Nyhed

Ny EU-dom begrænser exit-beskatning fra Danmark til Schweiz

EU-domstolen har i februar afsagt dom om exit-beskatning af personer med selskaber i Schweiz. Dommen betyder, at den danske skatteordning om fraflytningsbeskatning (også kaldet ”havelågebeskatning”) formentlig er i strid med EU-domstolens praksis. Beskatning af latente kapitalgevinster ved fraflytning fra Danmark til Schweiz – uden henstand – er herefter ikke længere muligt i visse situationer.

Reglerne om fraflytningsbeskatning af aktier

Efter aktieavancebeskatningsloven exit-beskattes fysiske personer af aktier, der ejes på tidspunktet for fraflytning til udlandet, hvor den fulde skattepligt i Danmark ophører. Dette gælder uanset om aktierne er realiseret eller ej, idet aktierne anses for realiserede ved skattepligtens ophør. Efter EU-domstolens nylige afgørelse er en sådan skatteordning ved fraflytning ikke længere retsmæssig indenfor EU for personer med selskaber i Schweiz ved fraflytning til Schweiz.

EU-Domstolens afgørelse

EU-domstolen afgørelse (C581/17) af 26. februar 2019, omhandlede en tysk statsborger, der i 2018 flyttede sin bopæl fra Tyskland til Schweiz, hvor vedkommende udførte selvstændig erhvervsvirksomhed. I forbindelse med flytningen opkrævede de tyske skattemyndigheder herefter indkomstskat af hans latente kapitalgevinster, idet kapitalgevinster efter tysk lovgivning ansås for realiserede ved den tyske skattepligts ophør.

EU-domstolen fastlagde ved afgørelsen, at bestemmelserne i aftalen mellem EU (dengang EF) og Schweiz er til hinder for fraflytningsbeskatning i tilfælde, hvor en fysisk person i en medlemsstat, der udøver økonomisk virksomhed i Schweiz flytter til Schweiz. En sådan fraflytningsbeskatning efter domstolens udlægning af aftalen med Schweiz en usaglig restriktion for den etableringsfrihed, som ikke var proportional. Restriktionen bestod i den likviditetsmæssige ulempe, som en beskatning af en ikke-realiseret gevinst udgør, hvilket kunne resultere i at afholde fysiske personer fra at gøre faktisk brug af etableringsretten fastsat i aftalen EF-Schweiz.

Afgørelsens betydning for danske regler

Danskere som har selskabsaktivitet i Schweiz, får efter EU-domstolens afgørelse bedre mulighed for at benytte sig af etableringsretten fastsat i EF-Schweiz. Dette skyldes, at der ikke længere kan foretages exit-beskatning af personer med selskaber i Schweiz. Skatteministeriet har endnu ikke kommenteret på dommen, men det må forventes, at de danske regler om exit-beskatning skal ændres.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?