Nyhed

Trusts kan nu uden konsekvenser lægges åbent frem

Efter vedtagelsen af skattelypakken (L 167) kan visse udenlandske trusts nu lægges åbent frem uden skattemæssige konsekvenser for stifteren eller efterkommere.

Trusts anvendes i en lang række lande, bl.a. England og USA, men anerkendes almindeligvis ikke i dansk ret. På visse punkter kan trusts minde om fonde, men i modsætning til danske fonde er det for trusts ikke nødvendigvis et krav, at stifteren reelt giver afkald på den formue, vedkommende indskyder i trusten. Således har stifteren mulighed for at disponere over trustens formue, som var den fortsat stifterens egen.

Hensigten med de nye regler i ligningslovens § 16 K er at mindske muligheden for, at udenlandske trusts og fonde anvendes til skatteunddragelse af danske skatteydere. Reglerne er tilføjet, fordi de hidtil gældende værnsregler om betaling af indskudsafgift ved indskud i udenlandske trusts ikke effektivt har kunnet forhindre dette.

De nye regler regulerer beskatningen af stiftere af og indskydere i udenlandske trusts og fonde og indfører skat på den løbende indkomst i trusten.

Beskattes som fortsat adgang til formuen

Efter LL, § 16 K, vil en dansk stifter af og indskyder i en udenlandsk trust/fond således blive beskattet af indkomst optjent i trusten, medmindre det er et lovgivningsmæssigt krav i trustens ’hjemland’, at der skal ske definitiv og effektiv udskillelse af trustens/fondens formue fra stifterens. Gælder der intet krav herom, vil stifteren herefter blive beskattet, som om denne fortsat har adgang til formuen.

Stifteren beskattes dog ikke, hvis der er tale om trusts til almenvelgørende eller almennyttige formål, eller hvis der er tale om kommercielle trusts anvendt som kollektiv investeringsforening eller pensionsopsparing.

Reglerne får virkning for trusts, der stiftes, eller hvori der indskydes aktiver fra 1. juli 2015 og frem.

For udenlandske trusts, der er stiftet tidligere end 1. juli 2015, gælder de almindelige regler i dansk skatteret.

Efter disse regler vil trusten blive bedømt som skattemæssigt transparent, hvis den ikke opfylder betingelserne for at kunne anses som et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret. Den nye lovgivning får derfor næppe stor betydning i praksis.

Derimod kan det ikke afvises, at den lidt mere præcise definition af fonde i den nye danske fondslovgivning og en nyere højesteretsdom vil medføre, at trusts m.v. fremover i større udstrækning vil kunne anses som selvstændige skattesubjekter i dansk skatteret.

NJORD vurderer, at nogle trusts m.v. nu kan blive lagt åbent frem for SKAT uden skattemæssige konsekvenser for stifteren eller efterkommere af stifteren.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?