Nyhed

Højesteret: Forskerskatteordningens 10 års-betingelse

Pas på, når du fraflytter Danmark. Højesteret har med to domme for nyligt understreget, at skatteydere ikke kan anvende den lempeligere beskatning efter forskerskatteordningen, selvom de havde været udrejst fra Danmark i mere end 10 år og anmeldt deres flytning til folkeregistret, fordi de ikke havde henvendt sig til skattemyndighederne.

Højesteret: Forskerskatteordningens 10 års-betingelse – pas på ved fraflytning

Sagen kort

To personer, der begge har boet og været skattepligtige i Danmark, udrejste landet i 2005 og 2007. I forbindelse med fraflytningen anmeldte de begge deres fraflytning til folkeregistret. Dog meddelte de ikke flytningen til skattemyndighederne. De var i skattemyndighedernes systemer derfor fortsat registreret som fuldt skattepligtige. De modtog i overensstemmelse hermed årsopgørelser i de følgende år, som de ikke anmodede om at få ændret.

I henholdsvis 2016 og 2017 – altså 11 og 10 år senere – flyttede de tilbage til Danmark for at arbejde og anmodede i den forbindelse skattemyndighederne om at blive beskattet efter den særlige forskerskatteordning. En betingelse for at være omfattet af ordningen er, at man ikke må have været skattepligtig til Danmark inden for de seneste 10 år. Skattemyndighederne afslog begge anmodninger, og sagerne blev indbragt for domstolene, der skulle tage stilling til om betingelsen var opfyldt.

Under sagens behandling anførte skattemyndighederne, at det ikke medfører et ophør af skattepligten til Danmark, at en skatteyder blot anmelder sin fraflytning til folkeregistret, fordi skattemyndighederne ikke er forpligtet til på egen opfordring at undersøge om skatteyderens skattepligt er ophørt. Skatteyderen skal i stedet indsende en særlig fraflytningsangivelse og sikre sig, at skattemyndighederne ligger inde med nok oplysninger til at vurdere, om skattepligten er ophørt.

I begge sager tilsluttede Højesteret sig skattemyndighedernes argumentation, og lagde til grund, at personerne ikke havde rettet henvendelse til skattemyndighederne om deres fraflytninger samt sikret sig, at skattemyndighederne havde de nødvendige oplysninger til at kunne vurdere om skattepligten var ophørt. De kunne dermed ikke anvende forskerskatteordningen, fordi det ikke kunne konkluderes, at de ikke havde været skattepligtig til Danmark inden for de seneste 10 år.

I den ene af sagerne, angik endvidere spørgsmålet om genoptagelse af de (forkerte) skatteansættelser foretaget efter fraflytningen i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Højesteret afslog genoptagelse, og den pågældende kunne derfor heller ikke via ændring af skatteansættelserne opfylde 10-årsbetingelsen.

Dommene viser, at det ved fraflytning er vigtigt at sikre sig, at de danske skatteforhold bliver afsluttet ordentligt. Det kan efterfølgende give problemer, fx at man – som i dommene – ikke kan anvende forskerskatteordningen ved tilbageflytning, hvis den rigtige procedure for afslutning af den skattemæssige tilknytning til Danmark ikke er fulgt.

Har du brug for hjælp?
Hos NJORD Law Firm er vi specialister inden for skatteret, herunder skattepligtsforhold, skatteproces og retssagsbehandling, og vi står altid klar til at hjælpe dig omkring dine skatteforhold og eventuelle klagesager i den forbindelse.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?