Nyhed

Flere skattestraffesager: Skattestyrelsen øger kontrol

Regeringen indgik sammen med alle Folketingets partier i 2020 en aftale om styrket skattekontrol. I den kommende tid skal der ansættes 1.000 nye medarbejdere i skatteforvaltningen og oprettes otte nye skattecentre, som tilsammen skal styrke blandt andet behandlingen af straffesager. Tiltagene er under fuld udrulning og en øget forekomst af skattestraffesager er derfor forventelig.  

Flere skattestraffesager: Skattestyrelsen øger kontrol


Den øgede kontrol er et led i genoprettelse af tilliden til Skatteforvaltningen

Ifølge skatteminister Morten Bødskov har skattekontrollen i mange år være udfordret på manglende ressourcer til at opspore nye og komplicerede typer af svindel samt den internationale udvikling i pengestrømme over landegrænser. Ministeren ønsker derfor nu at genoprette danskernes tillid til skattevæsenet ved at se grundigt på skattekontrollen. 

Ifølge Skatteministeriet er antallet af straffesager steget fra 5.200 nye sager i 2017 til 9.600 nye sager i 2019, og stigningen forventes at fortsætte blandt andet som følge af, at Skattestyrelsens straffesagsenhed styrkes for at sikre, at skattekriminelle hurtigt identificeres. 


”Mere kontrol, mindre svindel” medfører hårdere konsekvenser 

Som led i den øgede kontrol, vil Skattestyrelsens sanktionsmuligheder blive gennemgået med henblik på at vurdere, om sanktionerne ved overtrædelse af skattelovgivningen er hårde nok, til at virksomheder og privatpersoner ikke vil være fristet til at snyde. Der er derfor forventeligt, at der i fremtiden vil være et øget antal afgørelser om straf- og bødeansvar ved overtrædelse af skattelovgivningen. 

Derudover er der igangsat en række initiativer, der skal sikre hårdere konsekvenser, når særligt virksomheder bryder skattereglerne. 


Fokus på sagsbehandlingstiden af skattestraffesager 

Det er ikke kun skatteforvaltningen, der for tiden har en øget indsats på området for skattestraffesager. Folketingets ombudsmand offentliggjorde i november 2020 en redegørelse om Skattemyndighedernes sagsbehandlingstid i skattestraffesager, hvor Skatteforvaltningen blev opfordret til ligeledes at øge indsatsen for, at sagsbehandlingstiden for skattestraffesager forkortes.  


Flere skattestraffesager og højere straf 

Skattestyrelsens øgede kontrol samt fokus på sagsbehandlingen af skattestraffesager medfører en forventning om en stigning af skattestraffesager i fremtiden, og at der i et vidst omfang vil være flere, som vil blive pålagt en (hårdere) straf, end det hidtil har været tilfældet.  

Den øgede kontrol gælder lige fra mindre bødesager til større sager om grove overtrædelser, der ofte ender med ubetinget fængsel og meget store bøder. 


Forebyggende rådgivning kan være meget værd

Det kan kun anbefales at selvangive og i øvrigt indberette korrekt. Det kan dog ofte være vanskeligt at vurdere den skattemæssige behandling af mange forhold.

Med rettidig omhu kan en skattestraffesag i mange tilfælde undgås. Man kan altid foretage indberetning eller ændre tidligere indberetninger til Skattestyrelsen for de senest afsluttede tre år.

Er man i tvivl om, hvorvidt man har indberettet fyldestgørende og korrekt, eller står man over for en skattestraffesag, er der som regel god grund til at søge rådgivning for at forebygge eller mindske konsekvenserne af en sådan sag. 


Står du (eventuelt) over for skattestraffesag? 

NJORDs afdeling for Skat & Moms har stor erfaring med at rådgive både privatpersoner og virksomheder for at undgå skattestraffesager og som forsvarer i skattestraffesager – ofte med gunstige resultater til følge. Står du og mangler skatterådgivning, har du brug for hjælp til en vurdering af din sag eller til at påklage sagen ved Landsskatteretten eller domstolene? Så er du velkommen til at kontakte partner Robert Mikelsons fra NJORDs afdeling for Skat & Moms.
 

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?