Nyhed

Fristen for indlevering af årsrapport forlænges med tre måneder

COVID-19 rejser i stigende grad problemstillinger for eksisterende lovgivning på forskellige retsområder. Reglerne for indsendelse af årsrapport er ingen undtagelse, hvorfor Erhvervsministeren med bekendtgørelse 2020-04-07 nr. 393 har forlænget fristen for indlevering af årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Template - Image: mapper

Som vi tidligere har kunnet berette, blev fristen for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen ændret for virksomheder, der har over 10 legale ejere. Herefter må de omfattede virksomheder vente med indsendelse af årsrapport, indtil otte uger efter at forsamlingsforbuddet på 10 personer bliver ophævet.

I medfør af den nye lovgivning, vedtaget af Folketinget den 2. april 2020, har Erhvervsministeren fået beføjelser til at udvide dette, således at fravigelsen af frister på selskabs- og regnskabsområdet nu omfatter alle virksomheder.

Hvad indebærer lovændringen?

I medfør af bekendtgørelse 2020-04-07 nr. 393 har virksomheder, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020, ekstraordinært mulighed for at indlevere årsrapport for regnskabsåret 2019 i op til otte måneder efter regnskabsårets afslutning. For børsnoterede selskaber skal årsrapporten indleveres syv måneder efter regnskabsårets afslutning.

Med andre ord betyder de nye regler, at alle virksomheder, hvis regnskabsår afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020, har tre måneders ekstra tid i forhold til den normale frist for indlevering af årsrapport.

Den tidligere regel for virksomheder, der grundet regeringens forsamlingsforbud er forhindret i at afholde generalforsamling, gælder dog stadig. Virksomheder med en ejerkreds på mere end 10 legale ejere kan således fortsat få udskudt fristen for indlevering af årsrapport, indtil otte uger efter at regeringens forsamlingsforbud ophører.

Det vil sige, at en virksomhed, der efter de tre ekstra måneder ikke har haft mulighed for at afholde ordinær generalforsamling, kan udskyde fristen yderligere for indlevering af årsrapporten, indtil otte uger efter at regeringens forsamlingsforbud ophører.

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at denne regel er dynamisk og vil ændre sig i takt med eventuelle ændringer i forsamlingsforbuddet.

Hvis en virksomhed ønsker at benytte otte-ugers-fristen, skal Erhvervsstyrelsen have meddelelse herom på indberet@erst.dk senest otte måneder efter regnskabsårets afslutning.

Med bekendtgørelse 2020-04-07 nr. 393 har Erhvervsministeren tillige givet hjemmel til, at virksomheder kan fravige egne vedtægtsbestemmelser om frister i forbindelse med indkaldelse og afholdelse af ordinær generalforsamling. Dermed bliver det muligt at afholde generalforsamlingen forsvarligt under iagttagelse af alle myndighedernes anbefalinger.

Fravigelserne kan tillægges tilbagevirkende kraft til den 1. marts 2020, hvilket fritager tidligere fravigelser af vedtægtsbestemte frister som følge af COVID-19 for erstatnings- og/eller strafansvar.
Slutteligt har virksomhedens centrale ledelsesorgan fået hjemmel til at træffe beslutning om, at den ordinære generalforsamling afholdes elektronisk, uanset at dette ikke er vedtaget og optaget i selskabets vedtægter.

Hvem er omfattet af lovændringen?

I lovens bemærkninger nævnes, at fristforlængelsen er generel og ubetinget. Det betyder, at alle virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven og skal aflægge regnskab i henhold til den finansielle regulering på Finanstilsynets område, er omfattet. Med andre ord gælder reglerne for:

 • aktieselskaber
 • anpartsselskaber
 • iværksætterselskaber
 • partnerselskaber
 • visse interessentskaber
 • visse kommanditselskaber
 • erhvervsdrivende fonde
 • foreninger med begrænset ansvar
 • andelsselskaber med begrænset ansvar
 • SCE-selskaber
 • medarbejderinvesteringsselskaber.
NJORDs anbefaling

Som følge af fristforlængelsen for indsendelse af årsrapport kan virksomheder overveje, om afholdelsen af ordinær generalforsamling bør udskydes, for dermed i videst muligt omfang at minimere smitterisikoen for COVID-19 i selskabet.

Ønskes generalforsamlingen alligevel afholdt, henviser vi til iagttagelse af en række foranstaltninger, som beskrevet i tidligere nyhed, ligesom vi til enhver tid opfordrer til at følge de nyeste anbefalinger fra de relevante myndigheder.

Erhvervsstyrelsen har tidligere opfordret til at afholde generalforsamlinger helt eller delvist elektronisk i denne ekstraordinære tid, hvilket vi fra NJORDS side tilslutter os. I den forbindelse understreges det, at bekendtgørelse 2020-04-07 nr. 393 hjemler ret til, at virksomhedens centrale ledelsesorgan beslutter at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling – uanset om dette er tilladt ifølge selskabets vedtægter.

Vi følger naturligvis de nye regelændringers integration på selskabs- og regnskabsområdet tæt og sidder klar til at yde kompetent og opdateret rådgivning til virksomheder, for hvem regelændringerne måtte have betydning.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?