Nyhed

Højesteret stadfæster afvisning af tilbagebetalingskrav på moms rettet direkte mod skattemyndighederne

Højesteret stadfæstede 1. december 2023 Landsrettens afvisning af et tilbagebetalingskrav rettet direkte mod skattemyndighederne af et selskab, der på fejlagtigvis var blevet opkrævet – og havde betalt – et momsbeløb på 11.119.844,90 kr. til selskabets leverandør.

De faktiske omstændigheder

Selskabet drev virksomhed med engroshandel med elektronikvarer – herunder computere, mobiltelefoner og software. I perioden fra 16. april 2012 til 28. juni 2012 købte selskabet elektronikvarer fra en leverandør. For leverancerne opkrævede de dansk moms af selskabet for i alt 11.119.844,90 kr. fordelt på 52 fakturaer.

Leverancerne blev af parterne momsmæssigt behandlet under den forudsætning, at det momsmæssige leveringssted var i Danmark, og at der derfor skulle betales dansk moms. Som følge heraf betalte selskabet den opkrævede moms til leverandøren.

Ved en efterfølgende kontrol kunne daværende SKAT dog konstatere, at leveringsstedet for varerne ikke momsmæssigt var i Danmark. Det var derimod i Østrig og Holland, fordi selskabet først fik råderetten over varerne ved udlevering af varerne på lagre i Østrig og Holland. Selskabet skulle således betale moms af leverancerne i henholdsvis Østrig og Holland.

Leverandøren blev i november 2012 taget under konkursbehandling, og havde ikke forinden indbetalt det fejlagtigt opkrævede danske salgsmomsbeløb på 11.119.844,90 kr. til de danske skattemyndigheder.

Spørgsmålet var herefter, hvorvidt selskabet var berettiget til at fradrage den fejlagtigt, opkrævede danske moms, og subsidiært var berettiget til at kræve et beløb svarende til den fejlagtigt opkrævede danske moms tilbagebetalt direkte fra staten, selv om momsbeløbet aldrig var indbetalt til skattemyndighederne af leverandøren.

 

Landsrettens afgørelse

Landsretten afgjorde, at selskabet ikke kunne udøve fradragsret for de pågældende, betalte momsbeløb eftersom, at leveringsstedet momsmæssigt var i Østrig og Holland, og at varekøbene derfor ikke var afgiftspligtige i Danmark.

For hvad angik selskabets subsidiære påstand, om et direkte tilbagebetalingskrav mod staten for den til leverandøren fejlagtigt betalte moms anførte Landsretten, at det efter EU-praksis ikke er udelukket, at et sådan tilbagebetalingskrav kan rettes mod staten i tilfælde af sælgerens (leverandørens) konkurs, når pågældende har indbetalt momsen til statskassen.

Under de aktuelle omstændigheder, hvor beløbet ikke var indbetalt, fandt Landsretten dog, at den fejlagtige angivelse af dansk moms i fakturaerne og betalingen heraf til leverandøren udelukkende beroede på parternes interne forhold. Og det blev ikke godtgjort af selskabet, at der skulle være grundlag for et betalingskrav mod Skattestyrelsen.

 

Højesterets afgørelse

For Højesteret angik sagen alene selskabets subsidiære påstand i Landsretten, om tilbagebetalingskravet mod skattemyndighederne for den af selskabets leverandør fejlagtigt opkrævede moms på 11.119.844,90 kr.

Selskabet anførte i sine påstande, at det hverken efter momsloven eller EU-Domstolens praksis er en betingelse for, at aftageren kan kræve beløbet tilbagebetalt af skattemyndighederne, at leverandøren har betalt beløbet til myndighederne med henvisning til, at en nægtelse af denne ret vil indebære en risiko for, at staten bliver ugrundet beriget i form af dividende fra leverandørens konkursbo.

Skatteministeriet anførte modsat, at selskabet ikke havde krav på tilbagebetaling af den fejlagtigt fakturerede moms, fordi leverandøren ikke havde indbetalt momsbeløbet til skattemyndighederne.

Højesteret anførte at momslovens § 52 a, stk. 7, regulerer forholdet mellem den person, der på en faktura urigtigt angiver, at et fakturabeløb indbefatter moms (leverandøren) og skattemyndighederne. Bestemmelsen giver således ikke grundlag for, at tredjemand (selskabet), der har betalt momsbeløbet til fakturaudstederen, kan rette et tilbagebetalingskrav direkte mod skattemyndighederne. Højesteret henviste videre til Landsrettens begrundelse, og stadfæstede på baggrund heraf Landsrettens afgørelse.

 

Få hjælp til moms- og skattemæssige problemstillinger

Har du spørgsmål til artiklen eller andre skatterelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat og partner Robert Mikelsons, der til dagligt rådgiver og fører sager inden for skatte- og momsretten.

 

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?