Nyhed

Ny afgørelse fra Datatilsynet vedrørende overvågning af fællesarealer i udsatte boligområder

Datatilsynet traf den 20. januar 2021 afgørelse om, at et boligselskabs tv-overvågning af fællesarealer var i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, da overvågningen forfulgte en legitim interesse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

lejlighed


Kort om sagen

Boligselskabet FællesBo er placeret i boligområdet Holtbjerg, der de seneste år har vekslet mellem at være omfattet og udgået af regeringens liste over udsatte boligområder. 

I 2016 blev der grundet henvendelser fra politi, sociale myndigheder og boligorganisationer, der kunne konstatere stigende kriminalitet og uro i Holtbjerg, ansøgt om en boligsociale helhedsplan for området, hvilket blandt andet indbefattede, at man foretog forebyggende og tryghedsskabende initiativer, som dæmpede og begrænse den negative udvikling i området. Videoovervågning, øget patruljering og øvrige boligsociale tiltag var blandt tiltagene.  

Politiet kunne dog konstatere fortsatte problemer med forsætlig ildspåsættelse af blandt andet affaldscontainere, ligesom der var udfordringer med bandegrupperinger i området og efterretninger om handel og indtagelse af stoffer i kældre til boligblokke i Holtbjerg. 

Fællesbo valgte på den baggrund at opsætte kameraovervågning af et vaskeri, to affaldshuse og et kælderområde med henvisning til hensynet til forebyggelse og opklaring af kriminalitet.  

En beboer klagede derefter over opsætningen af tv-overvågning i de pågældende områder, da beboeren ikke mente, at der havde været kriminalitetstilfælde og generel utryghedsskabende adfærd i de tv-overvågede områder.


Begrundelse for Datatilsynets afgørelse

Datatilsynet fandt i sagen ikke grundlag for at tilsidesætte FællesBo’s vurdering af, at tv-overvågningen var nødvendig af hensyn til at forebygge og opklare kriminalitet. 

Efter en samlet vurdering fandt Datatilsynet, at FællesBo med tv-overvågningen forfulgte en legitim interesse, der gik forud for den registreredes interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.

Datatilsynet lagde i sin afgørelse vægt på:

  • at der forud for opsætningen af tv-overvågningen havde været tilfælde af kriminalitet og utryghedsskabende aktivitet i de pågældende områder; 
  • at det ikke havde været muligt for FællesBo at komme disse problemer til livs ved mindre indgribende midler; 
  • at boligområdet forud for beslutningen om opsætningen af tv-overvågningen indgik på regeringens liste over udsatte boligområde, og
  • at FællesBo fortsat er i en vedvarende dialog med relevante myndigheder vedrørende Holtbjerg-området og i den forbindelse løbende foretager vurderinger af risikoen for fremtidige hændelser og dermed nødvendigheden af tv-overvågningen.


NJORDs bemærkninger

Datatilsynet afgørelse understreger den tidligere praksis om, at opsætning af tv-overvågning i udsatte boligområder, forfølger et anerkendelsesværdigt formål i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og går forud for den registreredes – i dette tilfælde beboeren, som har indgivet en klage – interesser. 
 

VIL DU VIDE MERE?
Hvad kan vi gøre for dig?