Nyhed

Skatteministeren trækker lovforslag om fuld skattepligt ved ophold på over 90 dage tilbage – genfremsættes senere

Den 23. februar 2018 sendte Skatteministeriet lovforslag om ændring af kildeskatteloven (Modernisering af regler for indtræden af fuld skattepligt) i høring. På baggrund af kritik fra blandt andre Dansk Industri, Danske Advokater og Danes Worldwide har skatteministeren valgt at trække lovforslaget tilbage med henblik på genfremsættelse efter sommerferien.

Lovforslagets hovedpunkter

Lovforslaget om ændring af kildeskatteloven indebærer, at der indtræder fuld skattepligt for personer med bolig til rådighed her i landet allerede efter 90 dages ophold i Danmark inden for en periode på 12 måneder, uanset formålet med opholdet. På nuværende tidspunkt indtræder fuld skattepligt først ved ophold over 180 dage inden for 12 måneder, medmindre der udøves erhvervsmæssig aktivitet under opholdet, hvorefter fuld skattepligt indtræder med det samme.

Lovforslaget vil medføre, at fuld skattepligt indtræder tidligere for udlandsdanskere, som har bolig til rådighed i Danmark, og som bruger denne til ferie eller lignende, mens lovforslaget på den anden side bevirker, at erhvervsfolk kan arbejde her i 90 dage uden at blive fuldt skattepligtige.

Der gøres op med sondringen mellem sommerhus og helårshus, hvilket medfører, at sommerhuse fremover altid vil udgøre ”bolig til rådighed”. Dette vil påvirke mange udlandsdanskere, som netop har et sommerhus her i landet for at bevare tilknytningen til Danmark.

Endelig vil personer, der ikke er fuldt skattepligtige til et andet land, og personer, der er bosat i lande med territorialbeskatning (udelukkende beskatning af indkomst og formue hidrørende fra det pågældende land), blive fuldt skattepligtige ved første ophold her i landet, når de har bolig til rådighed her. Dette betyder, at personer, der har bolig til rådighed i Danmark, men som til daglig bor i eksempelvis Hongkong, vil blive fuldt skattepligtige allerede efter én dag i Danmark.

Kritiske røster

Kritikken af lovforslaget går særligt på, at de nye regler rammer udlandsdanskere − både erhvervsaktive og pensionister, som har bevaret bolig her i landet for at kunne opretholde tilknytning til venner og familie − uhensigtsmæssigt hårdt. Herudover kritiseres lovforslaget også for at skade det danske arbejdsmarked og unge mere generelt, idet det besværliggør udstationering og udvekslingsophold mv.

Erhvervsaktive udlandsdanskere, der er bosat i lande med territorialbeskatning kommer til at stå med et valg mellem at opgive bolig her i landet eller at betale skat af hele deres indkomst til Danmark, selvom de er bosat og arbejder uden for landet. Denne problematik rammer ligeledes danske pensionister, der opholder sig i lande med territorialbeskatning. Dette kritiseres i særdeleshed, da formålet med lovforslaget blandt andet er at gøre op med erhvervsaktive danskere, der flytter til lavt beskattede lande, men alligevel opholder sig her i landet halvdelen af året. Problemet er særlig udtalt i de tilfælde, hvor Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land, fordi der i så fald alene kan foretages skattelempelse efter nationale regler.

Kritikken vedrører imidlertid også de tilfælde, hvor udlandsdanskere er bosat i lande, hvor der beskattes efter et globalbeskatningsprincip, idet særligt danske pensionister vil have svært ved holde sig under 90-dagesreglen i lovforslaget. Det fremhæves, at de helbredsrisici, der kan være forbundet med at rejse for ældre, hurtigt kan bevirke, at et ophold bliver længere end forventet.

Når lovforslaget også kritiseres i forhold til arbejdsmarkedet og unge, handler det om, at man fra politisk hånd i høj grad opfordrer danskerne til at tage ud og bringe kompetencer med tilbage til Danmark. Reglerne bevirker imidlertid, at udstationerede medarbejdere og unge på udlandsophold risikerer at blive fuldt skattepligtige både til det land, de opholder sig i, og til Danmark og dermed vil afholde sig fra at tage afsted. Særligt bemærkes det, at mange danske udstationerede ikke oppebærer en løn i udlandet på dansk niveau.

Hvad kan vi forvente af en genfremsættelse?

Skatteministeren forventer, at lovforslaget bliver ændret. Til avisen Børsen udtalte han henholdsvis den 30. april og 7. maj 2018, at det skal sikres, at danske virksomheder fortsat kan foretage udstationeringer, ligesom han erkender, at reglen om én dags ophold for personer, der bor i lande med territorialbeskatning, går for vidt. På den anden side fremhæves det, at det med lovforslaget bliver muligt for udlandsdanskere at arbejde, mens de er i Danmark, og det skal der ifølge ministeren ikke pilles ved. Om genfremsættelsen vil indebære ændringer til det oprindelige lovforslag i forhold til danske pensionister i udlandet, er endnu uvist.

Er lovændringen relevant for dig?

Er du i tvivl, om de nye regler kan få betydning for dig, og vil du gerne vide mere, er du velkommen til at kontakte NJORD Skat & Moms: Advokat Robert Mikelsons.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?