Nyhed

Nyt offentligt ejerregister

Har du husket at registrere dit selskab i Det Offentlige Ejerregister? Den 15. december 2014 blev det lovpligtigt for aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber og iværksætterselskaber at registrere sig. Læs om kravene - og undtagelserne for registrering.

Siden den 15. december 2014 har alle aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber og iværksætterselskaber skulle registreres i Det Offentlige Ejerregister.

Alle andre former for virksomheder, herunder I/S, K/S, SMBA, AMBA og FMBA, er imidlertid ikke omfattet af registreringen.

Registeret har til formål at skabe gennemsigtighed vedrørende ejerforholdene i danske selskaber og øge myndighedernes efterforskningsmuligheder i forbindelse med økonomisk kriminalitet.

Overgangsordning

Registreringspligten gælder, hvis en allerede eksisterende kapitalejer besidder 5 % eller mere af selskabets samlede selskabskapital eller stemmerettighederne. Erhvervsstyrelsen har i denne sammenhæng indført en overgangsordning, der løber frem til 15. juni 2015, og som har til hensigt at sikre den bedst mulige start på Ejerregisteret.

Overgangsordningen betyder, at selskaber, der er stiftet den 14. december 2014 eller tidligere, får et halvt år til at foretage den lovpligtige registrering af deres nuværende ejerforhold. Ændringer i ejerforhold, der sker den 15. december 2014 eller senere, skal registreres inden 14 dage uanset overgangsreglerne.

OBS! Aktionærer, der i et selskab erhverver eller ejer ihændehaveraktier, der udgør mindre end 5 % af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, skal selv registrere antallet af ihændehaveraktier i Ihændehaverregistret, der er en lukket del af Ejerregisteret. Aktionærerne er dog undtaget, hvis ihændehaveraktier er i et børsnoteret selskab.

For så vidt angår nye selskaber, der er stiftet efter den 15. december 2014, skal disse registrere deres ejere senest 14 dage efter stiftelsen.

Manglende registrering kan medføre bøde til medlemmerne af selskabets ledelse.

Hvordan registreres ejerforholdene i Ejerregisteret?

Registreringen i Ejerregisteret skal ske på www.virk.dk. Det er selskabet, der har pligt til at foretage registreringen.

Ejeren skal således meddele selskabet, at denne har krydset en af følgende besiddelsesgrænser: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 %, samt 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmeret. Det er vigtigt at huske på, at registreringspligten også gælder ved frasalg, hvor en grænse krydses i nedadgående retning, eksempelvis hvis en ejerandel bevæger sig fra 25 % til 20 %.

Registreringen i Ejerregisteret skal som minimum indeholde oplysninger om ejerens eller panthaverens samlede besiddelser i selskabet (kapitalandele + stemmer - angivet i intervaller) og identifikation af ejeren eller panthaveren, herunder:

  • Navn og bopæl for danske ejere
  • Navn, CVR-nummer og hjemsted for danske virksomheder
  • Entydig identifikation svarende til CPR- eller CVR-nr. for udenlandske personer eller juridiske personer (fx TIN-nr.)

Særligt om panthaver og andre personer, som har indflydelse uden at være ejer

Panthavere skal registreres i Ejerregisteret, hvis de råder over stemmeretten til den selskabskapital, som de har pant i, og har til hensigt at udnytte den. En panthaver skal kun registreres med stemmeretten.

Registreringspligten omfatter tillige personer, som hverken har et ejerskab eller en panteret i selskabet, men via aftale eller på anden vis har indflydelse på selskabet. Situationen kan f.eks. opstå i de tilfælde, hvor vedkommende ved aftale har erhvervet en aktionærs stemmerettigheder uden at have erhvervet de pågældende kapitalandele.

Ejerregisteret offentliggøres

Indholdet af Ejerregistret er offentligt tilgængeligt fra den 15. juni 2015.

Offentliggørelsen gælder dog ikke for oplysninger om ejere med en samlet andel på under 5 % af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i et selskab.

Erhvervsstyrelsen videregiver kun oplysninger til andre offentlige myndigheder, hvis en myndighed konkret anmoder herom, og hvis styrelsen vurderer, at oplysningerne er nødvendige for den offentlige myndigheds varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Forskel på ejerbogen og ejerregisteret

De ovenfor omtalte selskaber skal nu både registrere ejerne i Det Offentlige Ejerregister og føre ejerbogen over selskabets ejere og panthavere – medmindre selskabets vedtægter foreskriver, at tredjemand fører ejerbogen.

Ejerbogen er hovedsagelig til for selskabets og ejernes skyld, fordi den giver en sikkerhed for, at der kan ske kommunikation mellem ejerne og selskabet. Det Offentlige Ejerregister skal imidlertid skabe gennemsigtighed for offentligheden.

Har du brug for yderligere vejledning?

NJORD tilbyder assistance med registrering i Ejerregistret og anbefaler, at de påkrævede registreringer bringes i orden hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte advokat Lars Merrild Hareskov, lmh@njordlaw.com, advokat Kim Høibye, kh@njordlaw.com eller advokat Ulrich Hejle, uhe@njordlaw.com eller advokat Lars Lokdam, ll@njordlaw.com.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?