Nyhed

Nye afgørelser om aktionærlån: Hovedaktionærer er skattepligtige ved lån til søskende

I de to sager SKM2024.14.SR og SKM2024.15.SR kom Skatterådet frem til, at lån fra et selskab til selskabets eneaktionærs søskende er et skattepligtigt aktionærlån. Det er en ændring og stramning af hidtidig praksis, hvor sådanne lån ikke var skattepligtige for aktionæren.

aktionærlån

De faktiske omstændigheder

Sag: SKM2024.14.SR

Selskabet, der er stiftet i 2012 og siden drevet af eneanpartshaveren, leverer konsulentydelser inden for IT og webprojekter til mellemstore og store danske virksomheder. Selskabet ønskede at yde et rentefrit personalelån på anfordring til eneanpartshaverens bror, i forbindelse med at eneanpartshaverens bror skulle købe bolig.

Broren havde været ansat i selskabet som studentermedhjælper (50-60 timer om måneden) i perioden 1. august 2017-31. august 2022 og havde siden 1. september 2022 været – og er fortsat – ansat i selskabet på fuld tid.
Lånet skulle bestå af 400.000 kr. på anfordring med 0 % rente med et månedligt afdrag på 3.333 kr. og med en levetid på 10 år. Der skulle ikke ydes sikkerhed for lånet.

Selskabet havde ikke tidligere ydet personalelån, og selskabet havde heller ikke ydet lån til andre end ansatte i selskabet.
Parterne bad om et bindende svar på, hvorvidt lånet kunne ydes, uden at der skete beskatning af andet end differencen til referencerenten.

Sag: SKM2024.15.SR

Selskabet, der blev stiftet i 2018 af eneanpartshaveren, har til formål at agere holdingselskab for dets dattervirksomheder, udleje driftsmateriel og placere overskydende likvide midler. Selskabet ønskede at yde et lån på markedsvilkår til eneanpartshaverens søster, i forbindelse med at eneanpartshaverens søster skulle købe en ejendom.

Lånet skulle bestå af 1,7 millioner kr., og det ville blive ydet på normale markedsvilkår som et realkreditlignende lån med en fast rente på 5 % og en afvikling på 30 år uden afdragsfri perioder. Der skulle desuden tinglyses sikkerhed for udlånet i ejendommen.                                                                                                                                                                                       

Selskabet har tidligere ydet lån, dog kun til datterselskaber ejet af selskabet, og lånene er ydet som led i den løbende drift i koncernen.
Parterne bad om et bindende svar på, hvorvidt lånet kunne ydes, uden at lånet medførte hel eller delvis beskatning af eneanpartshaveren.
 

De bindende svar

Skattestyrelses begrundelse for de bindende svars udfald er den samme i de to sager. Styrelsen henviser til ligningslovens § 16 e, hvor der kan ydes lån mellem selskab og en fysisk person efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. Det er forudsat, at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2.

Skattestyrelsen finder i den forbindelse, at hverken broren i SKM2024.14.SR eller søsteren i SKM2024.15.SR har en sådan forbindelse til selskabet. Det har eneanpartshaverne derimod.

En anden sag (SKM2023.273.HR) bliver brugt i grundlaget for bedømmelsen. Her blev et lån til eneanpartshavers nærtstående, hvor der var tale om et kærestelignende forhold, anset som skattepligtig for eneanpartshaveren, fordi lånet kun blev ydet i kraft af eneanpartshaverens personlige relation til personen, og lånet desuden ikke kunne anses for en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

På den baggrund var Højesteret enig med Landsretten i, at lånet måtte anses for at have passeret eneanpartshaverens økonomi og dermed ydet indirekte til eneanpartshaveren. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at forarbejderne til ligningslovens § 16 e kun benævner ægtefæller og børn som nærtstående, fordi der ikke er tale om en udtømmende beskrivelse af, i hvilke tilfælde et indirekte lån kan anses for ydet til en hovedanpartshaver.

Med udgangspunkt i Højesterets dom finder Skattestyrelsen i begge sager, at indirekte lån til eneanpartshaveren også kan opstå ved selskabets lån til eneanpartshaverens øvrige nærtstående udover den kreds af nærtstående, der fremgår af ligningslovens § 2. På den baggrund fandt Skattestyrelsen, at lånene til henholdsvis broren i SKM2024.14.SR og søsteren i SKM2024.15.SR var udtryk for dette og kun blev ydet i kraft af eneanpartshaverens personlige relation til den nærtstående.

Eneanpartshaverne vil derfor være skattepligtige af lånene. Skatterådet fastholdt Skattestyrelsens opfattelse i begge sager.
 

Ændring af praksis

Med tidligere nævnte sag SKM2023.273.HR og de to nye bindende svar fra Skatterådet i SKM2024.14.SR og SKM2024.15.SR er der sket en praksisændring og skærpelse af praksis. Skatterådet kom i en ældre sag (SKM2020.180SR) frem til det modsatte resultat, idet et lån fra et anpartsselskab til eneanpartshaverens bror ikke var omfattet af LL § 16 E. Sidstnævnte afgørelse er imidlertid nu ikke længere udtryk for gældende praksis, og ene- og hovedaktionærer skal derfor fremadrettet være opmærksom på, at sådanne lån kan have utilsigtede skattemæssige virkninger.
 

NJORD er ved din side

Er du ene- eller hovedaktionær, og har du spørgsmål til beskatning af kapitalejerlån eller aktionærlån? Eller er du blevet kontaktet af skattemyndighederne vedrørende sådanne lån eller andre dispositioner mellem dig og dit selskab? Så er du velkommen til at kontakte advokat og partner Kaspar Bastian eller advokat Sebastian Breth Arnberg hos NJORD Skat & Moms, der begge har stor erfaring i sager om beskatning af hovedaktionærer og deres selskaber.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?