Nyhed

Nye regler om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Regeringen fremsatte 6. februar 2019 et lovforslag, der skulle lette rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft. Nu er dele af lovforslaget vedtaget, og loven træder i kraft allerede den 1. juni 2019.

Flere af de initiativer, der fremgik af lovforslaget, blev afvist. Hverken forslaget om landedifferentieret beløbsordning eller moderniseret positivliste gik igennem.

Derimod blev forslaget om en mere lempelig fast track-ordning vedtaget. Det betyder, at det bliver hurtigere og lettere for certificerede virksomheder at ansætte højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Den udenlandske medarbejder har i den forbindelse mulighed for at påbegynde arbejdet hos en certificeret virksomhed samtidig med, at vedkommendes ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse behandles hos myndighederne.

En virksomhed kan blive certificeret, hvis virksomheden opfylder en række betingelser. Det er blandt andet et krav, at virksomheden fast beskæftiger mindst 20 fuldtidsansatte. Derudover må virksomheden ikke tidligere være straffet flere gange eller med bøde af en vis størrelse for overtrædelse af udlændingeloven inden for de seneste to år.

Hvis virksomheden ikke overholder betingelserne, kan certificeringen bortfalde. Herefter vil der være en karantæneperiode på 1 år (før 2 år), før virksomheden igen kan få certificeringen. Betingelserne for hvornår en virksomhed mister sin certificering ændres ligeledes med den nye lov.

Endelig er der fastsat et højere bødeniveau for arbejdsgiverens overtrædelser af udlændingeloven. Arbejdsgivere vil dog fremover få mere hjælp til at overholde lovgivningen, da de vil modtage oplysninger fra Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), hvis en af deres udenlandske medarbejdere har fået afslag på opholdstilladelse eller på en forlængelse heraf. Arbejdsgivere vil også få oplysning herom, hvis en medarbejders opholdstilladelse er bortfaldet eller inddraget.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?