Nyhed

Ændringen af værdiansættelsescirkulæret er udskudt

Den 2. september 2020 meddelte Skatteministeriet, at de længe ventede nye ejendomsvurderinger endnu en gang måtte udskydes, og at de nu forventes klar til sommeren 2021. Udskydelsen af de nye ejendomsvurderinger har medført, at ændringen af værdiansættelsescirkulæret også er blevet udskudt.


Hidtil gældende værdiansættelsescirkulære er stadig i kraft

I vores tidligere artikel vedrørende ændring af værdiansættelsescirkul æret blev det beskrevet, at denne forventeligt ville træde i kraft d. 1. juli 2020.

Den 2. september meddelte Skatteministeriet dog, at de første af de nye offentlige ejendomsvurderinger ville blive udskudt fra sommeren 2020 til sommeren 2021 bl.a. grundet IT-problemer og Corona-krisen.

Denne udskydelse af de offentlige ejendomsvurderinger har ligeledes medført, at ændringen af værdiansættelsescirkulæret, som ville indføre en 20 %-regel i forhold til de nye ejendomsvurderinger, endnu ikke er trådt i kraft. Dette betyder, at 15 %-reglen i det hidtil gældende værdiansættelsescirkulære fra 1982 fortsat er gældende.
 

Styresignal fra SKAT vedrørende værdiansættelsescirkulære

Den 5. maj 2020 udsendte Skattestyrelsen udkast til nyt styresignal for værdiansættelsescirkulæret. Styresignalet har til formål at klarlægge, hvornår der efter Skattestyrelsens opfattelse foreligger sådanne ”særlige omstændigheder”, at 15 %-reglen kan fraviges.

Styresignalet synes umiddelbart at udvide omfanget af, hvilke særlige omstændigheder, der kan begrunde en fravigelse af 15%-reglen, hvorfor der er en risiko for, at muligheden for at benytte denne regel reelt udhules.

Udkastet var sendt i høring den 2. juni 2020 og er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse.

NJORD Law Firm vender tilbage med en opdatering på området, når Skattestyrelsens udkast til styresignal er færdigbehandlet.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?