Nyhed

Ny vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme i høring

Et udkast til den længe ventede vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven[1]) er sendt i høring af Finanstilsynet den 13. juli 2018. Vejledningen skal erstatte den tidligere vejledning nr. 9184 af 24. april 2013. Den forventede dato for vejledningens ikrafttræden er endnu ikke fastlagt.

Den nye vejledning er mere detaljeret og omfattende end den tidligere version. Den handler blandt andet om, hvordan virksomheder og personer kan opfylde kravene i hvidvaskloven. Derudover omfatter den reglerne på området for hvidvask og finansiering af terrorisme, da det er nævnt, hvordan der kan være sammenhæng til andre regelområder. Vejledningen udgør derfor et vigtigt bidrag til fortolkningen af reglerne.

Vejledningen beskriver blandt andet, hvordan det nye krav om udarbejdelse af skriftlige politikker, procedurer og kontroller kan opfyldes, herunder f.eks. at politikker og procedurer som minimum skal omfatte:

  1. Risikostyring
  2. Kundekendskabsprocedurer
  3. Undersøgelses-, noterings-, og underretningspligt
  4. Opbevaring af oplysninger
  5. Screening af medarbejdere
  6. Intern kontrol

Hvidvaskloven bygger på princippet om, at virksomheder skal anvende en risikobaseret tilgang til styringen af risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Vejledningen har derfor samme risikobaserede tilgang. Virksomheder skal således foretage en vurdering af risikoen for hvidvask og terrorfinansiering på baggrund af en grundig analyse af deres forretningsmodel.

I vejledningen nævnes det, at virksomheder ikke kan bruge vejledningen som det eneste bidrag til virksomhedens risikobaserede tilgang til overholdelse af hvidvasklovgivningen. Derfor skal virksomheder ved siden af en vurdering af egne forhold også søge inspiration i nationale og supranationale risikovurderinger samt rapporter fra f.eks. European Banking Authority (EBA) og FATF, hvor dette er relevant.

Udkastet til vejledningen er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder. Høringsfristen udløber den 10. august 2018, og NJORD Law Firm følger op på Finanstilsynets behandling af vejledningen.

[1] Lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?