Afskedigelse af medarbejder

I forbindelse med afskedigelse af en medarbejder, er det vigtigt at arbejdsgiver er opmærksom på hvilke regler, der gælder for opsigelsen – herunder særligt om medarbejderen er beskyttet mod usaglig opsigelse f.eks. i kraft af at ansættelsen er omfattet af funktionærloven, en overenskomst eller anden særlovgivning.

De fleste medarbejdere i Danmark er beskyttet mod usaglig opsigelse, og NJORD kan bistå dig i vurderingen heraf, samt hvorvidt en konkret opsigelse kan anses som berettiget. NJORD kan derudover bistå dig med håndteringen af selve opsigelsen for herigennem at minimere risikoen for efterfølgende at blive mødt med et krav om, at opsigelsen er usaglig.

Udover beskyttelsen mod usaglig opsigelse, gælder der særlige regler i forhold til forbuddet mod diskrimination på arbejdsmarkedet. I ansættelsesretten er det særligt kønsdiskrimination, aldersdiskrimination, diskrimination af personer med handicap og personer med anden etnisk eller religiøs baggrund, der er relevant at have for øje.

Medarbejdere kan også være særligt beskyttet mod opsigelse, fordi de er medarbejderrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter.

NJORD kan bistå dig med både at vurdere en opsigelse, udarbejde opsigelsesbrevet, samt indgå i efterfølgende forhandlinger med medarbejderen eller dennes fagforening, såfremt de gør indsigelse mod en opsigelse.

Bortvisning

I tilfælde af at medarbejderen groft misligholder ansættelsesforholdet, er det muligt at bortvise medarbejderen. Det betyder, at ansættelsesforholdet ophører med øjeblikkelig virkning, og at medarbejderen efter en bortvisning hverken skal møde på arbejde eller vil modtage yderligere løn. En bortvisning vil derfor også have store konsekvenser for medarbejderen, og det forudsætter derfor også at misligholdelsen er alvorlig.

Hvis bortvisningen ikke er berettiget, vil medarbejderen have krav på sit fulde opsigelsesvarsel, samt eventuelt en godtgørelse for usaglig afskedigelse.

NJORD kan hjælpe dig med at vurdere, hvorvidt det vil være berettiget at bortvise en medarbejder i en konkret situation.

Fratrædelsesaftaler

Arbejdsgivere kan i visse situationer have et ønske om at indgå en fratrædelsesaftale med en medarbejder i stedet for at opsige dem. Med en (rimelig) fratrædelsesaftale beskytter arbejdsgiveren sig mod fremtidige krav fra medarbejderen om f.eks. betaling af en godtgørelse for usaglig afskedigelse eller diskrimination.

NJORD kan vejlede dig om, hvorvidt det er fordelagtigt at indgå en fratrædelsesaftale i stedet for at afskedige medarbejderen i den specifikke situation. NJORD kan derudover bistå dig med udarbejdelsen af fratrædelsesaftalen eller gennemgå dit udkast for at sikre, at aftalen ikke bliver anset for at være ugyldig på et senere tidspunkt.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?