Nyhed

Højesteretsdom vil sætte skub i sagsbehandling af sager om beskatning af deltagere i kommanditselskaber

Den 11. november 2019 afsagde Højesteret dom i en sag vedrørende beskatning af kommanditister som følge af frigørelse for restgæld i et kommanditselskab. Det må antages, at dommen vil sætte skub i en ellers stagneret sagsbehandling af lignende sager hos Skatteankestyrelsen.

I sagen havde et kommanditselskab investeret i en engelsk ejendom, som var finansieret ved lån. Lånene var givet på såkaldte non-recourse vilkår, hvilket indebar, at kommanditisterne kun hæftede for lånet op til ejendommens værdi samt kommanditselskabets provenu ved salg af ejendommen. Med andre ord hæftede kommanditisterne med den stillede sikkerhed for lånet og ikke mere.

Ved kommanditisternes salg af deres anparter i K/S’et og långivers afhændelse af ejendommen blev kommanditisterne frigjort for deres andel af gælden, som ikke var dækket ved salgsprovenuet på ejendommen.

SKAT forhøjede derefter kommanditisternes skattepligtige indkomst med differencen mellem restgælden og salgsprovenuet, idet SKAT mente, at der var tale om en skattepligtig kursgevinst på gæld i fremmed valuta.

Sagsøgeren, som var kommanditist i det omhandlede K/S, var imidlertid af den opfattelse, at forskellen mellem den restgæld, som kommanditselskabet hæftede for, og den samlede restgæld i henhold til låneaftalen ikke var en skattepligtig gevinst på gæld.


Højesterets afgørelse

Højesteret stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse med henvisning til, at der efter låneaftalen forelå en betalingsforpligtelse på tilbagebetaling af hele gælden - også selvom det viste sig, at kommanditisterne, herunder sagsøgeren, kun kom til at hæfte for en mindre del af denne.

Det må forventes, at der som følge af dommen snart vil komme skred i behandlingen af sager om kommanditisters mulige kursgevinster, som i lang tid har ligget stille hos Skatteankestyrelsen. De sager hvor der har været indgået aftale om non-recourse vilkår, vil formentlig tabes, mens dommen næppe vil få betydning for sager, hvor kommanditisterne har indbetalt hele restgælden.


Er Højesterets dom relevant for dig?

NJORD repræsenterer allerede kommanditisterne i flere ejendomskommanditselskaber i verserende sager i Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten. Hvis du har brug for rådgivning vedrørende dine skattemæssige forhold ved deltagelse i et K/S, eller hvis har du allerede har modtaget en afgørelse fra SKAT/Skattestyrelsen, er du velkommen til at kontakte advokat (H) Robert Mikelsons, som leder NJORDs SKAT og moms faggruppe.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?