Generalforsamling

Som dansk selskab er man forpligtet til at afholde en generalforsamling. Her gælder bl.a. regler om kapitalejernes beslutningsret, møderet og stemmeret samt indholdet af dagsordenen. Hos NJORD Law Firm tilbyder vi selskabsretlig rådgivning inden for alle aspekter af generalforsamlingens afvikling, herunder udarbejdelse af de nødvendige dokumenter, eksempelvis indkaldelse, dagsorden m.v.
Kapitalejernes indflydelse på generalforsamlingen

Mindst en gang om året afholdes der en ordinær generalforsamling. Herudover kan der i særlige tilfælde være ekstraordinære generalforsamlinger, f.eks. hvis ledelsen, bestyrelsen eller en revisor kræver det.

På generalforsamlingen har kapitalejerne indflydelse. Det er her, de har mulighed for at udøve deres beføjelser og tage beslutninger. Der gælder derfor en række formelle regler, som skal sikre, at generalforsamlingen indkaldes og forløber på lovlig vis.

Hvordan indkalder man til en generalforsamling?

Inden generalforsamlingen afholdes, er det vigtigt, at kravene til dagsordenen overholdes. Det er krav, der stilles af de selskabsretlige regler eller eventuelle krav fra vedtægterne. Eksempelvis er generalforsamlingens behandlingskompetence begrænset af det, der fremgår af dagsordenen.

Desuden er der en række krav til indholdet af indkaldelsen.

  • Generalforsamlingen indkaldes af direktionen eller bestyrelsen.
  • Indkaldelsen skal ske tidligst fire uger før generalforsamlingen og senest to uger før, medmindre der er oplyst en anden tidsfrist i vedtægterne.
  • Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen samt tid og sted.

Der gælder særlige regler for aktieselskaber og børsnoterede selskaber.

Generalforsamlingen kræver i nogle tilfælde en vis procentandel af kapitalejernes fremmøde for at være beslutningsdygtig, og visse beslutninger kræver en bestemt grad af kapitalejernes majoritet for at kunne vedtages endegyldigt. Det er derfor vigtigt at fremsende indkaldelsen til generalforsamlingen i god tid for at sikre et tilstrækkeligt fremmøde.

Hos NJORD yder vi bistand med udarbejdelsen af dagsordenen, indkaldelsen og øvrige nødvendige dokumenter, herunder at tilse overholdelsen af de nødvendige frister.

Beslutningsret, møderet og stemmeret

På generalforsamlingen skal der bl.a. træffes afgørelse om årsrapporten, eventuelt overskud eller underskud samt spørgsmål, som efter vedtægterne er henlagt til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes som udgangspunkt ved ejernes fysiske fremmøde. Den kan også afholdes elektronisk, såfremt der er truffet beslutning herom i vedtægterne. Dog skal generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde, hvis kapitalejere, der ejer mere end 10 % af selskabets kapital, kræver det.

Selskabsloven regulerer, hvem der har ret til at møde på generalforsamlingen, herunder retten til at møde ved fuldmægtig, antallet af fuldmægtige og muligheden for at møde med rådgiver. F.eks. har kapitalejere ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Kapitalejeren eller den fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver, f.eks. en advokat.

På generalforsamlingen træffes de fleste beslutninger ved simpelt flertal, men visse beslutninger kræver kvalificeret flertal, eller at samtlige ejere er enige, hvis det er besluttet i en ejeraftale. Det kan bl.a. besluttes ved simpelt flertal, hvilket sprog generalforsamlingen og de dertilhørende dokumenter skal være på.

NJORD yder selskabsretlig rådgivning og bistand til jeres generalforsamling. På den måde sikres det, at generalforsamlingen forløber korrekt ifølge selskabets vedtægter og de selskabsretlige regler. Vi stiller op som advokat, sekretær eller dirigent.

Efter en generalforsamling

Efter en afholdt generalforsamling skal visse selskabsændringer registreres hos Erhvervsstyrelsen, herunder vedtægtsændringer, navneændring, ledelses- og revisorændring samt kapitalforhøjelse og -nedsættelse.

Hos NJORD bistår vi med at registrere selskabsændringer hos Erhvervsstyrelsen og sikre, at jeres virksomhed overholder den gældende selskabsretlige regulering, så I kan fokusere på det, der er vigtigst for jeres virksomhed.

Skrivebordsgeneralforsamling

I virksomheder med en mindre ejerkreds kan en generalforsamling afvikles ved en såkaldt ”skrivebordsgeneralforsamling”. En skrivebordsgeneralforsamling overholder de selskabsretlige regler, men ved denne løsningsmodel mødes ejerne ikke fysisk, hvis de har givet fuldmagt til dirigenten.

Hos NJORD bidrager vi med at udfærdige generalforsamlingsreferater, som er skræddersyet til jeres virksomhed og det ønskede resultat.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?