Nyhed

Asset Management update: PRIIP (packaged retail and insurance-based investment products) … en reminder …

til især registrerede forvaltere og udbydere af produkter til ”semi-professionelle” investorer om de nyligt ikrafttrådte regler for udarbejdelse af dokumenter med central investorinformation ved udbud af andele i investeringsforeninger (UCITS) og alternative investeringsfonde (AIF’er).

Efter finanskrisen stod det klart, at detailinvestorer ofte ikke havde forstået kompleksiteten af de finansielle produkter, de investerede i. PRIIP-forordningen[1] kræver, at de, der producerer og sælger investeringsprodukter, udfærdiger et dokument med central investorinformation (Key Information Document - ”KID”) til investorerne. Hvis forpligtelsen ikke overholdes, kan Finanstilsynet idømme bøder på op til 5 mio. euro eller op til 3 % af en virksomheds samlede årsomsætning, mens fysiske personer kan idømmes bøder på op til 700.000 euro. I denne opdatering gøres der bl.a. rede for i) hvem der skal udarbejde KID, ii) hvilke investorer der skal udarbejdes KID til og iii) hvad KID nærmere skal indeholde.

Hvem skal udarbejde KID, og hvilke investorer skal der udarbejdes KID til?

PRIIP-forordningen gælder for PRIIP-producenter og personer, der rådgiver om eller sælger PRIIP’er. Ved et PRIIP forstås et sammensat og/eller forsikringsbaseret investeringsprodukt, der udbydes til detailinvestorer. KID-dokumentet skal derfor som udgangspunkt udarbejdes af PRIIP-producenter og personer, som rådgiver om eller sælger PRIIP’er.

PRIIP-forordningen dispenserer investeringsforvaltningsselskaber og investeringsforeninger (UCITS) fra kravene indtil den 31. december 2019. I den mellemliggende periode har de pligt til at udarbejde et dokument med central investorinformation i overensstemmelse med den allerede gældende lov om investeringsforeninger mv.

Der har været tvivl om, hvorvidt alternative investeringsfonde (AIF’er) også var undtaget fra pligten til at udarbejde KID som følge af PRIIP-forordningen indtil den 31. december 2019. Alternative investeringsfonde, der udbyder andele til detailinvestorer, er ligeledes undtaget fra forpligtelserne i forordningen og skal derfor ikke udarbejde KID indtil den 31. december 2019[2]. Fritagelsen er begrundet i det særlige nationale danske krav om, at der udarbejdes et særligt dokument med væsentlig investorinformation, når AIF’er udbydes til detailinvestorer. Dette er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om form og indhold af dokumenter, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde.

FAIF-loven giver forvaltere af alternative investeringsfonde adgang til at udbyde andele til en særlig investorkategori, som også er kendt som ”semi-professionelle investorer”. Til forskel fra hvad der er gældende for forvaltere, der udbyder andele i alternative investeringsfonde til detailinvestorer, kræves der i sådanne tilfælde ingen tilladelse fra Finanstilsynet. Semi-professionelle investorer betragtes dog som detailinvestorer i PRIIP-forordningens forstand. Derfor pålægges forvaltere, der markedsfører alternative investeringsfonde over for denne investorkategori, en pligt til at udarbejde KID i overensstemmelse med PRIIP-forordningen. Pligten til at udarbejde KID til semi-professionelle investorer gælder dermed fra den 1. januar 2018.

I tilfælde hvor en AIF både udbyder andele til detailinvestorer og semi-professionelle investorer, har AIF’en ”blot” pligt til at udarbejde et dokument med væsentlig investorinformation i overensstemmelse med førnævnte bekendtgørelse om form og indhold af dokumenter med væsentlig investorinformation. I disse tilfælde er der dermed intet krav om, at AIF’en ligeledes skal udarbejde KID, idet de semi-professionelle investorer kan få udleveret dokumentet med væsentlig investorinformation. Dette gælder indtil den 31. december 2019, hvorefter der skal udarbejdes KID.

Hvilke krav til form og indhold stilles til udarbejdelsen af KID?

PRIIP-forordningen fastsætter, at PRIIP-producenten skal udarbejde KID, inden et PRIIP udbydes til detailinvestorer, og at det pågældende KID offentliggøres på producentens websted. Hvad angår format og indhold i KID, opstiller PRIIP-forordningen udførlige krav. Det fremgår bl.a., at KID skal udfærdiges på en klar, nøjagtig og ikke vildledende måde, og at dokumentet udelukkende må indeholde central information, som detailinvestoren har brug for. Dokumentet må derfor højst fylde tre A4-sider.

Yderligere opstiller PRIIP-forordningen krav til, hvilke afsnit et KID skal indeholde, og hvad titlen på overskrifterne skal være. Det kræves f.eks., at dokumentet skal indeholde et afsnit med titlen ”Dokument med central information”, som skal gøre investoren opmærksom på, at formålet med dokumentet er at forstå investeringsproduktets karakteristika, risici, omkostninger mv. Derudover skal KID-dokumentet indeholde de væsentligste karakteristika og oplysninger om PRIIP’et, oplysninger om risiciene ved at investere i PRIIP’et, samt hvilke afkast detailinvestoren kan forvente. Desuden skal dokumentet indeholde informationer om, hvad der sker, hvis PRIIP-producenten ikke er i stand til at foretage udbetalinger, herunder om de pågældende tab er omfattet af en eventuel investorkompensationsordning.

Detailinvestoren skal ligeledes gøres opmærksom på, hvilke omkostninger der er forbundet med investering i PRIIP’et, hvor længe investoren bør beholde PRIIP’et, og hvorvidt investoren kan tage penge ud undervejs. Yderligere skal detailinvestoren oplyses om, hvorledes vedkommende kan klage over produktet eller lignende.

Det, der især springer i øjnene, er, at krav til format, form og indhold (data) på flere væsentlige områder adskiller sig fra de krav, der findes i de beslægtede krav nævnt ovenfor.

Hvis PRIIP-producenten ikke overholder visse af ovennævnte krav til indhold og form, eller dokumentet er vildledende eller unøjagtigt, kan producenten pådrage sig et civilretligt ansvar.

PRIIP-producenten har i øvrigt pligt til at gennemgå det udarbejdede KID regelmæssigt og fortage ændringer heri, hvis det er nødvendigt.

 

Fodnoter

[1] Forordning nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er)

[2] FAIF’er/AIF’er, der udbyder andele til detailinvestorer, skal søge Finanstilsynet om tilladelse hertil i medfør af FAIF-loven og dertilhørende bekendtgørelse.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?