Nyhed

Regeringen vil indføre mulighed for generationsskifte til en fond med succession

Den politiske aftale fra 2013 om generationsskifte til en erhvervsdrivende fond med skattemæssig succession ser nu langt om længe ud til at blive ført ud i livet i 2016. Punktet er i hvert fald sat på dagsordenen i regeringens finanslovsforslag og nylige lovprogram for indeværende folketingsår.

Det fremgår af finanslovsforslaget for 2016, at der som udmøntning af Vækstplan DK 2013 fra og med 2016 indføres mulighed for, at kapitalandele (aktier og anparter) i en virksomhed kan overdrages til en erhvervsdrivende fond uden afståelsesbeskatning af den hidtidige ejer.

Regeringens tilkendegivelser

Regeringen har i den forbindelse tilkendegivet følgende:

Som et element i en række initiativer rettet mod at forbedre rammevilkårene i forbindelse med generationsskifte, vil regeringen med virkning fra indkomståret 2016 gøre det muligt at overdrage aktierne i en virksomhed til en erhvervsdrivende fond med succession, dvs. at der ikke sker avancebeskatning ved overdragelsen, men at den nye ejer indtræder i den tidligere ejers skattemæssige stilling. Med en overdra-gelsesafgift på 15 %vil der være tale om en markant forbedring af rammevilkårene i forbindelse med et generationsskifte af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond”.

Template – Tekst: Regeringen vil indføre mulighed for generationsskifte til en fond med succession

Regeringen – og tidligere regeringer – vil herved i praksis genindføre den ordning, der blev afskaffet for knap 20 år siden. Indtil da havde det også været muligt at overdrage kapitalandele til en fond med skattemæssig succession.

Regeringens lovprogram for indeværende folketingsår indeholder også det nødvendige lovforslag til (gen)indførelse af en successionsordning, som skal sikre, at fonden kan overtage selskabet med henblik på at drive virksomheden videre.

Regeringens konkrete forslag kendes ikke endnu. Vi forventer dog, at regeringen henter inspiration i nogle af de tidligere overvejelser og politiske aftaler om at indføre en mulighed for at overdrage et selskab til en fond med skattemæssig succession.

Modelforslag fra tværministeriel arbejdsgruppe

Særligt modelforslaget fra en tværministeriel arbejdsgruppe, som den daværende regering (SRSF) nedsatte som led i Vækstplan DK fra 2013, indeholder konkrete forslag, der er interessante i denne sammenhæng.

Arbejdsgruppens rapport ”Succession til erhvervsdrivende fonde”, der blev offentliggjort af Skatteministeriet den 6. maj 2015, indeholder følgende modelforslag:

 • Succession i form af en vederlagsfri overdragelse af kapitalandele ved arv eller gave skal alene gælde for erhvervsdrivende fonde med skattepligt til Danmark, hvis primære formål ifølge vedtægterne er at eje og drive virksomheden.
 • Fonden kan sekundært have almennyttige formål, men kan f.eks. ikke have til formål at støtte medlemmer af bestemte familier.
 • Der skal være tale om en ”erhvervsvirksomhed” og dermed ikke en såkaldt ”pengetank”, hvor virksomheden i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af værdipapirer eller kontanter.
 • Fonden skal overtage mere end 50 % af kapitalandelene og mere end 50 % af stemmerettighederne i det overdragede selskab.
 • Aktieoverdragelsen skal tilfalde fondens grundkapital, og en efterfølgende overførsel til frie midler eller til uddeling vil udløse beskatning af fonden.
 • En hel eller delvis afståelse af de kapitalandele, som fonden har modtaget ved succession, skal være skattepligtig for fonden. For at sikre at denne avancebeskatning ikke reduceres eller elimineres gennem udlodning af udbytte før en eventuel afståelse, skal udbytter fra selskabet til fonden ligeledes være skattepligtige.
 • Der skal betales 20 % i overdragelsesafgift ved overdragelse til fonden.
 • Mulighed for henstand i forhold til betaling af overdragelsesafgiften i op til 15 år efter de samme regler om forrentning, som gælder for betaling af bo- og gaveafgift.
 • Der skal ikke beregnes en passivpost til reduktion af overdragelsesafgiften.
 • Virksomheden skal fortsat betale selskabsskat på lige fod med andre virksomheder.
 • Hvis overdragerens skattemæssige anskaffelsessum på kapitalandelene er negativ, skal overdrageren udligne den negative værdi, før successionsoverdragelsen kan effektueres.

Modelforslag fra den tidligere regering

Med afsæt i arbejdsgruppens rapport fremkom den daværende regering (SRSF) med en konkret generationsskiftemodel med skattemæssig succession ved overdragelse til en erhvervsdrivende fond.

Modellen fulgte stort set arbejdsgruppens forslag, men reducerede overdragelsesafgiften til 15 %, for at denne skal svare til bo- og gaveafgiften ved generationsskifte til et nærtstående familiemedlem.

Kommende lovforslag

Den nuværende regerings lovforslag til genindførelse af en successionsordning ved overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond forventes ifølge lovprogrammet fremsat i februar 2016.

__

Har du spørgsmål til ovenstående eller behov for bistand i forbindelse med generationsskifte, er du meget velkommen til at kontakte advokat og partner René Lykke Wethelund

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?