Nyhed

Første dom i software-sagerne om fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Østre Landsret har den 1. september 2023 afsagt dom i en sag om fortolkningen af, hvad der ligger i begrebet udviklingsarbejde i relation til ligningslovens § 8 B om udgifter afholdt til forsøgs- og forskningsvirksomhed og skattekredit efter lovens § 8 X.

Sagens faktiske omstændigheder

I sagen havde et selskab udgifter til udvikling af en e-handelsplatform (software) for i alt ca. 12 mio. kr. over en 4-årig periode (2014-2017). Selskabet havde søgt Skattestyrelsen om ordinær genoptagelse af selskabets skatteansættelser for indkomstårene 2013-2016. Genoptagelsesanmodningen gik på udbetaling af skattekredit i henhold til ligningslovens § 8 X, stk. 1, idet de afholdte udgifter efter selskabets opfattelse udgjorde udviklingsomkostninger efter ligningsloven § 8 B, stk. 1.

Genoptagelsesanmodningen blev imødekommet for indkomstårene 2014-2016, men anmodningen om udbetaling af skattekredit blev afvist, da Skattestyrelsen fandt, at udgifterne måtte anses som almindelige driftsomkostninger efter statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a, og som reklameudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 1.

For 2017 var der allerede udbetalt skattekredit, og Skattestyrelsen traf derfor samtidig afgørelse om, at selskabet skulle tilbagebetale den udbetalte skattekredit med samme begrundelse som for indkomstårene 2014-2016.
 

Landsskatterettens vurdering

Selskabet indbragte Skattestyrelsens afgørelse for Landsskatteretten, som skulle tage stilling til, hvorvidt de omhandlede udgifter var omfattet af statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a som driftsomkostninger og ligningslovens § 8, stk. 1 som reklameudgifter, eller om udgifterne i stedet var omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1, og derved kunne danne grundlag for udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8 X, stk. 1.

Landsskatteretten udtalte hertil, at de afholdte udgifter i stort omfang vedrørte selve udviklingen af de digitale løsninger og ikke løbende og efterfølgende brug af applikationerne. Yderligere blev det bemærket, at de udviklede systemer og platforme ikke alene var til internt brug, men også målrettet selskabets kunder og forskellige landes myndigheder, samt at de afholdte omkostninger primært var anvendt til betaling af eksterne konsulenter og lønninger m.v. til selskabets egne medarbejdere. Landsskatteretten fandt i den forbindelse, at disse omstændigheder måtte anses som værende i overensstemmelse med forarbejderne til ligningslovens § 8 B.

På baggrund heraf tog Landsskatteretten selskabets opfattelse til følge og anførte, at selskabet var berettiget til udbetaling af skattekredit for indkomstårene 2014-2016.
 

Landsrettens dom

Skattestyrelsen ankede Landsskatterettens afgørelse til domstolene, som på grund af sagens principielle karakter blev henvist til 1. instans behandling i Østre landsret.

Østre Landsret ændrede Landsskatterettens afgørelse og gav Skatteministeriet medhold, idet landsretten ikke fandt det bevist, at udgifterne i 2014-2017 havde ”vedrørt udviklingsarbejde af en sådan kvalificeret og nyskabende karakter, at udgifterne kan siges at vedrøre forsøgs- og forskningsvirksomhed, jf. ligningslovens § 8 B, stk. 1, og § 8 X, stk. 1.”

Østre Landsret lagde bl.a. vægt på, at selskabets softwarebaserede digitale handelsplatform ikke var opbygget fra grunden, og at selskabet havde oplyst, at systemet var baseret og programmeret på eksisterende software og systemer. Videre blev det anført, at der ikke forelå et tilstrækkeligt grundlag til at bedømme, hvorledes udgifterne fordelte sig på løbende vedligeholdelse eller på egentlige udviklingsarbejder.
 

Skærpet krav til anvendelse af ligningslovens § 8 B?

Det kan af den nye dom udledes, at det ifølge Østre Landsret ikke er tilstrækkeligt for, at omkostninger kan være omfattet af ligningslovens § 8 B, at de har karakter af udviklingsarbejde. Selskaber, der vil fradrage omkostninger efter bestemmelsen – og få udbetalt skattekredit – skal ifølge dommen tillige påvise, at udviklingsomkostningerne besidder en vis kvalificeret og nyskabende karakter.

Hvornår udviklingsomkostninger kan siges at besidde sådanne egenskaber, kommer landsretten ikke med nogen dybere forklaring på, men i det konkrete tilfælde fandtes dette ikke at være bevist.

Der verserer på nuværende tidspunkt flere andre sager for landsretten vedrørende fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed efter ligningslovens § 8 B, og det skal blive spændende at se, hvordan retspraksis udvikler sig.
 

Har du spørgsmål?

Hos NJORD Law Firm rådgiver vi og fører klage- og retssager inden for skatte- og afgiftsområdet, herunder sager om udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og skattekredit, og vi følger derfor retsudviklingen på dette område tæt. Har du spørgsmål til afgørelsen, og hvilken betydning den kan have for dig, eller har du andre skatterelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat Sebastian Breth Arnberg og advokat (H) og partner Kaspar Bastian.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?