Nyhed

Usunde og nødlidende virksomheder må ikke belaste skatteyderne

Erhvervs- og vækstministeriet har den 3. oktober 2014 sendt et udkast til lovforslag i høring, der bl.a. foreslår en ny lov om restrukturering og afvikling af finansielle virksomheder. Formålet med lovforslaget er at give Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet værktøjer til tidligere at kunne gribe ind over for nødlidende og potentielt nødlidende finansielle virksomheder. Lovforslaget forventes at træde i kraft ved årsskiftet.

Erhvervs- og vækstministeriet har den 3. oktober 2014 sendt et udkast til lovforslag i høring, hvori der foreslås en ny lov om restrukturering og afvikling af finansielle virksomheder (herefter ”lovforslaget”) samt et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel og en række andre love, som indfører nye regler vedrørende forebyggelse samt mulighed for tidlig indgriben.

Forslaget til det nye regelsæt gennemfører dele af EU-direktiv 2014/59 af 15. maj 2014 (herefter ”krisehåndteringsdirektivet”) og EU-direktiv 2014/49 af 16. april (herefter ”indskudsgarantidirektivet”) med henblik på at indføre en ensartet procedure for håndtering af nødlidende finansielle virksomheder på EU-plan.

Vi gennemgår her indholdet af det nye lovforslag, og der vil derfor i det følgende ikke blive taget stilling til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og de andre nævnte lovforslag.

De foreslåede ændringer er overordnet følgende:

a) Nye effektive værktøjer og beføjelser til Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet
b) Ensartethed i afviklingsreglerne på tværs af EU

Formål

Det nye regelsæt har til hensigt at forsyne både Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet med en række værktøjer og beføjelser, så disse aktører kan gribe tilstrækkelig tidligt og hurtigt ind over for en nødlidende eller potentielt nødlidende finansiel virksomhed og dermed undgå destabiliserende finansielle markeder - samt spare skatteyderne for omkostninger forbundet med håndtering af nødlidende finansielle virksomheder.
Lovforslaget har tillige til hensigt at sikre, at tabene ved afviklingen eller restruktureringen først og fremmest skal bæres af virksomhedens aktionærer og derefter af øvrige kreditorer. Man vil således undgå, at statslige midler indgår ved håndtering af usunde eller potentiel nødlidende virksomheder.

Indhold

Udgangspunktet for lovforslaget er den nugældende danske ordning til håndtering af nødlidende pengeinstitutter, der blev indført med lov nr. 721 af 25. juni 2010. Lovforslaget omfatter følgende virksomhedstyper:
a) Pengeinstitutter
b) Realkreditinstitutter
c) Fondsmæglerselskaber (I)
d) Tilknyttede finansielle holdingvirksomheder og finansieringsinstitutter
Lovforslaget medfører, at Finansiel Stabilitet i samarbejde med Finanstilsynet fremover udarbejder en afviklingsplan for alle de omfattede virksomheder. Den skal indeholde en beskrivelse af, hvordan den pågældende virksomhed i en række forskellige scenarier kan afvikles.

Endvidere skal der tages stilling til, om den pågældende virksomhed vil kunne afvikles eller restruktureres, eller om der er hindringer, som virksomheden i givet fald skal træffe foranstaltninger for at fjerne. Endelig skal der ved udarbejdelsen fastlægges et krav til nedskrivningsegnede passiver, således at det sikres, at der er tilstrækkelige midler, som kan anvendes til at absorbere tabene i virksomheden og rekapitalisere den.

Opgavefordeling

Finansiel Stabilitet kommer således til at varetage sager vedrørende afvikling eller restrukturering af nødlidende virksomheder, hvorimod Finanstilsynet vil tage sig af opgaver vedrørende levedygtige virksomheder.

Ændring i konkursordenen

Desuden foreslås en ændring af konkursordenen for de omfattede virksomheder, hvorved der indføres en prioritetsstilling i konkursordenen over de simple kreditorer for en række indskydere og indskyder- og investorgarantiordningen.
Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2015

VIL DU VIDE MERE?
Hvad kan vi gøre for dig?