Nyhed

Skattemæssige konsekvenser af Brexit i relation til fraflytterskat samt flytning af aktiver og passiver

Skattestyrelsen udmelder i udkast til styresignal sin tolkning af, hvorledes en række skatteretlige regler om fraflytterskat og flytning af aktiver og passiver til udlandet skal tolkes. NJORD giver dig et overblik over ændringerne her.

London


Kort om Storbritanniens udtræden og overgangsperiode

Storbritannien udtrådte af EU den 1. februar 2020. I udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU blev der imidlertid fastsat en overgangsperiode. Det betyder, at Storbritannien i de allerfleste henseender sidestilles med et EU-land indtil den 31. december 2020. Herefter vil Storbritannien skulle anses for et tredjeland – og dét har betydning ift. de danske skatteregler.
 

Skattestyrelsens fortolkning af de gældende regler i lyset af Brexit

Med udkastet til styresignal sendt i høring 18. december 2020 har Skattestyrelsen udmeldt sin tolkning af, hvorledes en række skatteretlige regler om fraflytterskat og flytning af aktiver og passiver til udlandet skal tolkes. NJORD giver dig her en oversigt.
 

Aktier og investeringsbeviser mv., fordringer og finansielle kontrakter, samt købe- og tegningsretter i ansættelsesforhold


Skatteydere, der har investeret i ovenstående og er fraflyttet til Storbritannien inden 1. januar 2021, vil i perioden frem til den 31. december 2025 kunne opretholde henstand med fraflytterskat herpå. Der vil ikke skulle stilles sikkerhed for betaling af henstandsbeløbet. 

Er skatteyderen derimod først flyttet til Storbritannien den 1. januar 2021 eller senere, skal der stilles sikkerhed som betingelse for at opnå henstand med fraflytterskatten.
 

Andre aktiver end værdipapirer og finansielle kontrakter for fysiske personer


Der er ifølge Skattestyrelsen ikke hjemmel til at give henstand med betaling af fraflytterskatten på disse aktiver, hvis skatteyderen fraflytter til Storbritannien efter udløbet af overgangsperioden – altså den 1. januar 2021 og senere.

For de skatteydere, der er flyttet til Storbritannien inden udløbet af overgangsperioden – altså den 31. december 2020 eller tidligere – sidestilles Storbritanniens udtræden af EU efter Skattestyrelsens opfattelse med en afståelse til handelsværdien af de aktiver, der er omfattet af henstanden, forudsat at aktiverne ikke befinder sig eller kommer til at befinde sig i et land, der er medlem af EU/EØS.

Har du købt Bitcoins eller lignende, er disse ændringer særligt relevante for dig.


Virksomhedsordningen


Det er Skattestyrelsens tolkning, at der ikke vil være hjemmel til at opnå henstand efter virksomhedsskattelovens § 17, stk. 1, hvis skatteyderen fraflytter til Storbritannien efter udløbet af overgangsperioden. Det samme gælder, hvis skatteyderen er fraflyttet til et EU/EØS-land, og virksomheden videreføres i Storbritannien efter overgangsperioden, der udløb den 31. december 2020.

For skatteydere, der har nået at gøre brug af ordningen inden udløbet af overgangsperioden, gælder det, at henstandssaldoen forfalder til betaling den 1. januar 2021, såfremt skatteyderen er flyttet til Storbritannien, eller virksomheden er videreført der.


Genanbringelse af ejendomsavance


Det er efter den 31. december 2020 ikke længere muligt at genanbringe fortjeneste fra en i Danmark afstået ejendom i en nyerhvervet ejendom beliggende i Storbritannien.

Har du allerede benyttet dig af muligheden for genanbringelse, kan Brexit betyde, at der er nye forhold, du skal være opmærksom på. Hvilken virkning, det konkret har for dig, kommer an på en række nærmere omstændigheder.


Sælgerpantebreve


Da Storbritannien fra den 1. januar 2021 ikke er et EU-land, og overgangsperioden udløb den 31. december 2020, kan der ikke efter denne dato opnås udskydelse af beskatningen ved anvendelse af den almindelige sælgerpantebrevsmodel ved afståelse af ejendom, der er beliggende i Storbritannien.


Selskabsskat ifm. et selskabs ophør af skattepligt til Danmark eller ved overførsel af et selskabs aktiver til udlandet


Der vil ikke være hjemmel til at give henstand, hvis aktiver overføres til Storbritannien den 1. januar 2021 eller senere. Såfremt aktiverne blev overført til Storbritannien tidligere, bortfaldt henstanden pr. 1. januar 2021.
 

Hvilken betydning har BREXIT og Skattestyrelsens styresignal for dig? 

Har du foretaget nogle af ovenstående dispositioner, og er du i tvivl om, hvad de mange ændringer i forbindelse med Brexit kan have af skattemæssige konsekvenser for dig? 

Så er du velkommen til at kontakte partner Robert Mikelsons, som er tilknyttet NJORDs afdeling for Skat & Moms. NJORD Skat & Moms rådgiver dagligt private og erhvervsdrivende inden for skatte- og afgiftsområdet.  
 

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?