Er du gravid eller på barselsorlov og er netop blevet fyret? Eller er du lige vendt tilbage til arbejdet efter barselsorlov og har opdaget, at din stilling har ændret sig væsentligt? Det kan være i strid med ligebehandlingsloven.
 

Ligesom alle andre medarbejdere kan du blive fyret, og din stilling kan ændre sig. Sker det, mens du er gravid eller på barsel, kan det være diskrimination, da din graviditet eller barselsorlov ikke må være årsagen til fyringen eller ændringen. Hvis det er tilfældet, kan du have krav på en godtgørelse efter ligebehandlingsloven.
 

Hvordan er du stillet som gravid medarbejder?

Hvis du bliver fyret eller oplever væsentlige ændringer i din stilling under din graviditet eller barsel, kan du være beskyttet af ligebehandlingsloven, hvorefter din arbejdsgiver skal kunne påvise, at opsigelsen eller ændringen ikke er begrundet i disse forhold. Det er altså arbejdsgiveren og ikke dig – som medarbejder – der har bevisbyrden for afskedigelsens og ændringens saglighed.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er blevet fyret i strid med ligebehandlingsloven? Så kontakt os på ansaettelsesret@njordlaw.com for en uforpligtende vurdering af din sag.
 

Fyring og væsentlige ændringer i stillingen kan blive dyrt for arbejdsgiver

Efter ligebehandlingslovens regler må en arbejdsgiver ikke diskriminere på baggrund af køn eller graviditet - herunder hverken afskedige eller udsætte en medarbejder for mindre gunstig behandling, fordi medarbejderen har ønsket at gøre brug af retten til fravær eller har været fraværende efter reglerne om graviditets-, barsels- eller forældreorlov.

Det betyder, at du som ansat har ret til at gå på barsel og efterfølgende vende tilbage til den samme eller tilsvarende stilling, uden at stillingen har ændret sig væsentligt. Du har krav på ligebehandling.

Hvis du som medarbejder oplever forringelser eller væsentlige ændringer, kan du rejse krav om godtgørelse efter ligebehandlingslovens regler.


HVAD ER GODTGØRELSEN FOR FYRING UNDER BARSEL?

Ifølge lov om ligebehandling skal arbejdsgiveren kunne dokumentere, at din fyring ikke skyldes din graviditet eller barsel. Det forhold, at du har været på barsel, er dermed ikke en saglig årsag til fyringen, og det vil være i strid med ligebehandlingsloven

I tilfælde af at arbejdsgiveren ikke kan løfte bevisbyrden, kan du kræve en godtgørelse. Godtgørelsens størrelse afhænger af, hvor længe du har været ansat i virksomheden og sagens omstændigheder i øvrigt.

Efter ligebehandlingsloven er der ikke nogen maksimumgrænse for en godtgørelse, og det er derfor domstolene, som vurderer størrelsen heraf, hvis domstolen er enig i, at der ikke er sket ligebehandling.

Hvis det drejer sig om et kortvarigt ansættelsesforhold, vil godtgørelsen typisk udgøre 6 måneders løn. Hvis medarbejderen har været ansat i 1-10 år, vil arbejdsgiveren typisk skulle betale en godtgørelse svarende til 9 måneders løn. Hvis medarbejderen har været ansat i mere end 10 år, vil arbejdsgiveren typisk skulle betale en godtgørelse svarende til 12 måneders løn.


FÅ JURIDISK RÅDGIVNING OM FYRING UNDER GRAVIDITET OG BARSEL

Hvis du mener, at din arbejdsgiver har brudt ligebehandlingsloven, fordi din graviditet eller barsel direkte eller indirekte har ført til, at du er blevet fyret, eller at din stilling væsentligt er blevet ændret, er det vigtigt, at du får den rette rådgivning og kender dine rettigheder til ligebehandling. Har du spørgsmål eller behov for rådgivning om fyring eller lignende under gravidi-tet eller barsel, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan vurdere, om du har krav på en godtgørelse.

I NJORD Law Firms afdeling for arbejds- og ansættelsesret sidder advokater, som er eksperter i ligebehandlingsloven. Vi kan hjælpe dig med at rejse et krav om en godtgørelse mod din arbejdsgiver, hvis du er blevet uretmæssigt fyret eller forskelsbehandlet.

Skriv til os på ansaettelsesret@njordlaw.com for en vurdering af din sag.


KØNSDISKRIMINATION: REGLER I LIGESTILLINGSLOVEN

Udover lov om ligebehandling findes der også en beskyttelse mod kønsdiskrimination i ligestillingsloven. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, og der er også mulighed for at rejse krav om godtgørelse efter ligestillingslovens bestemmelser, hvis der er sket kønsdiskrimination.

Det siger andre om os
vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?