Nyhed

Holdingselskaber kan nu få tilbagebetalt moms

Den moms, som holdingselskaber har betalt ved f.eks. køb af rådgiverydelser i forbindelse med anskaffelse af selskaber, kan selskabet nu få tilbagebetalt fuldt ud af SKAT. En dom fra EU-Domstolen viser, at der eventuelt kan ske tilbagebetaling helt tilbage til 2005. NJORD bistår mange med ansøgning om tilbagebetaling af moms.

EU-Domstolen afsagde for nylig dom i sagerne C-108/14 og C-109/19 Larentia + Minerva. Dommen ændrer SKAT’s hidtidige praksis vedrørende holdingselskabers mulighed for fradrag af moms.

SKAT’s hidtidige praksis

I henhold til SKAT’s hidtidige praksis har holdingselskaber kun i meget begrænset omfang kunnet fradrage moms ved køb af aktier eller anparter i et datterselskab.

Det skyldes, at SKAT indtil nu har opretholdt en praksis, hvorefter momsfradrag alene har kunnet indrømmes i situationer, hvor holdingselskabet aktivt griber ind i de pågældende datterselskabers administration – eksempelvis gennem salg af konsulent- eller administrationsydelser til datterselskabet.

Hvis et holdingselskabs eneste aktivitet i datterselskabet er køb, salg eller besiddelse af kapitalandele i datterselskabet, er selskabet ikke omfattet af momsloven og har således ikke haft mulighed for momsfradrag. Omkostninger knyttet til ejerskab, herunder køb af kapitalandele i datterselskabet, såsom rådgivningsomkostninger, har dermed ifølge SKAT’s hidtidige praksis ikke kunnet fradrages.

EU-Domstolens afgørelse

Den konkrete sag omhandlede to holdingselskaber, som ønskede fradrag for momsbelagte rådgivningsomkostninger afholdt ved køb af kapitalandele i datterselskaber.

Afgørelsen fastlægger momsfradragsretten for udgifter til f.eks. rådgivningsydelser, når et holdingselskab erhverver kapitalandele i et datterselskab. EU-Domstolen udtalte i afgørelsen, at omkostninger for holdingselskaber, som tager aktivt del i datterselskabets administration, eller som har hensigt herom på erhvervelsestidspunktet, kan anses som ”generalomkostninger” i momsretlig henseende.

Momsen på alle de omkostninger, der er forbundet med erhvervelse af kapitalandele i datterselskabet, herunder rådgivningsomkostninger, kan derfor fradrages fuldt ud.

Således kan et holdingselskab få fuldt fradrag for bl.a. rådgivningsomkostninger, hvis det udøver økonomisk virksomhed i datterselskabet, dvs. griber aktivt ind i datterselskabets administration. Hvis holdingselskabet allerede ved erhvervelsen af kapitalandele i datterselskabet planlægger at tage aktivt del i administrationen, vil dette ligeledes blive anset som økonomisk virksomhed. Omkostninger afholdt ved erhvervelsen skal antages at vedrøre holdingselskabets generelle omkostninger og derfor fradrages fuldt ud. Derfor vil holdingselskabet kunne få fradrag for alle omkostninger, der er forbundet med erhvervelsen af kapitalandele i datterselskabet, herunder rådgivningsudgifter.

Momsfradragsretten begrænses i disse tilfælde kun, hvis holdingselskabet tillige leverer momsfritagne ydelser, som f.eks. visse finansielle ydelser, eller hvis holdingselskabet har ikke-økonomisk aktivitet.

Dommens betydning

Dommen fastslår, at der i visse tilfælde kan være fuldt momsfradrag for omkostninger, herunder rådgiveromkostninger, afholdt af et holdingselskab, såfremt selskabet leverer eller planlægger at levere momspligtige administrationsydelser til datterselskabet.

Muligheden for momsfradrag på bl.a. rådgivningsydelser ved køb af kapitalandele i datterselskaber adskiller sig fra SKAT’s hidtidige praksis, som herefter ikke kan opretholdes.

Afgørelsen må antages at udvide området for, hvornår holdingselskaber kan fradrage moms, idet der i henhold til dommen skal gives fuldt fradrag for moms på aktive holdingselskabers rådgiveromkostninger ved køb af datterselskaber.

Afgørelsen giver endvidere anledning til overvejelser om, hvorvidt afgørelsens betydning kan udstrækkes til ligeledes at omfatte rådgivningsomkostninger ved salg af kapitalandele i datterselskaber. Sådanne omkostninger vil eventuelt kunne betragtes som ”generalomkostninger”, og domstolens praksis vedrørende fradrag må antages at gælde alle typer generalomkostninger.

EU-Domstolens afgørelse angår afgiftsperioder tilbage til 2005, hvorfor der eventuelt kan ske tilbagebetaling af momsen tilbage til 2005. NJORD anbefaler på baggrund heraf, at holdingselskaber, der har erhvervet kapitalandele i datterselskaber, får afdækket, om der er grundlag for at gøre et momstilbagebetalingskrav gældende mod SKAT.

NJORD bistår naturligvis gerne med undersøgelse af muligheden for tilbagebetaling.

Styresignal i høring

I forbindelse med den nye linje udstukket i dommen har SKAT den 29. september 2015 sendt styresignal i høring vedrørende spørgsmålet om momsfradrag i holdingselskaber. Styresignalet gør op med SKAT’s hidtidige praksis om, at holdingselskaber kun har delvis fradragsret for moms af omkostninger forbundet med erhvervelse af kapitalandele i datterselskaber.

Af styresignalet fremgår således, at praksisændringen giver holdingselskaber ret til fuldt momsfradrag, når holdingselskabet udelukkende leverer momspligtige ydelser til datterselskaberne. Endvidere vil der være delvist momsfradrag efter en omsætningsfordeling, hvis holdingselskabet også leverer momsfritagne ydelser til datterselskabet.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?