Nyhed

Har Højesteret definitivt afgjort skattesagerne om beskatning af kryptovaluta?

Den 30. marts 2023 afsagde Højesteret dom i to sager om beskatning af fortjeneste ved salg af Bitcoins (BTC). Dommene af de mange igangværende sager om kryptovaluta er flere steder blevet fremstillet som værende definitiv afgjort. Det er imidlertid ikke tilfældet. Der er fortsat mulighed for at vinde sin skattesag.

Kryptovaluta

Beskatning ved spekulationsøjemed

Bortset fra de få tilfælde, hvor der foreligger egentlig næringsvirksomhed med kryptovaluta, er det en grundlæggende betingelse for at beskatte kryptovaluta, at der foreligger spekulation. Begge de to højesteretsdomme drejer sig netop om spekulationsbegrebet i nogle lidt atypiske situationer.

Højesteretsdommene kom frem til, at der forelå spekulation, og det må derfor forventes, at domstolene fremover – som følge af Højesterets nylige domme – i langt de fleste tilfælde vil anse anskaffelse af kryptovaluta for foretaget i spekulationsøjemed. Helt undtagelsesfri er denne hovedregel dog ikke.

Eksempelvis vil der ikke foreligge spekulation, hvis det konkret kan dokumenteres, at kryptovalutaen er erhvervet med henblik på at blive anvendt som betalingsmiddel. Det vil sige, hvor man har erhvervet BTC eller lignende og umiddelbart efterfølgende (dokumenterbart) har anvendt disse som betalingsmiddel eksempelvis på en spilletjeneste eller til køb af andre aktiver end kryptovaluta.

Andre problemstillinger ved beskatning af kryptovaluta

Selvom der foreligger spekulation, er der i skattesager om kryptovaluta ofte andre forhold, der kan fører til en nedsættelse eller ophævelse af den beskatning, som skattemyndighederne har truffet afgørelse om.

Opgørelse af gevinster og tab på kryptovaluta følger meget komplicerede regler og vil ofte indeholde skøn over anskaffelses- og afståelsessummer. Det ses ofte, at det ved en grundig og minutiøs gennemgang af skattemyndighedernes opgørelse af gevinster og tab, vil være muligt at få opgørelsen ændret til borgerens fordel. I den forbindelse er det særligt vigtigt at være omhyggelig med at fremskaffe den nødvendige dokumentation vedrørende transaktionerne.

Vi har f.eks. set flere eksempler på, at Skattestyrelsen i mangel af nødvendig dokumentation skønsmæssigt har ansat anskaffelsessummen til kr. 0, hvorved borgeren belastes med en uforholdsmæssig stor beskatning, men hvor det har været muligt at sandsynliggøre, at anskaffelsessummen var en anden ved at dokumentere transaktionshistorikken.

I de fleste skattesager om kryptovaluta vil skattemyndighederne have forhøjet indkomsten fra kryptovaluta for tidligere indkomstår – typisk med henvisning til, at borgeren har handlet groft uagtsomt. Gennem tiden har der imidlertid været adskillige eksempler på, at borgeren ikke har handlet groft uagtsomt og forhøjelserne for tidligere indkomstår derfor har været ugyldige.
I forhold til kryptovaluta kan det særligt være relevant at se på dette i relation til indkomstår før 2018, hvor retsstillingen vedrørende beskatning af kryptovaluta, endnu ikke var afklaret og hvor grundlaget for grov uagtsomhed dermed var mere spinkelt.

Handler du med kryptovaluta, eller har du en skattesag om kryptovaluta?

Har du, eller tænker du på at investere i Bitcoins eller anden kryptovaluta, og er du i tvivl om hvilke skattemæssige konsekvenser det kan have for dig?

Så er du velkommen til at kontakte advokat og partner Kaspar Bastian og advokat Sebastian Breth Arnberg i NJORDs afdeling for Skat og Moms. Kaspar og Sebastian rådgiver om beskatning af Bitcoins og anden kryptovaluta og fører også sager herom ved domstolene og de administrative klageinstanser.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?