Nyhed

Indskud af kryptovaluta på konto og efterfølgende frigivelse er ikke en skattepligtig realisation

Skatterådet tog i et bindende svar den 29. august 2023 stilling til, hvorvidt låsning og efterfølgende frigivelse af et indskud i form af kryptovaluta på den digitale vekslings- og udlånstjeneste Nexo.io udgjorde en skattepligtig realisation.

Sagens faktiske omstændigheder

Skatteyderen bad i en anmodning om bindende svar Skattestyrelsen tage stilling til den skattemæssige behandling af følgende faktiske forhold:

Skatteyderen påtænkte at låse en given mængde kryptoaktiver i 12 måneder på en konto hos Nexo.io. Der ville ikke være mulighed for at hæve fra kontoen i den låste periode. Samtidig ville Nexo.io anvende de låste aktiver som sikkerhedsstillelse i forbindelse med udlån til tredjemand.

Skatteyderen ville opnå et procentmæssigt afkast for ”udlånet”, som enten skulle udbetales i samme aktiv, som er tilført kontoen, eller i Nexos tokens.

Skatteyderen ønskede i forlængelse heraf klarhed over, hvorvidt den påtænkte disposition ville udgøre en skattepligtig realisation af kryptoaktiverne dels i forbindelse med låsningen og dels i forbindelse med den efterfølgende frigivelse af kryptoaktiverne.

 

Skattestyrelsens vurdering

Skattestyrelsen lagde først og fremmest til grund, at der hverken var tale om en kursgevinst eller en renteindtægt, eftersom indskuddet af kryptovalutaen ikke ville overgå til et pengekrav, og derved ikke ville udgøre en pengefordring.

Skattestyrelsen kom herefter frem til, at den påtænkte disposition måtte være omfattet af statsskatteloven, men ikke af realisationsprincippet, som forstås som afståelse, indfrielse eller lignende former for rettighedsovergang. Skattestyrelsen begrundede dette med, at skatteyderen ville bevare ejendomsretten til kryptoaktiverne under hele låsningsperioden, og at aktiverne ikke i en sådan grad ville ændre karakter – hverken som følge af låsningen eller ved frigivelsen.

Til trods for, at skatteyderen påtænkte at låse den givne mængde kryptovaluta med spekulationshensigt, ville aktiverne ikke kunne anses for realiseret i skattemæssig henseende, hvorfor de ikke skulle medregnes til skatteyderens skattepligtige indkomst.

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens vurdering af sagen.

 

Hvad kan vi tage med?

Afgørelsen er interessant i den forstand, at når man handler med kryptovaluta på en vekslingstjeneste – også uden at få fiatvaluta ud – udgør alle handler efter praksis en realisation. Man beskattes altså af gevinst, selvom man i realiteten ikke har fået penge i hånden. Men hvis man derimod alene hensætter kryptovaluta på en konto uden at sælge det, og eksempelvis i stedet modtager afkast for en låsningsperiode, anses kryptovalutaen ikke for realiseret/afstået og der opstår dermed ikke nogen skattepligt af kryptoaktiverne, når man trækker dem ud af den låste konto efter låsningsperioden.

Der er uden tvivl flere konstellationer, hvor man kan tænke i, at det afgørende for realisation (og dermed beskatning) – i hvert fald hvis man tager udgangspunkt i denne nye afgørelse – er, om man kan sige, at ejendomsretten til kryptoaktivet er overgået til en anden.

 

Har afgørelsen betydning for dig?

Har du spørgsmål til betydningen af afgørelsen eller til den skattemæssige behandling af dine kryptoaktiver i øvrigt? Så er du velkommen til at kontakte advokat Sebastian Breth Arnberg, som til dagligt rådgiver og fører klage- og retssager om beskatning af kryptovaluta.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?