Nyhed

Nyt lovforslag åbner op for skattefri succession til erhvervsdrivende fonde

Skatteministeriet har den 26. marts 2020 fremsat et lovforslag, der skal styrke virksomhedsejeres mulighed for at gennemføre et smidigt generationsskifte ved at gøre virksomhedsoverdragelser til erhvervsdrivende fonde skattefri på overdragelsestidspunktet.

Det nye lovforslag er baseret på anbefalinger fra arbejdsgruppen om succession til erhvervsdrivende fonde, som er indeholdt i arbejdsgruppens rapport "Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde". Overdragelse til fonde skal være et attraktivt alternativ til andre modeller for generationsskifte af virksomheder.

Beskatning udskydes

Vedtages lovforslaget, vil det i fremtiden være muligt ved arv eller gave skattefrit at overdrage aktier i selskaber, der driver erhvervsvirksomhed, til en erhvervsdrivende fond. Skattefriheden gælder på overdragelsestidspunktet for både overdrageren og den erhvervsdrivende fond.

Beskatning udskydes til en eventuel senere afståelse af de modtagne aktier eller ved modtagelse af udbytter. Skatten beregnes på grundlag af overdragerens avance på overdragelsestidspunktet, men med den skattesats der gælder for fonden (aktuelt 22 pct.).

Det betyder, at der fastsættes et loft over den skat, der skal betales som følge af overdragelsen til den erhvervsdrivende fond, idet betalingen af skatten maksimalt kan svare til den opgjorte og udskudte skat af overdragerens avance på overdragelsestidspunktet.

Modellen adskiller sig således fra en model med succession, der ville medføre, at fonden ved afståelse af de overdragne aktier også ville være skattepligtig af en eventuel avance, der vedrører perioden efter overdragelsen til fonden.

Betingelser for skattefri succession

De foreslåede regler forudsætter opfyldelse af en række betingelser, der blandt andet skal sikre, at reglerne kun omfatter overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder, at fonden viderefører virksomheden, samt at den modtagende fond er underlagt regler, der afskærer stifteren fra at råde over fondens midler.

Overordnet skal følgende betingelser være opfyldt:

  • fondens formål skal være at eje og drive den virksomhed, som direkte eller indirekte ejes af den virksomhed, hvis aktier overdrages
  • fonden skal efter overdragelsen af virksomheden eje mindst 25 % af aktiekapitalen og mere end 50 % af stemmerettighederne i virksomheden
  • udbyttet af aktierne i virksomheden skal tilfalde fonden med mindst samme andel som fondens andel af kapitalen
  • aktierne skal overdrages uden en modydelse
  • de overdragne aktiers værdi med fradrag af overdragerens avanceskat skal tilfalde fondens kapital

Hvornår træder loven i kraft?

De nye regler foreslås at få virkning fra 1. juli 2020. NJORD Skat og Moms holder dig opdateret om lovforslagets vedtagelse.

Er de nye tiltag relevante for dig?

Er du i tvivl, om din erhvervsvirksomhed eller erhvervsdrivende fond kan benytte sig af det nye forslag, eller har du andre spørgsmål om generationsskifte? Så er du velkommen til at kontakte partner Robert Mikelsons, som er leder af faggruppen Skat og Moms hos NJORD. NJORD bistår til dagligt virksomheder i forbindelse med generationsskifter.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?