Nyhed

12 nye lovforslag på skatte- og afgiftsområdet i nyt lovprogram

Regeringen offentliggjorde det nye lovprogram for folketingsåret 2023-2024 ved Folketingets åbning den 3. oktober 2023. Skatteministeren har fremsat 12 nye lovforslag om nye samt ændring af eksisterende love for skatter og afgifter. NJORD Skat & Moms har nærlæst lovprogrammet for skatte- og afgiftsområdet og fremhæver her de væsentligste lovforslag for personer og for virksomheder. 

 

Læs lovprogrammet her.

Ændringer af betydning for virksomheder

Det skinner klart igennem, at Skatteministerens fokus dels er på klimaet og bæredygtighed og dels på øget regelefterlevelse og kontrol. Blandt de nye lovforslag er for eksempel forslaget Lov om afgift på CO2-kvoter, som har til formål at sikre stabile rammer for den langsigtede grønne omstilling ved at indføre en ny CO2-afgift for udledninger fra kvoteomfattede virksomheder.

Dette lovforslag giver også udslag i et forslag om tiltag, der skal sænke energiafgifterne og forhøje CO2-afgiften. Afgifterne skal derudover udvides til brændstof anvendt til bl.a. fiskeri.

Ved forslag om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love foreslås indførelse af en simplere momsordning for små virksomheder samt tilpasning af det afgiftspligtige vareområde i øl- og vinafgiftsloven.

På afgiftsområdet foreslås også ændring af registreringsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer, brændstofforbrugsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love, som skal sikre regelforenkling og øget regelefterlevelse på motorområdet. Herudover foreslås afgiftsfritagelse af blodbusser og af køretøjer med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport ved kørsel med små forsendelser m.v. samt regulering af afgiftsberegning af brugte køretøjer og indførsel af frist for udførsel af et køretøj ved anmodning om eksportgodtgørelse.

Endeligt fremhæves forslag om lov om en ekstraskat for visse koncernenheder (minimumsbeskatningsloven), som har til formål at implementere direktivet om en global minimumsbeskatning i dansk ret. Direktivet følger op på OECD-aftalen om beskatning af den digitale økonomi og skal sikre en effektiv minimumsbeskatning på mindst 15 procent af store multinationale og nationale koncerner.
 

Ændringer af betydning for personer

Af betydning for personer foreslås blandt andet en ændring af reglerne om aktiesparekontoen, hvorved loftet for indskud forhøjes, ligesom der foreslås justering af en række skatteregler, der vedrører investering i aktier, investeringsbeviser og andre værdipapirer m.v.

Herudover foreslås forhøjelse af personfradraget for personer under 18 år samt ændringer af reglerne for bevarelse af lavere pensionsudbetalingsalder. Lovforslaget har til formål at skabe klare regler for, hvornår aldersgrænsen for udbetaling kan bevares ved overførsel af pensionsordninger, fx i forbindelse med et jobskifte.

Herudover fremgår af programmet det allerede omstridte forslag om regler, der skal udskyde forældelsen af gældsposter i det midlertidige inddrivelsessystem, DMI, så den tidligst løber fra november 2027. Lovforslaget har desuden til formål at muliggøre tværgående lønindeholdelse, så der også kan ske lønindeholdelse i DMI.
 

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til de nye lovforslag eller er i tvivl, om de kan have betydning for dig eller din virksomhed, er du velkommen til at kontakte advokat og partner Kaspar Bastian og advokat Sebastian Breth Arnberg, som er en del af NJORDs skatte- og afgiftsteam.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?