Nyhed

Nye regler for barselsorlov

Folketinget har den 3. marts 2022 vedtaget lovforslaget om ændring af barselsreglerne. Reglerne skal gælde for forældre til børn, der er født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere. Men arbejdsgivere kan allerede nu med fordel begynde at sætte sig ind i de nye regler, da det vil betyde, at mange ansættelseskontrakter og personalepolitikker om orlov skal ændres.

barselsorlov

den nye orlovsmodel

Den nye orlovsmodel afspejler et ønske om at skabe mere ligestilling mellem forældrene. Fremover vil en større del af orloven derfor blive øremærket til fædre/medmødre.

Mødre vil fortsat have ret til at holde fire ugers orlov før terminsdatoen (graviditetsorlov).

Efter fødslen vil forældrene fremover have en individuel ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge. For lønmodtagere vil de første to uger efter fødslen være øremærket til hver forælder, og herudover er ni ugers yderligere orlov øremærket. De resterende 13 ugers orlov kan frit fordeles mellem forældrene.

øremærket barsel

Hvis den ene forælder er selvstændig, og den anden er lønmodtager, vil den selvstændige have ret til to ugers øremærket orlov i forbindelse med fødslen, mens de resterende 22 uger frit kan overdrages mellem forældrene. Den forælder, der er lønmodtager, vil fortsat – udover de to ugers orlov i forbindelse med fødslen – have ni ugers øremærket orlov og vil alene kunne råde frit over de resterende 13 uger.

Hvis begge forældre er selvstændige, vil de hver især have to øremærkede uger i forbindelse med fødslen, men vil efterfølgende frit kunne fordele de resterende 22 uger.

Derudover bliver det fra den 1. januar 2024 muligt for soloforældre at overdrage den del af orloven, som ikke er øremærket, til et nærtstående familiemedlem. Det kan fx være bedsteforældre eller søskende.

LGBT+ familiers orlovsmuligheder forbedres også med den nye orlovsmodel, idet de retlige forældre fra den 1. januar 2024 får mulighed for at overdrage de ikke-øremærkede orlovsuger til barnets sociale forældre. De sociale forældre forstås som retlige forældres ægtefæller eller samlevende partnere, eller en kendt donor (eller den kendte donors ægtefælle) med en forældrelignende relation til barnet.

dagpenge/løn under orlov

Forældre vil i medfør af barselsloven have ret til orlov med barselsdagpenge i samlet 52 uger, men de nye regler medfører ikke, at forældrene har ret til løn til under fraværet.

Et sådant krav på løn er for kvindelige funktionærer reguleret i funktionærloven, der giver ret til halv løn i fire uger før fødslen og i 14 uger efter fødslen. Løn udover dette vil – ligesom for alle andre ansatte – afhænge af eventuelle kollektive overenskomster eller individuelle aftaler.

Når de nye orlovsregler træder i kraft, vil en mor ikke længere have ret til længere orlov end faren/medmoren, da de nye regler medfører en total ligedeling af orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Det kan derfor være i strid med ligebehandlingsloven, hvis arbejdsgiverne fastholder en barselspolitik, hvor moren fx tilbydes fuld løn i flere uger end faren/medmoren.

vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte NJORD, hvis du har brug for hjælp til at opdatere ansættelseskontrakter, personalepolitikker, eller hvis du har spørgsmål i forbindelse med en konkret sag.  

De nye regler træder i kraft den 2. august 2022. I den forbindelse afholder NJORD den 22. september 2022 kursus om grundlæggende ansættelsesret, hvor de nye regler for barselsorlov også vil blive gennemgået. Du kan allerede tilmelde dig nu ved at klikke her.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller udfordringer?