Nyhed

Nyt om aktionærlån og selvfinansiering

Ulovlige aktionærlån eller selvfinansiering kan udløse bøde på 5 % af beløbet, der skal tilbagebetales med morarenter og et tillæg på yderligere 2%. Det kan få betydning for kapitalejere og ledelsesmedlemmer. Det er dog muligt at yde lovlig selvfinansiering.

Det vil fremgå af et selskabs årsrapport, om der er foretaget ulovlige aktionærlån eller selvfinansiering. I så fald vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kræve pengene tilbagebetalt til selskabet omgående med morarenter og et tillæg på yderligere 2 %. Samtidig vil de ansvarlige bestyrelses- og direktionsmedlemmer blive pålagt en bøde på 5 % af hovedstolen.

Det er dog lovligt at stille aktionærlån mellem to nærtstående kapitalselskaber. Den økonomiske bistand skal blot opfylde de almindelige betingelser for lovlig selvfinansiering.

Aktionærlån

I henhold til selskabslovens § 210, stk. 1 er det som udgangspunkt forbudt at stille sikkerhed eller at yde pengelån til:

  1.  fysiske kapitalejere og ledelsesmedlemmer i det långivende selskab,
  2.  fysiske kapitalejere og ledelsesmedlemmer i långivende moderselskab og
  3.  nærtstående fysiske personer til kapitalejere eller ledelsesmedlemmer, som er omfattet af punkt 1 eller 2.

Ifølge punkt 3 er nærtstående kapitalselskaber og juridiske personer således ikke omfattede af forbuddet. Det er derfor lovligt at stille aktionærlån mellem to nærtstående kapitalselskaber, såfremt den økonomiske bistand opfylder de almindelige betingelser for lovlig selvfinansiering.

Det er uden betydning, om de nærtstående kapitalselskaber ejes af den samme, har kapitalandele i begge selskaber eller ejes af to nærtstående fysiske personer.

Som sagt er det muligt at yde økonomisk bistand som lovlig selvfinansiering. Dog skal en række betingelser være opfyldt.

Selvfinansiering

I forhold til selvfinansiering er udgangspunktet, at sikkerhedsstillelse og lån til tredjemand til erhvervelse af kapitalandele/aktier i selskabet eller dets moderselskab er ulovlig selvfinansiering, jf. SL § 206, stk. 1.

Det er dog muligt at yde økonomisk bistand som lovlig selvfinansiering, når blot en række betingelser er opfyldt:

  • Den økonomiske bistand skal stamme fra frie reserver i selskabet.
  • Der skal foretages en kreditvurdering af den låntagende part, jf. SL § 206, stk. 3.
  • Bestyrelsen (hhv. direktionen) skal til kapitalejerne udarbejde en skriftlig redegørelse om bistanden, som overholder kravene i SL § 207, stk. 1, nr. 1-5. Hvis der i forbindelse med selvfinansieringen sker majoritetsskifte i selskabet, er det den gamle bestyrelse (hhv. direktion), som skal udarbejde redegørelsen til kapitalejerne.
  • Generalforsamlingen skal inden den økonomiske bistand forhåndsgodkende dispositionen med 2/3 af afgivne stemmer og 2/3 af repræsenteret stemmeberettiget kapital (sml. SL § 106 om vedtægtsændringer).
  • Den skriftlige redegørelse skal efterfølgende offentliggøres inden for 2 uger efter generalforsamlingens godkendelse, jf. SL § 207, stk. 3.
  • Den økonomiske bistand til køb af kapitalandele skal være forsvarlig set i forhold til långiverselskabets egen økonomiske stilling samt dets eventuelle koncerns økonomiske stilling, jf. SL § 208.
  • Den økonomiske bistand skal være på markedsvilkår hvad angår rente, afdrag og sikkerhed, jf. SL § 209.

 

VIL DU VIDE MERE?
Hvad kan vi gøre for dig?