Kryptovaluta

Der findes i dag ingen særskatteregler møntet på kryptovaluta, som det eksempelvis gør sig gældende for aktier og fast ejendom. Kryptovaluta såsom Bitcoins, Ethereum, Altcoin, Litecoin og Dogecoin behandles derfor skattemæssigt efter eksisterende lovgivning, nærmere bestemt statsskatteloven fra 1922.  

Statsskatteloven tager – ikke overraskende – ikke særskilt stilling til finansielle kryptoaktiver, og der tages derfor ikke højde for kryptoaktivernes særlige karakter.

Kryptoaktiver behandles i dag efter statsskattelovens regler om spekulationsbeskatning, hvilket indebærer en subjektiv vurdering af kryptoejerens hensigt med erhvervelsen på købstidspunktet. 

Hertil kommer, at Skattestyrelsen i de fleste tilfælde har fået praksis for at opgøre handel med kryptovaluta efter et såkaldt FIFO-princip (first in first out), som ofte fører til helt urimelige resultater for skatteyderen. 

Den nuværende lovgivning har resulteret i en uklar retsstilling på området, hvilket er problematisk, blandt andet fordi hovedparten af de personer, der har handlet med kryptovaluta i årene 2016 - 2019, er privatpersoner.
 

PROBLEMER MED FEJLINDBERETNINGER

Der er efter gældende regler ikke en indberetningspligt for kryptovalutabørser eller andre lignende aktører på markedet, hvilket betyder, at den enkelte borger/virksomhed er pålagt selv at indberette handler med kryptovaluta. Af Skattemini-steriets pressemeddelelse fremgår, at ud af disse handler har 67 % ikke været korrekt oplyst til skattemyndighederne.

Dette er stærkt problematisk, da manglende eller fejlbehæftet indberetning kan medføre straf, hvilket i lyset af Skattestyrelsens øgede kontrol samt fokus på sagsbehand-lingen af skattestraffesager vil medføre en stigning af og forøget risiko for, at borgere idømmes straf – selvom de har gjort, hvad de har troet var rigtigt – grundet de utidssvarende og uklare regler.

Der er derfor behov for at undersøge, om en mere hensigtsmæssig retsstilling vil kunne opnås gennem særlovgivning, hvilket der tages spæde skridt imod i Skatteministeriets pressemeddelelse.

Skattelovrådet har deadline for afrapportering til skatteministeren medio 2023, så der er stadig lang vej til et mere gennemsigtigt regelsæt.
 

HVILKEN BETYDNING HAR SKATTEMINISTERIETS PRESSEMEDDELELSE FOR DIG? 

Udsigten til nye regler på kryptovalutaområdet er fortsat lang, og man må derfor også fremadrettet indrette sig efter de gældende regler. 

Har du, eller påtænker du at erhverve kryptovaluta, og er du i tvivl om, hvad det kan have af skattemæssige konsekvenser for dig, og/eller hvordan du indberetter korrekt? 

Så er du velkommen til at kontakte NJORDs team for Skat&Moms.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?