Nyhed

Højesteret fastslår: Manglende selvangivelse af tab på unoterede aktier udelukker ikke anvendelse i senere indkomstår

Ved manglende selvangivelse af tab inden for de ordinære ansættelsesfrister er Skattestyrelsen forpligtet til at beregne den fremførbare negative skatteværdi af disse tab til brug for indkomstår, der ligger inden for de ordinære genoptagelsesfrister. Dette fastslog Højesteret ved dom af 8. december 2020, der vedrørte manglende selvangivelse af tab på unoterede aktier.  

Business


Fremførsel af underskud til senere indkomstår

Når et tab selvangives i et indkomstår, og tabet overstiger anden skattepligtig indkomst i samme indkomstår, kan tabet fremføres til anvendelse i senere indkomstår. 

Fradrag for tab på visse aktiver er kildeartsbegrænset, det vil sige, at tab kun kan fradrages i indkomst fra andre kilder af samme art, som tabet vedrører. Det gælder eksempelvis for noterede aktier, fast ejendom og finansielle kontrakter. 

Fradrag for tab på andre aktiver er ikke kildeartsbegrænsede og kan derfor fradrages i anden indkomst. Dette gælder eksempelvis tab på unoterede aktier (tab på andele i et selskab, som ikke er børsnoteret).
 

Sagen for Højesteret

Spørgsmålet for Højesteret var, om manglende selvangivelse af tab på unoterede aktier inden for den ordinære selvangivelsesfrist (ansættelsesfrist) havde den konsekvens, at tabet var endeligt tabt og ikke kunne anvendes i senere indkomstår, medmindre der var adgang til genoptagelse af indkomståret, hvori tabet var konstateret eller om tabet kunne fremføres til anvendelse i senere indkomstår, der lå inden for den ordinære ansættelsesfrist. 

Højesteret fastslog, at skatteyderen ikke er afskåret fra at modregne negativ skatteværdi ved tab på unoterede aktier grundet manglende selvangivelse, selvom tabet sker i år uden for de ordinære frister. Skatteyderen kan dog kun modregne, i det omfang den negative skat overstiger den skattepligtiges slutskat for efterfølgende år.

Derudover er dommen udtryk for, at Skattestyrelsen er forpligtet til at foretage en beregning af skatteværdien af tab på unoterede aktier i år, der kan genoptages efter de ordinære frister. 

Dette begrundes med, at det er nødvendigt at beregne, hvor meget af tabet, der kan anvendes i realisationsåret og efterfølgende år, således det kan konstateres, hvor meget negativ skatteværdi, der er til rådighed i genoptagelige indkomstår.

Det understreges afslutningsvist, at det ikke er afgørende, om modregning faktisk har fundet sted, men derimod alene om en sådan modregning kunne have fundet sted.
 

Betydningen af Højesterets afgørelse

Med Højesterets afgørelse af 8. december 2020 er Skattestyrelsens hidtidige praksis vedrørende manglende selvangivelse af tab underkendt. Dette betyder, at flere skatteydere kan have penge til gode. 

Dommen medfører, at skatteydere, der har glemt at selvangive tab på unoterede aktier eller andre ikke-kildeartsbegrænsede tab inden for ansættelsesfristen, alligevel vil kunne udnytte den negative skatteværdi i senere år, der ligger inden for ansættelsesfristen, i det omfang modregningen overstiger slutskatten i det pågældende år. 

Dommen er desuden relevant for skatteydere, der har lidt et tab på kildeartsbegrænsede aktiver i 2015, idet retten til at fradrage tab på sådanne aktiver først fra og med indkomståret 2016 blev betinget af selvangivelse i tabsåret.
 

Er Højesterets afgørelse relevant for dig? 

Har du lidt et tab på unoterede aktier, som du har glemt at få selvangivet? Er du i tvivl, om du har mulighed for at foretage fradrag for et tab, og hvordan du i så fald bærer dig ad? Så er du velkommen til at kontakte partner Robert Mikelsons, som er tilknyttet NJORDs afdeling for Skat & Moms. NJORD Skat & Moms rådgiver dagligt private og erhvervsdrivende inden for skatte- og afgiftsområdet.  

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?