Nyhed

Skatterådet tilpasser praksis: FIFO princippet gælder ikke ved opgørelse af Bitcoins og anden kryptovaluta

NJORD har siden 2013 arbejdet med rådgivning inden for kryptovaluta. NJORD har derfor også ført mange af de offentliggjorte sager ved Skatterådet, som vi også har omtalt tidligere. Seneste sag er fra den 29. januar 2019, hvor Skatterådet afgav et bindende svar om, at FIFO-princippet ikke er det juridiske udgangspunkt, når der skal laves en opgørelse af gevinster eller tab ved Bitcoins og de fleste andre kryptovalutaer.

Som jeg har været inde på tidligere, (se her) er avancer ved salg af Bitcoins og de fleste andre kryptovalutaer som juridisk udgangspunkt skattefrie. Skatterådet har siden 2017 anlagt en praksis, hvorefter Bitcoins ofte anses som spekulationsobjekter. Denne opfattelse er påklaget til Landsskatteretten, og afventer dermed nærmere afgørelse.

Den nye sag handler om opgørelsesmetode i sager, hvor salget af Bitcoins er skattepligtigt. I den situation rejser sig spørgsmålet om, hvordan avancen skal opgøres. Afgørelsen kan i anonymiseret form findes her. Sagen er ført af skatteadvokat Niels Gade-Jacobsen, som har arbejdet med kryptovaluta siden 2013.

Hvis den som sælger alene har købt ind i f.eks. Bitcoin én gang, vil opgørelsen af avancen (eller tabet) ikke være svær. Købsprisen fratrækkes salgsprisen, simpelthen.

For mange som har interesseret sig for krypto – og typisk oprindelig alene Bitcoin, og måske senere Ether – er situation ofte den, at disse personer har forskellige beholdning af crypto-valuta. Ofte ser man f.eks., at der er ”cold storage” af Bitcoin på én wallet, og at der er én eller flere wallets, som alene forfølger andre formål, som forbrug eller handel med crypto (trading). I den situation er det meget vigtigt om avancen for salg i f.eks. ”trading”-wallet kan holdes adskilt fra ens ”cold storage”-wallet.

Skatterådet kom i løbet af 2018 med nogle afgørelser, som kunne skabe den misforståelse, at der ikke kan ske en separering af en cold storage-beholdning og en trading-beholdning. Konsekvenserne af en sådan retstilstand vil de facto ruinere mange personer, som har tradet og har cold storage, da et skattepligtigt salg vil blive beskattet fuldt ud, hvorimod et tab kun delvist giver skattefradrag ved spekulation.

Disse tidligere udtalelser blev præciseret af Skatterådet i deres afgørelse fra 2019. I den nye afgørelse fandt Skatterådet, at der som udgangspunkt gælder et aktiv-for-aktiv princip, og at det kun er i tilfælde, hvor der sker delafståelser af et formuegode, der ikke er enkeltvis identificerbart, at FIFO-princippet finder anvendelse.

Efter min opfattelse er dette udgangspunkt korrekt. Det følger af Statsskatteloven (som regulerer skattepligtige og skattefrie salg af Bitcoin), at opgørelsen af tab eller gevinst ved alle salg i udgangspunktet skal ske ”aktiv for aktiv”. Et forsimplet eksempel kan illustrere situationen: hvis du i 2013 har købt en Bitcoin for f.eks. USD 300, og derefter lagt den på én wallet, og du herefter i 2017 har købt en Bitcoin for USD 10.000 og lagt denne på en anden wallet. Hvis du herefter sælger din Bitcoin fra 2017 i 2019 til USD 3.500, lider du et tab, og du bliver altså ikke beskattet af en gevinst.

Efter min vurdering var der risiko for, at Skatterådets tidligere afgørelser kunne føre til, at en sådan ”retstilstand” de facto ville blive den juridiske virkelighed, hvis Skatterådet ikke fik fastslået, at udgangspunktet altså er et aktiv-for-aktiv princip.

Det er derfor glædeligt, at Skatterådet nu har præciseret opgørelsesmetoden for Bitcoins og anden kryptovaluta.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?