Nyhed

En trust, et settlement, en stichting eller en foundation kan nu være skattepligtig i Danmark

Som et led i en generel indsats mod international skatteundgåelse er der for nylig vedtaget en række lovændringer, som sigter mod at eliminere utilsigtede skattefordele ved anvendelse af udenlandske trusts og lignende, der administreres i Danmark. Efter de nye regler er disse nu omfattet af skattepligten i fondsbeskatningsloven.

Lovændringernes formål

Lovændringerne i fondsbeskatningsloven har til formål at sikre, at trusts og lignende ikke anvendes til at undgå beskatning. Ændringerne vedrører ikke kun trusts, men også f.eks. settlements, stichtingen og foundations. Lovændringerne medvirker til at gøre de gældende regler mere robuste bl.a. i forhold til etablering af trusts og lignende i udlandet og for at imødegå en forskellig kvalifikation af disse.

En trust er en juridisk struktur/enhed, som ikke findes i Danmark, men som kendes i lande, hvis regler bygger på common law (primært engelsksprogede lande). Der findes mange forskellige muligheder for strukturering af trusts mv. Nogle trusts svarer i store træk til danske fonde, mens andre vil blive betragtet som båndlagte kapitaler efter dansk ret.

En trust er kendetegnet ved, at en person (stifteren) overfører aktiver til en person (trustee), idet stifteren samtidig instruerer trustee om at forvalte aktiverne til fordel for en eller flere begunstigede. Trustee har ejendomsretten til at råde over de overførte aktiver, og de begunstigede har den økonomiske ejendomsret.

Hjemmel til beskatning af dansk administrerede trusts

Trust m.fl. har i nogle tilfælde været anvendt i internationale strukturer, til at opnå skattefordele. Eksempelvis ved at en person bosiddende i udlandet har indskudt kapital i en trust, og dermed har opnået, at afkastet af kapitalen hverken beskattes i personens hjemland eller i det land, hvor trusten er hjemmehørende.

Der er nu klar hjemmel til beskatning af trusts og lignende, der administreres fra Danmark. Disse administreres i Danmark, hvis trustee eller lignende er bosiddende i Danmark, eller hvis ledelsens sæde er i Danmark.

Vurderingen af om en trust må anses for at have ledelsens sæde her i landet, svarer til den vurdering, der generelt foretages i forhold til selskaber og fonde.

Trusts m.fl. der er etableret i udlandet af en person, som i øvrigt er trustee, eller som udgør ledelsen i trusten, vil nu blive beskattet i Danmark, når den pågældende person flytter til Danmark.

Hovedelementerne i de nye lovændringer til fondsbeskatningsloven

  • En udtrykkelig hjemmel til beskatning af udenlandske trust der administreres i Danmark
  • Regler, der modvirker effekterne af en forskellig skattemæssig behandling af trusts i Danmark og andre lande
  • Beskatning af båndlagte kapitaler uden aktuel kapitalejer
  • Udvidelse af reglerne om beskatning ved etablering af trusts
  • Regler, der udtrykkeligt bestemmer, at transaktioner med trusts skal ske på markedsvilkår.

Beskatning af båndlagte kapitaler uden aktuel kapitalejer

Der indføres en indskudsafgift på 20 % på kapitalen, når denne båndlægges af en dansk skattepligtig person. Dette gælder kun den del af de årlige indskud, der overstiger 10.000 kr. Yderligere pålægges indskudsafgiften på afkastet af kapitalen, når kapitalen er båndlagt af en dansk skattepligtig person.

Ændringernes ikrafttrædelse

Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2019, og visse dele har haft virkning fra og med den 3. oktober 2018. Det betyder bl.a., at beskatningen af udenlandske trusts og lignende der administreres i Danmark, har virkning for indkomstår, der påbegyndte fra og med den 3. oktober 2018. Beskatning efter fondsbeskatningsloven indebærer bl.a., at indkomsten fra den 3. oktober 2018 fra udenlandske trusts m.fl. beskattes med 22 %. Beskatning af båndlagte kapitaler har virkning for kapital, der er båndlagt fra og med den 3. oktober 2018.

Kommende grundregistrering af trusts m.fl.

Problemer med skatteundgåelse og skatteunddragelse vedrører i høj grad trusts, der administreres i udlandet. Reelle ejere af trusts, settlements, stichtingen og foundations skal fremover registreres, når trustee eller lignede er etableret, eller har bopæl i Danmark, eller hvis trustee mv. er etableret, eller har bopæl i et land uden for EU. Reelle ejere er fysiske personer, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed.

En tilstrækkelig del i Danmark svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden, dog svinger dette fra land til land. Denne regel træder i kraft den 10. januar 2020.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?