Nyhed

Nyt lovforslag vil udvide definitionen for, hvornår virksomheders og personers aktiviteter i Danmark udgør et fast driftssted og dermed er skattepligtige i Danmark

Ikke alle forretningssteder med forberedende og hjælpende funktion vil være skattefrie, og skattepligt for agents aktiviteter vil ikke længere forudsætte fuldmagtsforhold.

Gældende regler om fast driftssted

Udenlandske selskaber og foreninger m.v. samt fysiske personer og dødsboer er skattepligtige i Danmark, hvis de udøver et erhverv med fast driftssted her i landet.

I dansk ret gælder der ingen lovbaseret definition af begrebet ”fast driftssted”. Efter praksis afgrænses begrebet i overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst.

Hjælpende og forberedende arbejde

OECD’s modeloverenskomst indeholder en undtagelse fra hovedreglen om, at der foreligger et fast driftssted, når virksomheden udøves gennem et fast forretningssted.

Efter bestemmelsen udgør et fast forretningssted ikke et fast driftssted, såfremt virksomheden udelukkende udøver aktiviteter af forberedende eller hjælpende karakter i forhold til hovedformålet med virksomheden.

Der opregnes i bestemmelsen en række eksempler på aktiviteter, der anses for at være af forberedende eller hjælpende karakter og som dermed ikke medfører et fast driftssted. Disse eksempler omfatter:

  • anvendelse af indretninger, der udelukkende skal bruges til oplagring, udstilling og udlevering af varer, der tilhører virksomheden,
  • opretholdelse af et varelager, der udelukkende skal bruges til oplagring, udstilling og udlevering af virksomhedens varer eller til forarbejdning hos en anden virksomhed,
  • opretholdelse af et fast forretningssted, der udelukkende skal foretage indkøb af varer eller indsamle oplysninger for virksomheden.

Det er således i disse tilfælde ikke nødvendigt at foretage en konkret vurdering af, om aktiviteterne som sådan er af forberedende eller hjælpende karakter.

Agent-reglen

Selvom en virksomhed ikke udøver erhverv gennem et fast forretningssted her i landet, vil der kunne foreligge et fast driftssted efter den såkaldte agentregel.

Det gælder når en virksomhed har en herværende repræsentant (”agent”), der har og jævnligt bruger en fuldmagt fra virksomheden til at indgå aftaler i virksomhedens navn.
 

De foreslåede ændringer

Hjælpende og forberedende arbejde

Kravet om, at de aktiviteter, der udøves, udelukkende må være af forberedende eller hjælpende karakter for ikke at udgøre et fast driftssted i Danmark, skal gælde således, at også de aktiviteter, der er oplistet i modeloverenskomsten (ovenfor), fx lagervirksomhed, udelukkende må være af forberedende og hjælpende karakter.

I tilknytning hertil foreslås det at indføre en såkaldt ”anti-fragmenteringsregel”. Dette betyder, at aktiviteter, der hver for sig kan anses som forberedende og hjælpende – og derfor ikke ville udgøre et fast driftssted – i nogle tilfælde kan anses for at udgøre et fast driftssted, når aktiviteterne ses samlet.

Det vil være tilfældet, hvis en udenlandsk virksomhed har tre forretningssteder i Danmark, der alle yder hjælpende og forbedrende arbejde i form af henholdsvis lager, indsamling af oplysninger og indkøb. Hvis disse aktiviteter samlet set ikke kan anses for forberedende eller hjælpende i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, vil disse tre forretningssteder udgøre et fast driftssted i Danmark, selvom de set hver for sig må anses for at yde hjælpende og forberedende arbejde.

Agent-reglen

Det foreslås, at det skal medføre fast driftssted her i landet, når en fysisk eller juridisk person her i landet handler på virksomhedens vegne og i forbindelse hermed sædvanligvis, indgår aftaler eller sædvanligvis spiller en afgørende rolle ved indgåelsen af aftaler, som rutinemæssigt indgås uden at blive væsentligt ændret af virksomheden.

Det vil efter forslaget ikke længere være en betingelse for anvendelsen af agentreglen, at repræsentanten her i landet handler i virksomhedens navn. Endvidere vil der ikke længere være krav om, at repræsentanten har en fuldmagt til at indgå aftaler på virksomhedens vegne. Det vil være tilstrækkeligt, at repræsentanten spiller en afgørende rolle ved indgåelsen af aftaler.
 

Den praktiske betydning af ændringerne

Ændringerne vil indtil videre kun få betydning for virksomheder og personer, som er hjemmehørende i lande, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, eksempelvis Frankrig eller Spanien. Det må dog forventes, at tilsvarende regler implementeres i flere dobbeltbeskatningsoverenskomster i de kommende år.

Der skal fremover mindre til før udenlandske virksomheders og personers aktiviteter i Danmark udgør et fast driftssted.

Eksempelvis vil et lager ikke længere per definition være hjælpende og forberedende arbejde, idet der vil skulle foretages en konkret vurdering i forhold til, om aktiviteten rent faktisk er af hjælpende og forberedende karakter i forhold til den udenlandske virksomheds hovedaktivitet.

Selvom et hvert foretagende normalt vurderes hver for sig, vil den såkaldte anti-fragmenteringsregel medføre, at foretagendets aktiviteter i forhold til hjælpende og forberedende arbejde vil blive vurderet i sammenhæng med andre nært forbundne fysiske og juridiske personer, der udøver erhvervsvirksomhed gennem faste forretningssteder her i landet, som anført i eksemplet ovenfor.
 

Har ændringerne betydning for din virksomhed?

Er du i tvivl, om vedtagelsen af lovforslaget for betydning for dig eller din virksomhed? Så er du velkommen til at kontakte partner Robert Mikelsons, som er leder af faggruppen Skat og Moms hos NJORD. NJORD Skat og Moms hjælper i forvejen flere personer og virksomheder med rådgivning i forhold til etableringen af fast driftssted i Danmark.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?