I takt med en øget digitalisering af arbejdsprocesser udvides den digitale arbejdsplads mere og mere, og krænkende adfærd eksisterer nu ikke kun i det fysiske rum, men er i høj grad også rykket over på de digitale platforme som digital krænkelse eller digital chikane.

Arbejdsgivers ansvar for digital trivsel

Arbejdsgiver har et klart og veldefineret ansvar for medarbejdernes arbejdsmiljømæssige trivsel – både den fysiske og den psykiske. Det er arbejdsgivers opgave at bistå, vejlede og støtte medarbejderne, når de som del af deres arbejde udsættes for digitale krænkelser.

"Digital chikane er ikke og bør aldrig være en medarbejders problem alene. Som arbejdsgiver skal du være på forkant med kampen mod digital vold og digital chikane af dine medarbejdere. Der er klart definerede juridiske ansvar for arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne har et ansvar at passe på deres medarbejdere, stå ved deres side og endda fungere som et skjold, hvis det er nødvendigt, når de bliver udsat for trusler, onlinehad eller andre former for digitalt misbrug."

Arbejdsmiljøloven er klar: Arbejdsgiver har pligt til at sikre et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø – og dette gælder også for den digitale arbejdsplads. Derfor har du som arbejdsgiver pligt til at reagere, hvis en medarbejder føler sig fysisk eller psykisk krænket. Særligt de psykiske krænkelser vil oftere og oftere manifestere sig som digitale krænkelser i en mere digitaliseret verden. 
 

Hvad er digitale krænkelser?

Digitale platforme er med til at sløre grænsen mellem privatliv og arbejdsliv. For eksempel giver sociale medier adgang til nem og hurtig kontakt – både i og uden for arbejdstiden. Dette fænomen har rykket den krænkende adfærd - og dermed problemet - fra kafferummet til de online digitale platforme. Digital chikane kan være mange ting, for eksempel deling af private billeder, hate speech med mere. Udover lov om arbejdsmiljø kan både databeskyttelsesloven, straffeloven og ligebehandlingsloven spille en rolle. Den nye digitale arbejdsplads er kompleks, og derfor er det vigtigere end nogensinde før at klæde arbejdsgiveren rigtig på for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.
 

Hvorfor er det vigtigt at have fokus på digitale krænkelser?

Hvis der ikke bliver taget hånd om situationen, når en digital krænkelse finder sted, kan det have alvorlige konsekvenser for den forurettede – særligt hvis denne ikke støttes og mødes med brugbar bistand og vejledning i situationen. Det kan samtidig medføre et utrygt arbejdsmiljø generelt, fordi det bliver synligt, at medarbejderen står alene, hvis de bliver ramt. Det kan have den konsekvens, at du som arbejdsgiver bliver pålagt et arbejdsgiveransvar, herunder en godtgørelse for overtrædelse af arbejdsmiljøloven eller ligebehandlingsloven.  

Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver har fokus på digital trivsel, og at du fastlægger klare retningslinjer for forebyggelse og håndtering af digitale krænkelser i din virksomhed – både når de sker i, men også uden for arbejdstiden. Arbejdsgiveransvaret gælder nemlig også uden for kontorets almindelige åbningstid. Bliver dine medarbejdere ramt af digitale krænkelser som følge af deres arbejde, så har du et ansvar for at støtte og vejlede, selvom det foregår ”uden for” arbejdspladsen, på sociale medier eller udenfor normal arbejdstid.
 

Klare retningslinjer og virksomhedspolitikker baner vejen 

Hvad kan du helt konkret gøre som arbejdsgiver? Det er en stor fordel at have klare retningslinjer for medarbejdernes digitale adfærd og politikker om forebyggelse og håndtering af digitale krænkelser og digital chikane i din virksomhed. Personalepolitikker er et godt redskab, og hvis din virksomhed allerede har en personalepolitik om mobning og seksuel chikane, anbefaler vi, at der i denne politik indarbejdes et specifikt afsnit om netop digitale krænkelser.

Politikken kan for eksempel indeholde eksempler på digital vold, digital chikane og andre digitale krænkelser som led i arbejdet, men bør også indeholde information om nedtagning af krænkende materiale, eventuel politianmeldelse, og hvem der kan hjælpe og vejlede om den proces. 

En personalepolitik om digitale krænkelser kan virke forebyggende og sende et klart signal om virksomhedens værdier. I sidste ende er det arbejdsgiverens ansvar, og det er vigtigt at gå forrest og vise, at man som arbejdsgiver ikke vil acceptere sådanne krænkelser, og at man tager digitale krænkelser og digital chikane alvorligt. 
 

"Arbejdsgivere skal agere skjold for deres medarbejdere, som ikke bør stå alene med at håndtere en digital krænkelse. Virksomheden bør påtage sig et ansvar for at hjælpe medarbejderne med vejledning omkring nedtagning af det krænkende materiale, eventuel politianmeldelse og en potentiel konfrontation med den formodede krænker."

Der er mange former for digitale krænkelser, og det er vigtigt, at en politik tager udgangspunkt i en respektfuld proces for alle involverede. 

Digitale krænkelser er tabubelagt og svært, så det er vigtigt, at politikken synliggør, hvordan du som arbejdsgiver håndterer en krænkelse fra en chef, en kollega, men også fra f.eks. en kunde eller en anden forretningsforbindelse. Her er det vigtigt at holde for øje, at lovgivningen og Arbejdstilsynet faktisk skelner mellem, hvem der udøver den digitale vold - om der er tale om intern eller ekstern digital chikane.
 


Skal vi hjælpe dig?

Kontakt NJORD og få konkret HR-rådgivning og assistance til udarbejdelse og implementering af virksomhedspolitikker, som tager højde for de specielle forhold, som gør sig gældende for lige præcis din branche og virksomhed. 

Vi bistår også som HR-sparringspartner i konkrete sager, hvor I ønsker rådgivning til at afhjælpe følgerne af en krænkelse – enten overfor den krænkede medarbejder, den påståede krænker eller i forhold til jeres pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

Miriam Michaelsen og NJORDs særlige tværfaglige juridiske team beskæftiger sig med digitale krænkelser, online chikane og det digitale aspekt af ikke mindst ansættelsesretten i det lys. Miriam Michaelsen står med mange års erfaring med blandt andet denne type sager i spidsen for NJORDs ansættelsesretlige afdeling. 

Sammen med advokat Clara Lou og resten af ansættelsesretsteamet har Miriam rådgivet en lang række organisationer og virksomheder i netop håndtering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. De bistår også gerne med at klæde dig og din virksomhed på til at håndtere særligt digitale krænkelser og digital chikane på arbejdspladsen, så I lever op til jeres arbejdsgiveransvar. 
 


KURSER

NJORD har som førende eksperter på området for digitale krænkelser afholdt mange HR-kurser om lige præcis dette emne – herunder med særlig fokus på digitale krænkelser i relation til arbejdspladsen.

Ønskes et HR-kursus om det digitale aspekt af arbejdsmiljøloven, for eksempel for medarbejdere med personaleansvar, kan kurset skræddersyes efter lige præcis din og dine medarbejderes behov. 

Har du spørgsmål eller udfordringer?
Vil du vide mere?