Nyhed

Altid fuld skattepligt for tilflyttere og udlandsdanskere ved ophold over 90 dage i Danmark

Skatteministeriet har den 23. februar 2018 sendt et lovforslag om ændring af kildeskatteloven i høring. Lovforslaget vedrører ændring af reglerne for indtræden af fuld skattepligt til Danmark.

Skat og moms - lovforslag

Da der allerede på nuværende tidspunkt ligger en politisk aftale bag lovforslaget, forventes det, at ændringerne vil blive vedtaget i Folketinget.

Det helt centrale i lovforslaget er ændringen af kildeskattelovens § 7 om indtræden af fuld skattepligt i tilflytningssituationer. Såfremt ændringen bliver vedtaget, vil der altid indtræde fuld skattepligt til tilflyttere og udenlandsdanskere allerede efter ophold på 90 dage inden for en periode på 12 måneder, hvis der under opholdet er bolig til rådighed. Dette gælder uanset formålet med opholdet.

De nuværende regler

På nuværende tidspunkt indtræder fuld skattepligt for en person, hvis vedkommende enten har bopæl i Danmark eller opholder sig i Danmark i et tidsrum på mindst 6 måneder. For en person, der erhverver bopæl i Danmark uden samtidig at tage ophold, indtræder skattepligten først, når vedkommende tager ophold i Danmark. Kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende anses ikke for at være et sådant ophold.

Ophold under tre sammenhængende måneder eller under 180 dage over et tidsrum på 12 måneder udløser efter praksis ikke skattepligt for personer, medmindre de udøver erhvervsmæssige aktiviteter her i landet.

Betingelsen om, at en person har bopæl i Danmark, er opfyldt, hvis vedkommende har rådighed over en helårsbolig eller en bolig, der kan sidestilles med en helårsbolig. Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.

Opholdskriteriet er toleddet, idet både varigheden og karakteren af opholdet tillægges vægt.

Hvis en person varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet i Danmark, indtræder der som udgangspunkt fuld skattepligt, fordi et sådant ophold ikke er et kortvarigt ophold ”på grund af ferie eller lignende”.  Dette er imidlertid ikke tilfældet, når arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsgivende aktiviteter, selvom man har rådighed over bolig her.

Om lovforslaget

Som det fremgår, foreslås det, at reglerne for indtræden af fuld skattepligt for personer med bopæl i Danmark ændres, så den fulde skattepligt indtræder efter 90 dages ophold i Danmark i en 12 måneders periode.

I forhold til bopælskriteriet foreslås således objektivering, så personens subjektive hensigt i relation til anvendelsen af boligen ikke tillægges betydning ved vurderingen af, om vedkommende har rådighed over en bolig. Det afgørende er alene, at personen faktisk har rådighed over en bolig, der egner sig som helårsbeboelse.

I forhold til opholdskriteriet vil det ikke længere være afgørende, om personen arbejder i Danmark eller holder ferie. Det afgørende er alene, om personen opholder sig i Danmark. Både ophold i hele og brudte døgn i Danmark regnes med.

Det vil efter forslaget være en betingelse for at kunne opholde sig i op til 90 dage i Danmark uden at blive omfattet af fuld skattepligt, at den pågældende person er fuldt skattepligtig i et andet land. Hvis en person udelukkende er skattepligtig til det pågældende land af indkomst fra kilder hidrørende derfra eller formue, vil den pågældende efter forslaget ikke blive anset som fuldt skattepligtig til dette andet land.

Forslaget rammer tilflyttere og udlandsdanskere

Denne objektivering af reglerne indebærer, at fuld skattepligt i forhold til gældende regler indtræder tidligere for personer med bolig til rådighed i Danmark, uanset om de udfører arbejde her i landet. Denne persongruppe vil først og fremmest omfatte personer, som er fraflyttet Danmark, men som har bevaret en sommerbolig i landet for at bevare tilknytning til familie og venner.

Ændringen vil desuden kunne ramme personer, der er bosat uden for Danmark, som har bolig til rådighed her i landet og bevæger sig i grænselandet mellem enkeltstående, sporadiske indtægtsgivende aktiviteter og ferieophold i Danmark, i mere end 90 dage om året. Således vil personer, der eksempelvis holder ferie i Danmark, og som samtidig i begrænset omfang udfører arbejde her i landet blive ramt.

Personer i de nævnte persongrupper vil dog ofte være fuldt skattepligtige til et andet land og i mange tilfælde også være skattemæssigt hjemmehørende der. Den fulde skattepligt fører i så fald som udgangspunkt ikke til beskatning af andre indkomster end dem, der ville være omfattet af begrænset skattepligt til Danmark, hvis det andet land har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. I modsat fald vil den fulde skattepligt bl.a. kunne medføre, at personen bliver beskattet af samme indkomst i såvel Danmark som det andet land.


Er lovændringen relevant for dig?

Er du i tvivl, om de nye regler kan få betydning for dig, og vil du gerne høre mere, er du velkommen til at kontakte NJORD Skat & Moms, kontakt: partner Robert Mikelsons.

VIL DU VIDE MERE?
Hvad kan vi gøre for dig?